Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sherlock Holmes: Hra stínů | Sherlock Holmes: A Game of Shadows [60%]

Sherlock Holmes: Hra stínů | Sherlock Holmes: A Game of Shadows [60%]

rp sherlock holmes a game of shadows.jpg
rp sherlock holmes a game of shadows.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sherlock Holmes: Hra stí­nů
http://www.csfd.cz/film/273969-sherlock-holmes-hra-stinu/
http://www.imdb.com/title/tt1515091/
USA 

Sherlock Holmes: A Game of Shadows

  • SK název 

    Sherlock Holmes 2: Hra tieňov

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 05.01.2012 Warner
V kinech SR od: 29.12.2011 Continental
Na DVD od: 09.05.2012 Magic Box
Na Blu-ray od: 09.05.2012 Magic Box

Režie: Guy Ritchie

Scénář: Michele a Kieran Mulroney
Hudba: Hans Zimmer
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry, Jared Harris, Kelly Reilly, Eddie Marsan, Geraldine James, Gilles Lellouche, Paul Anderson, William Houston, Vladimír Furdík
Akční / Mysteriózní / Krimi / Dobrodružný | USA, 2011, 129 min

Na váno­ce roku 2009, zatím­co v kinech trhal rekor­dy Avatar, při­šel do kin zno­vuzro­ze­ný Sherlock Holmes. Guy Ritchie před­ve­dl svě­tu moder­ní vizi nej­zná­měj­ší­ho detek­ti­va všech dob. Někteří ji milo­va­li, jiní nená­vi­dě­li. Nelze ji však upřít fakt, že pop­corn se u ní chroustal skvě­le a Robert Downey Jr. v moder­ním pirá­tov­ském podá­ní tro­chu vyčpě­lé posta­vy doká­zal, že je sym­paťák jak má být. Od led­na jeho dru­hé dob­ro­druž­ství v kůži brit­ské detek­tiv­ní eli­ty bráz­di­lo tuzem­ská kina. Pokud jste jej v kinech nestih­li, prá­vě nyní vychá­zí Sherlock Holmes: Hra stí­nů na BluRay a DVD, je tedy nej­vyš­ší čas svůj rest napra­vit. 

Sherlock Holmes při svém posled­ním vyšet­řo­vá­ní doká­zal pora­zit Lorda Blackwooda, kte­rý ohro­žo­val svo­jí nebez­peč­nou čin­nos­tí celý Londýn. Od vyhro­ce­né­ho sou­bo­je kte­rý skon­čil na roze­sta­vě­ném Tower Bridge ovšem uply­nu­la již něja­ká doba. Ovšem již teh­dy Holmes tušil, že Blackwood byl jen pěšá­kem něko­ho dal­ší­ho. Jak má brzy zjis­tit, onou oso­bou, kte­rá sto­jí v poza­dí a poma­lu osnu­je své ďábel­ské plá­ny, je uni­ver­zit­ní pro­fe­sor James Moriarty.  Hodlá vyu­žít všech dostup­ných pro­střed­ků k tomu, aby šíle­né­ho pro­fe­so­ra zasta­vil. Nejdříve však musí zís­kat na svo­ji stra­nu své­ho dáv­né­ho pří­te­le Watsona, kte­rý se po jejich posled­ním dob­ro­druž­ství roz­ho­dl věno­vat rodin­né­mu živo­tu se svo­jí nastá­va­jí­cí. 

Stejně jako tele­viz­ní Sherlock, i aktu­ál­ní fil­mo­vá podo­ba geni­ál­ní­ho detek­ti­va pro své dal­ší dob­ro­druž­ství tahá z klo­bou­ku své­ho nej­vět­ší­ho nepří­te­le. Postava Moriartyho pros­tě k Holmesovi pat­ří. V rám­ci roz­je­té série je mož­ná tro­chu neo­pa­tr­né vyta­sit své eso již v dru­hém díle, není kam dál stou­pat, nicmé­ně tuto sta­rost pře­nech­me pro­du­cen­tům. Absence vysvět­lo­vá­ní půvo­du postav a pří­tom­nost slav­né neme­sis v kom­bi­na­ci s při­hléd­nu­tím k obvyk­lé sna­ze dru­hých dílů dělat vše ve vět­ším, lep­ším a našla­pa­něj­ším podá­ní tak sli­bu­je sluš­nou pop­kor­no­vou jízdu pro běž­né­ho divá­ka.  Když se na to v koneč­ném důsled­ku podí­vá­te, je to vlast­ně přes­ně to, co Hra stí­nů nabí­zí. S jed­ním men­ším, nebo spí­še tro­chu závaž­něj­ším roz­dí­lem. Pokud jde­te na dru­hý díl detek­tiv­ní série s oče­ká­vá­ním kva­lit­ní­ho pří­bě­hu, čeká na vás v kině vcel­ku nepří­jem­ně stu­de­ná spr­cha. 
Guy Ritchie se opros­til od nejis­to­ty a ten­to­krá­te si pro­rá­ží ces­tu přes­ně ve stej­ném smě­ru, kte­rý si vyty­čil jed­nič­kou. Tedy hlav­ní důraz je zde kla­den na sym­pa­tic­ké cha­rak­te­ry dodá­va­jí­cí moder­ně­ji poja­té zná­mé posta­vy stej­ně jako na vizu­ál­ní vábi­dla mís­ty hra­ni­čí­cí až s obra­zo­vou ona­nií. Nejlepší při­rov­ná­ní k tomu je mír­ná podob­nost se Zackem Snyderem. Ritchie se totiž sna­ží hned v něko­li­ka mís­tech hlu­chá mís­ta zapl­nit rádo­by efek­tiv­ní­mi zpo­ma­lo­vač­ka­mi a podob­ný­mi tra­de­mar­ky kte­ré nabí­dl už prv­ní díl. Zde ovšem jejích vět­ší míra  dosta­teč­ně kazí jejich kouz­lo, tak­že mohou začít půso­bit otrav­ně. Za co se dá toto piplá­ní s vizu­ál­ní strán­kou pochvá­lit je honič­ka v lese, kte­rá nabí­zí tro­chu s kříž­kem po funuse onen náboj, kte­rý celé­mu zbyt­ku fil­mu jed­no­du­še chy­bí. 
Druhý Sherlock je totiž až moc vel­kou sáz­kou na jis­to­tu, kte­rá je dopl­ně­ná o dvo­ji­tou dáv­ku vše­ho, ve sna­ze  zale­pit divá­ko­vi pusu, zatím­co bude čekat na tře­tí díl. Možná je to jen můj pro­blém s tím, že jsem čekal jed­no­du­še něco víc než jen líbi­vé pře­bí­há­ní z mís­ta na mís­to se zubí­cím se Robertem Downey Jr. Všechno ostat­ní je tak jen opa­ko­vá­ní toho co jste vidě­li posled­ně, v jiných kuli­sách. Nedostatek inven­ce jde vidět i na hudeb­ním pod­kla­du Hanse Zimmera, kte­rý by si jako mís­ty ani nebyl jis­tý, ke kte­ré­mu fil­mu vlast­ně sklá­dá hud­bu. Nejde o to, že by hud­ba byla špat­ná, jen vám nej­spí­še při­jde, že to co sly­ší­te už tu bylo. Několikrát. V tomhle ohle­du tak vyční­vá maxi­mál­ně hlav­ní motiv, kte­rý jed­no­du­še fun­gu­je bez­chyb­ně, zvláš­tě u vyda­ře­ných závě­reč­ných titul­ků. 
Pokud jste u prv­ní­ho dílu byli spo­ko­je­ni, dvoj­ka vás roz­hod­ně nezkla­me. Stále nabí­zí stej­nou por­ci ústřed­ní dvo­ji­ce, ten­to­krát navíc dopl­ně­nou o kri­mi­nál­ní­ho génia s tvá­ří Jareda Harrise. Stejně tak dosta­ne­te vizu­ál­ně pod­ma­ni­vou směs akce a dob­ro­druž­ství. Co ovšem neče­kej­te je něja­ké sil­něj­ší ucho­pe­ní pří­bě­hu, vyprá­vě­ní nebo náboj fil­mu, kte­rý vás bude nutit celou dobu sle­do­vat dění na plát­ně se zvý­še­ným tepem. Vše jed­no­du­še fun­gu­je tak dob­ře a je sesta­ve­no přes­ně na míru, že ačko­liv není na prv­ní pohled poznat jedi­ný špat­ný člá­nek, ve výsled­ku na vás neza­ne­chá Hra stí­nů výraz­něj­ší dojem, než jen nor­mál­ní vág­ní pří­běh, kte­rý nena­dchne ale ani neu­ra­zí. Pokud se dočká­me tře­tí­ho dílu (jako­že se ho dočká­me), chtě­lo by to troš­ku při­dat a posa­dit něko­ho schop­něj­ší­ho za psa­cí stůl. Tak důle­ži­tá posta­va s tak sym­pa­tic­kým před­sta­vi­te­lem si dobrou péči zaslou­ží. 
   

Sherlock podru­hé a s men­ším zív­nu­tím. Druhé dob­ro­druž­ství nej­slav­něj­ší­ho detek­ti­va dodá­vá přes­ně stej­nou dáv­ku dob­ro­druž­ství jako posled­ně nicmé­ně i tak je něco špat­ně. A to je vyprá­vě­ní pří­bě­hu, kte­ré až třesku­tě nefun­gu­je. Nefunguje tak moc, že ani sluš­né finá­le a hro­ma­da líbi­vých efek­tů toto roz­hoř­če­ní neza­kry­jí. Hra stí­nů tak zůstá­vá v pod­sta­tě na půli ces­ty. Fanoušky prv­ní­ho dílu ovšem nezkla­me. Ti nároč­něj­ší radě­ji sáh­nou po aktu­ál­ní tele­viz­ní ver­zi. 

  Hodnocení: 60%

Koktejl :


Podívejte se na hodnocení Sherlock Holmes: Hra stínů na Kinoboxu.

25 % Sherlock Holmes
25 % Piráti z Karibiku  
25 % Průměr a sáz­ka na jis­to­tu
25 % Vizuální lízát­ka

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75985 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61836 KB. | 28.09.2023 - 02:54:19