Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Argo [80%]

Argo [80%]

rp argo ver2.jpg
rp argo ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Argo

http://www.csfd.cz/film/299781-argo/
http://www.imdb.com/title/tt1024648/

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 29.11.2012 Warner
V kinech SR od: 29.11.2012 Continental

Drama / Thriller / Historický
USA, 2012, 120 min

Režie: Ben Affleck
Scénář: Chris Terrio
Hudba: Alexandre Desplat
Hrají: Bryan Cranston, Ben Affleck, John Goodman, Taylor Schilling, Kyle Chandler, Alan Arkin, Tate Donovan, Clea DuVall, Adrienne Barbeau, Rory Cochrane, Kerry Bishé, Richard Kind, Victor Garber, Titus Welliver, Michael Parks, Željko Ivanek, Chris Messina, Michael Cassidy, Keith Szarabajka, Scoot McNairy, Tom Lenk, Scott Elrod, Christopher Denham, Rob Brownstein, David Sullivan, Kelly Curran, Ashley Wood, Clark Gilmer, Matthew Landon

Ben Affleck to má těž­ké. Sice má doma Oscara za nej­lep­ší scé­nář, nicmé­ně jako herec se netě­ší moc vel­ké popu­la­ri­tě, zvláš­tě kvů­li hned něko­li­ka prů­se­rům, kte­ré za svo­ji kari­é­ru ode­hrál. Před pěti lety se ale roz­ho­dl, že to po vzo­ru něko­li­ka slav­něj­ších kole­gů zku­sí i z dru­hé stra­ny kame­ry a posa­dil se na režij­ní ses­li. Tímto způ­so­bem se tak divá­kům dosta­li dva více než sluš­né sním­ky, jeho celo­ve­čer­ní debut Gone, Baby, Gone a také dva roky sta­rá sko­ro osca­rov­ka Město. Podařilo se i napo­tře­tí udr­žet Affleckovi auru schop­né­ho fil­ma­ře a při­psat si tak hat­trick, nebo je Argo jen pře­ce­ňo­va­nou dobo­vou žánrov­kou?

Koncem roku 1979 v Iránu pro­běh­la revo­lu­ce, kte­rá s sebou při­nes­la únos 52 rukojmích z vel­vy­sla­nec­tví v Teheránu. Šesti lidem se poda­ři­lo před roz­bou­ře­ný­mi davy uté­ci a najít dočas­ný azyl na půdě kanad­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v téže měs­tě. V situ­a­ci kdy je celé měs­to na nohou, se k nim ale ani ame­ric­ká armá­da bez povšim­nu­tí írán­ské vlá­dy nedo­sta­ne. A tak při­chá­zí čas zou­fa­lých poku­sů o záchra­nu těch­to ame­ric­kých obča­nů. S jed­ním z nich při­chá­zí agent CIA Tony Mendez. Ten chce šest lidí vydá­vat za natá­če­cí štáb fik­tiv­ní­ho science ficti­on vel­ko­fil­mu Argo. Kolem rukojmích ale začí­na­jí sta­ho­vat poma­lu smyč­ku irán­ské vojen­ské jed­not­ky a na jejich záchra­nu tak zbý­vá čím dál méně času. Mendez spo­lu s rukojmí­mi pro­ti sobě nemá jen vojá­ky a neú­pros­ný čas. Operaci totiž nevě­ří úpl­ně všich­ni a jsou ochot­ni zapsat radě­ji ztrá­ty než vyvo­lat masiv­ní kon­flikt...
Argo není běž­ným sním­kem. U mno­ha lidí, mně včet­ně, to tak může zna­me­nat, že o něj snad­no ztra­tí zájem. To by se ovšem stát nemě­lo. Proč? Protože se jed­ná o jedi­neč­ný fil­mo­vý záži­tek, kte­rý opět uka­zu­je sílu média, když se s ním zachá­zí s citem. Affleck si totiž svůj cit vypi­lo­val zase o něco více a už od prv­ních momen­tů vta­hu­je divá­ka na jízdu poli­tic­ký­mi machi­na­ce­mi a nábo­žen­ským fana­tizmem. Vítejte v Iránu. 
Není to však jen seri­oz­ní komor­ní dobo­vé dra­ma s špet­kou špi­o­náž­ní­ho thrille­ru. Argo totiž není jen do detai­lu pro­pra­co­va­ným sním­kem, Affleck skr­ze něj divá­kům před­ná­ší sebe refle­xiv­ní uvě­do­mě­lé dílo, kte­ré neza­po­mí­ná na zába­vu, nicmé­ně kom­bi­nu­je ji v tak diver­zi­fi­ko­va­né sklad­bě, že ačko­liv s divák baví, sám víc moc dob­ře, že to z jiné­ho úhlu pohle­du vlast­ně ani tro­chu k smí­chu není. Nutí k pře­mýš­le­ní a k zhod­no­ce­ní situ­a­ce, kdy je podob­ný oblak fraš­ky napros­tou nut­nos­tí aby zdr­cu­jí­cí rea­li­ta byla stra­vi­tel­ná.   
Ačkoliv tak v urči­tých detai­lech ne úpl­ně dostá­vá svým závaz­kům pro­pra­co­va­né atmos­fe­ric­ké dobo­vé stu­die zalo­že­né na sku­teč­ných udá­los­tech, fun­gu­je opro­ti kon­ku­ren­ci na úpl­ně jiné úrov­ni. I já jako fanou­šek výbuš­né zába­vy za desít­ky až stov­ky mili­o­nů dola­rů jsem byl doslo­va na kole­nou z atmo­sfé­ry, kte­rou poma­lou gra­da­cí doká­zal ve sním­ku vykres­lit pou­ze v pro­sto­rech něko­li­ka kulis téměř bez zvlášt­ních efek­tů. Pro mně tedy zaru­če­ně jed­no z pře­kva­pe­ní roku, kte­ré bych od dobo­vé­ho mate­ri­á­lu, kte­rý téměř postrá­dá akci vskut­ku neče­kal. Při pohle­du na herec­kou sesta­vu snad ani není tře­ba zmi­ňo­vat, že film se navrch může hono­sit skvě­lý­mi herec­ký­mi výkony.Zejména v závě­reč­ných minu­tách vám navíc bude spo­leh­li­vě dopo­vat do žil adre­na­lin fran­couz­ský vše­u­měl Alexandre Desplat. 
Ano, Affleck to opět dal. Argo je sice sním­kem, kte­rý nesed­ne ani zda­le­ka kaž­dé­mu, nicmé­ně to nebyl zatím ani jeden z jeho ostat­ních. Perfektní dobo­vá atmo­sfé­ra, vho­ze­ní divá­ka rov­nou doprostřed pro­bí­ha­jí­cí­ho fil­mu, poma­lu houst­nou­cí atmo­sfé­ra a napě­tí, kte­ré by moh­ly i ty nej­vět­ší bloc­kbus­te­ry závi­dět. Jakkoliv tak Argo půso­bí jako nepří­liš zají­ma­vý sní­mek, během dvou hodin vás pře­svěd­čí o tom, že toho nabí­zí dale­ko více než roz­mách­lé pro­duk­ce vrst­ví­cí jeden motiv za dru­hým. Ve své rela­tiv­ní skrom­nos­ti je tak Argo dale­ko půso­bi­věj­ší než jeho kon­ku­ren­ce a pokud se Affleckovi poda­ří něco na cenách aka­de­mie urvat, nebu­de to žád­né pře­kva­pe­ní. Myslím, že kdo­ko­liv pochy­bo­val o talen­tu toho­to tvůr­ce, nyní už při­šel i o posled­ní argu­ment. Tedy hat­trick a těším se s čím při­jde příš­tě.  

Operace Argo aneb nej­ší­le­něj­ší plán na osvo­bo­ze­ní rukojmích kte­rý vyšel. Skvělá herec­ká sesta­va dává tušit, že tohle by neměl niko­mu unik­nout. A je to tak. Affleck i napo­tře­tí téměř bez­chyb­ně a jeho etablo­vá­ní mezi tvůr­ce, kte­ré se vypla­tí díky jejich umu sle­do­vat bed­li­vě je dokon­če­no. Naprosto feno­me­nál­ní atmo­sfé­ra, dokres­le­ná skvě­lou hud­bou a výteč­nou gra­da­cí, kte­rá doka­zu­je, že i bez výbuchů a léta­jí­cí­ho CGI se dá zvý­šit divá­ko­vi tep až do úrov­ní pří­kle­po­vé­ho kla­di­va. 

   Hodnocení: 80%


Podívejte se na hodnocení Argo na Kinoboxu.

Koktejl: 
50% Neprůstřelná atmo­sfé­ra
25% Silné herec­ké obsa­ze­ní
25% Malý vel­ký film

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,65449 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61763 KB. | 24.09.2023 - 04:40:09