Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sedm psychopatů | Seven Psychopaths [85%]

Sedm psychopatů | Seven Psychopaths [85%]

rp seven psychopaths.jpg
rp seven psychopaths.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedm psychopatů

http://www.csfd.cz/film/296815-sedm-psychopatu/
http://www.imdb.com/title/tt1931533/

Alternativní názvy: Seven Psychopaths, Sedem psy­cho­pa­tov


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 29.11.2012 Bioscop
V kinech SR od: 29.11.2012 Magic Box


Režie: Martin McDonagh
Scénář: Martin McDonagh
Hudba: Carter Burwell
Hrají: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Olga Kurylenko, Tom Waits, Abbie Cornish, Gabourey Sidibe, Kevin Corrigan, Željko Ivanek, Helena Mattsson, Brendan Sexton, Tai Chan Ngo, Jamie Noel, Michael Pitt, Michael Stuhlbarg, Harry Dean Stanton

Martin McDonagh nepat­ří mezi nej­zná­měj­ší jmé­na na poli fil­mo­vé režie. Jeho dnes už čty­ři roky sta­rý režij­ní debut V Bruggách je však něco, na co se jen tak neza­po­mí­ná. Když se tedy roz­ho­dl vrá­tit na plát­na kin, zájem a oče­ká­vá­ní neby­la malá. Trailery v ost­ré kaden­ci pak jen dolo­ži­li, že tohle oprav­du sto­jí za návště­vu kina. A jak tedy dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek toho­to tvůr­ce z brit­ských ost­ro­vů dopa­dl?

Marty, kte­rý pra­cu­je jako fil­mo­vý scé­náris­ta, je v sou­čas­né době v tvůr­čí kri­zi. Jeho nové­mu sním­ku, Sedm psy­cho­pa­tů chy­bí v pod­sta­tě všech­no kro­mě názvu. Jeho kama­rád, neú­spěš­ný herec Billy, se mu z jeho kri­ze sna­ží pomo­ci jak jen to jde. Billy ale kro­mě sna­hy stát se pro­fe­si­o­nál­ním her­cem pro­vo­zu­je dal­ší výnos­nou čin­nost. Spolu se svým zná­mým Hansem uná­še­jí psí­ky pani­ček v oko­lí a pak inka­su­jí tuč­né nález­né. Tak dlou­ho se ale cho­dí pro vodu až se ucho utrh­ne a dvo­ji­ce une­se nedo­pat­ře­ním psí­ka mafi­án­ské­mu bos­so­vi, kte­rý má moc rád své­ho malé­ho shih-tzu Bonnyho. Mimo to má ale také pro­blémy se sebe­o­vlá­dá­ním a tak si hod­lá na vype­če­nou dvo­ji­ci spo­lu se svý­mi kum­pá­ny počí­hat. Marty se tak oci­tá upro­střed toho vše­ho a zjiš­ťu­je, že z malých pod­vo­dů se ten­to­krát jeho kama­rád dostal pří­mo doprostřed hry o holý život a on s ním. 
Když odchá­zí­te z kina a cel­kem váž­ně pře­mýš­lí­te, zda je nový počin toho­to reži­sé­ra lep­ší než vaše vel­mi oblí­be­né V Bruggách, či niko­liv, už to svěd­čí o tom, že i ten­to­krát mířil tvůr­ce do čer­né­ho. I ten­to­krát totiž sází na jed­no­du­chost a hra­vost pro­bí­ra­ných látek, úder­nost dia­lo­gů a pří­mo­ča­rost vyprá­vě­né akce. Přesně to totiž fun­go­va­lo minu­le a fun­gu­je přes­ně stej­ně i ten­to­krát. Navíc pak při­dá­vá lin­ku, pomo­cí kte­ré si až nesku­teč­ným způ­so­bem hra­je s divá­kem. Paradoxně se tak divák oci­tá v rovi­ně někde mezi fil­mem a pro­sto­rem, kde nor­mál­ně bývá obe­cen­stvo. 
McDonagh totiž při­chá­zí s pří­stu­pem, kdy divá­ko­vi v pod­sta­tě napo­ví­dá, co se všech­no bude dít a jakým způ­so­bem, aby v závě­ru, když si divák dá všech­ny kous­ky sklá­dač­ky dohro­ma­dy mohl jen kon­sta­to­vat, že to stej­ně neče­kal. Skrze toto pak dále na psy­cho­pa­ty rou­bu­je ješ­tě urči­tou rovi­nu sebe­re­flexe, kte­rá by se dala pova­žo­vat za jeden z nej­sil­něj­ších prv­ků na fil­mu. Nebojí se totiž napros­to ote­vře­ně pou­ka­zo­vat na svo­je „chy­by“ a ty ješ­tě navíc uka­zo­vat divá­ko­vi aby je náho­dou nepře­hlé­dl. 

Jednoduše a pros­tě, tenhle sní­mek sbí­rá sym­pa­tie na kaž­dém rohu, neboť i přes­to, že trai­le­ry jsou poně­kud zavá­dě­jí­cí v jeho pří­pa­dě, doká­že si zís­kat divác­ké sym­pa­tie hned během něko­li­ka minut, při­čemž hned úvod­ní scé­na jas­ně dekla­ru­je, že se i ten­to­krát bude jed­nat o sil­ně nekom­pro­mis­ní jízdu, kte­rá si jede tak nějak pro sebe, bez ohle­du na oko­lí. 
A divák se baví. Nejenom pro­to, že je Sedm psy­cho­pa­tů dob­ře obsa­ze­ný a hod­ně zábav­ný film. Hlavně ale pro to, že se jed­ná o chytrou a úder­nou kome­dii, kte­rá ačko­liv sází mís­ty na kla­sic­ké prv­ky, podá­vá je v napros­to neotře­lém hávu, narou­bo­va­né na neo­kou­ka­né téma ope­pře­né sluš­nou dáv­kou necen­zu­ro­va­né­ho humo­ru. A když už si mys­lí­te, že už vás nic nemů­že pře­kva­pit, bude­te vyve­de­ni z omy­lu. Opakovaně. Nepoužil bych sice slo­vo geni­ál­ní, k tomu sním­ku Sedm psy­cho­pa­tů stá­le pře­ci jen něco chy­bí, kaž­do­pád­ně shr­nout by se to dalo asi v jed­né větě. Podívejte se na trai­ler, pokud vás oslo­ví, alou večer do kina. Dostanete sice něco tro­šič­ku jiné­ho, než se vás sna­ží pře­svěd­čit, nicmé­ně v kaž­dém aspek­tu stej­ně drzé­ho, nekom­pro­mis­ní­ho a zábav­né­ho. 

Co tedy říci na závěr? Pokud jste shléd­li tvůr­cův pře­de­šlý sní­mek a zamlou­val se vám, je pro vás návště­va jeho nové­ho díla téměř něco jako povin­nost. Pro vás ostat­ní, pokud hle­dá­te něco, čím se spo­leh­li­vě odre­a­go­vat od vánoč­ní­ho stre­su a sho­nu, nebo jen hle­dá­te film u kte­ré­ho se dob­ře poba­vit, je Sedm psy­cho­pa­tů více než ide­ál­ní vol­ba. Minimálně do začát­ku příští­ho roku zábav­něj­ší sní­mek v kinech totiž nena­jde­te. Tedy pokud se sar­kas­tic­ky necho­dí­te smát fanouškům upí­ří ságy, v tom pří­pa­dě máte více než obstoj­nou alter­na­ti­vu.    
 Martin McDonagh stri­kes aga­in! Napodruhé a opět stře­la přes­ně do čer­né­ho. Sedm psy­cho­pa­tů, mini­mál­ně pro mně, ješ­tě o chlup pře­ko­ná­vá tvůr­co­vu prvo­ti­nu. Taková dáv­ka přes­ně míře­né­ho humo­ru, bez cen­zu­ry a v napros­to nekom­pro­mis­ním tem­pu, obo­ha­ce­ná o not­nou dáv­ku sebe­re­flexe a ori­gi­na­li­ty tu totiž dlou­ho neby­la a dle mého i dlou­ho nebu­de. Skvělé herec­ké obsa­ze­ní a pře­kva­pi­vě účin­né tahá­ní divá­ka za nos jsou jen vel­mi víta­ným bonu­sem. Jen tak dál. 


Podívejte se na hodnocení Sedm psychopatů na Kinoboxu.

 Hodnocení: 85%
Koktejl: 
40% Humor
25% Herecké obsa­ze­ní
25% Sázka na jis­to­ty a záro­veň do jis­té míry ori­gi­na­li­ta
10% Drobnosti kte­ré potě­ší

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88915 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61735 KB. | 26.09.2023 - 20:14:12