Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Polar

Polar

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Netflix ani na začát­ku nové­ho roku neza­há­lí a už na leden si při­pra­vil hned něko­lik novi­nek. Jednou z nich je adap­ta­ce onli­ne komik­su Polar Víctora Santose. Na roz­díl od vel­ko­le­pých komik­so­vých bloc­kbus­te­rů se ovšem tahle řízná adap­ta­ce s Madsem Mikkelsenem v hlav­ní roli roz­hod­la vydat ces­tou krva­vé­ho a suro­vé­ho béč­ka, kte­ré­mu by nej­lé­pe slu­še­la poli­ce v deva­de­sát­ko­vé video­půj­čov­ně. Má šan­ci v roce 2019 uspět? A sto­jí za ty vaše nece­lé dvě hodin­ky, co vám pro­jek­ce zabe­re?


Duncan Vizla (Mads Mikkelsen) pat­ří mezi špič­ku své­ho obo­ru. Elitní nájem­ný zabi­ják pře­zdí­va­ný Black Kaiser, kte­rý zane­dlou­ho osla­ví pade­sá­ti­ny, je ovšem donu­cen ode­jít do důcho­du. Jeho plá­ny ovšem pře­ka­zí posled­ní prá­ce pro jeho zaměst­na­va­te­le. Jednoho z jeho vrs­tev­ní­ků v důcho­du zavraž­dí naja­tý hitman a on dosta­ne za úkol ho odkli­dit z ces­ty. Když ovšem pří­jde na samot­ný aten­tát, Duncan zjis­tí, že na něj byla naplá­no­vá­na past, kte­rá jej měla poslat do per­ma­nent­ní­ho důcho­du...
Je vlast­ně hod­ně fajn vidět, že sním­ky podob­né­ho raže­ní poma­lu ale jis­tě začí­na­jí nachá­zet své odby­tiš­tě prá­vě v alter­na­tiv­ních fil­mo­vých dis­tri­bucích a stre­a­mo­va­cích služ­bách. Polar je totiž ve všech ohle­dech hod­ně pře­pá­le­ným béč­kem jak z deva­de­sát­ko­vé video­půj­čov­ny, kte­ré moc důvo­dů k exis­ten­ci v dneš­ní době už moc nemá (pokud tedy nejste zrov­na fanouš­ci exper­tů jako Steven Seagal, kte­rý se na nic jiné­ho jako na fil­my podob­né­ho raže­ní už ani nezmů­že). Bylo by ale ško­da tuhle akč­ní pec­ku pře­dem ode­pi­so­vat. 
Jistě, vět­ši­no­vé­mu divá­ko­vi tahle hod­ně pře­mrš­tě­ná, vskut­ku suro­vá a hod­ně oso­bi­tá akč­ní prá­ce moc asi neřek­ne, pokud prá­vě tako­vé­to nená­roč­něj­ší kous­ky vylo­že­ně nevy­hle­dá­vá. Pokud jste ale pře­mýš­le­li, jak by vypa­dal hrdi­na typu John Wick v tro­chu komik­so­věj­ším hávu a v tro­chu civil­něj­ší a více roz­vi­nu­té podo­bě, pak máte v téhle novin­ce doce­la zají­ma­vou vol­bu. Polar totiž prá­vě jiné­ho, dnes již legen­dár­ní­ho zabi­já­ka v mno­hém při­po­mí­ná. Jistě, akce tu není ani zda­le­ka tolik a na tako­vé úrov­ni, vel­ká část fil­mu je věno­vá­na roz­vo­ji samot­ných postav a jed­not­li­vé ele­men­ty a posta­vy ze kte­rých je tahle podí­va­ná posklá­dá­na jsou nesku­teč­ně pře­pá­le­né, přes­to zde para­le­ly jsou. Navíc, Mads Mikkelsen má dal­ší špič­ko­vý důkaz toho, proč je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­vět­ších sym­paťá­ků sou­čas­né­ho Hollywoodu (fakt, že se jed­ná už o něko­li­ká­tý film, ve kte­rém se mu při­ho­dí neho­da v očních par­ti­ích a stá­vá se z něj tak tro­chu „oční“ Sean Bean teď pomi­nu). Zkrátka, když dojde na lámá­ní chle­ba, toho nekom­pro­mis­ní­ho meto­dic­ké­ho zabi­já­ka mu nemá­te pro­blém věřit ani na moment a díky v pod­sta­tě absen­ci cen­zu­ry a důra­zu na suro­vost má kaž­dá rána kýže­ný dopad na divá­ka.
Ano, je tře­ba si při­znat, že podob­ně krva­vá a nekom­pro­mis­ní akce spo­leč­ně s hod­ně nad­sa­ze­ný­mi a pře­pá­le­ný­mi posta­va­mi nesed­ne úpl­ně kaž­dé­mu, stej­ně jako Matt Lucas  v roli nechut­né­ho zápo­rá­ka, ten kdo se nala­dí na vlnu toho co film před­sta­vu­je, se ty dvě hodi­ny bude dob­ře bavit. I když totiž film nepři­ná­ší v pod­sta­tě nic moc nové­ho, ten koktejl kte­rý na vás Netflix nachys­tal pros­tě v rám­ci jas­ně vyme­ze­ných mezí fun­gu­je a má šťá­vu (zamýš­le­ný dvoj či troj­smy­sl). 

Opomenout by se samo­zřej­mě nemě­la i vizu­ál­ní strán­ka fil­mu, kte­rá by sice v mno­hém zaslou­ži­la tro­chu více péče, napří­klad u stři­hu a pohy­bu kame­ry, cho­re­o­gra­fie ovšem fun­gu­je na výbor­nou. To co ovšem posu­nu­je film ješ­tě o level výš je soun­d­track, o kte­rý se posta­ral Deadmau5. A byť je jas­né, kde čer­pal vět­ši­nu inspi­ra­ce, dodá­vá jeho elek­tro­nic­ká kuli­sa fil­mu not­nou dáv­ku ener­gie do žil a tře­ba sklad­ba Nosedive se do hla­vy zapí­še na něja­kou dobu. 

        

Co tedy říci k tomuhle fil­mu závě­rem? U Polaru pla­tí to zná­mé poví­dá­ní, že tohle roz­hod­ně není zále­ži­tos­tí pro kaž­dé­ho. To co si Netflix na leden nachys­tal je totiž čis­to­krev­ným akč­ním béč­kem, kte­ré nemá potře­bu se brát tak úpl­ně váž­ně. Balancování na hra­ně absur­di­ty a tvr­dé­ho Rka ne všem sed­ne, pokud ale máte sla­bost pro tvrďá­ky ze sta­ré ško­ly a chy­bí vám zába­va deva­de­sá­tek a ran­né­ho nové­ho tisi­ci­le­tí v akč­ním fil­mu, pak smě­le do toho.  
Snímek Polar pod­le inter­ne­to­vé­ho komik­su najde­te v nabíd­ce Netflixu od 25. led­na.  

Duncanovi nedo­pře­jí důchod a to je bude ješ­tě hod­ně mrzet. Mads Mikkelsen ztvráňu­je dal­ší­ho památ­né­ho drso­ně, kte­rý za ty dvě hodi­ny srov­ná všech­ny, co mu při­jdou do ces­ty tako­vým způ­so­bem, že si to budou všich­ni ješ­tě dlou­ho pama­to­vat. Jasně, Polar je jako čis­to­krev­ná akč­ní řež­ba z video­půj­čo­pv­ny, kte­rá balan­cu­je na hra­ně absur­di­ty a suro­vé akce, kte­rou kom­bi­nu­je se osob­ním dra­ma­tem, přes­to má tahle pec­ka dosta­tek šťá­vy na to, abys­te ty nedo­stat­ky pří­liš neře­ši­li. Tohle není zále­ži­tost pro kaž­dé­ho, nicmé­ně ten kdo má pozi­tiv­ní vztah k laci­něj­ším ale o to oso­bi­těj­ším akč­ňá­kům ze sta­ré ško­ly a má chuť na tro­chu moder­něj­ší podá­ní, bavit se bude víc než dosta­teč­ně. Inspirace Johnem Wickem je sice hod­ně zna­tel­ná, a to ať již u samot­né­ho fil­mu, tak v jeho sluš­ném sooun­d­trac­ku od Deadmau5e, přes­to bych to fil­mu ve výsled­ku neměl vylo­že­ně za zlé. 

Polar
Akční / Krimi / Thriller
USA / Německo, 2019, 118 min

Režie: Jonas Åkerlund
Scénář: Jayson Rothwell
Kamera: Pär M. Ekberg
Hrají: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick, Matt Lucas, Robert Maillet, Ruby O. Fee, Inga Cadranel, Nia Roam, Josh Cruddas
Producenti: Jeremy Bolt, Keith Goldberg, Robert Kulzer, Mike Richardson
Střih: Doobie White
Scénografie: Emma Fairley
Kostýmy: Susie Coulthard

Na VOD od: 25.01.2019 Netflix

https://www.csfd.cz/film/679617-polar/
https://www.imdb.com/title/tt4139588/


Podívejte se na hodnocení Polar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou23. května 2023 Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou Malá mořská víla se vrací na velké plátno s novou filmovou adaptací, která přinese kouzlo podmořského dobrodružství do kin. Tento rodinný a dobrodružný film se odehrává ve světě mořských […] Posted in Filmové premiéry
  • Program na duben na Prima21. března 2019 Program na duben na Prima 5.4.2019 22:00 Zamčený pokoj Leeová A., Hinds C., Guginová C., GUTIERREZ S. 6.4.2019 14:45 Kristián Nový O., FRIČ M., Mandlová A., Gollová N. 6.4.2019 16:40 Jak […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vladimír Polívka - Kuba26. února 2016 Vladimír Polívka - Kuba V pohádce hrajete Kubu, mohl byste nám ho trochu přiblížit?  Je to takový ten antihrdina, který nejdřív činí a až potom myslí. Většinou, co může, to pokazí. Je to popleta, harlekýn děje. […] Posted in Rozhovory
  • Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way27. dubna 2020 Titulky k Little Fires Everywhere S01E08 - Find a Way Soudní proces se chýlí ke konci a jeho výsledek bude mít dopad na všechny. Elena u nikoho nenachází pochopení, ani ostatní na tom však nejsou lépe a atmosféra houstne. Kdo oheň založil? […] Posted in Titulky
  • Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5...20. ledna 2021 Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5... Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5 milionů kopií. Pro nezávislé švédské studio Hazelight jde o ohromný úspěch. Nyní studio pracuje na hře It Takes Two, kterou 26. 3. […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Manhunt14. června 2018 Manhunt Když se řekne jméno John Woo, většině fanoušků filmové akce se vybaví hity devadesátých let, kterými tenhle původem čínský režisér dominoval scénu akčního filmu. Ať už se jednalo o […] Posted in Filmové recenze
  • Zaklínač 3 míří na novou generaci konzolí s grafickým...4. září 2020 Zaklínač 3 míří na novou generaci konzolí s grafickým... Zaklínač 3 míří na novou generaci konzolí s grafickým vylepšením. Dobrodružství s Geraltem z Rivie slibuje rychlejší načítací časy a podporu technologie ray-tracing. Oceňované RPG od CD […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Superman: Nespoutaný 2 - 55 %8. října 2015 Superman: Nespoutaný 2 - 55 % Tak jsme se dočkali i druhé knihy a po komiksu "Superman: Nespoutaný 1" docházíme k celkovému zakončení příběhu, ve kterém se Superman prezentoval jako velká hrozba pro lidstvo. Jak […] Posted in Recenze knih
  • Želvy Ninja –10. července 2010 Želvy Ninja – // // Želvy Ninja – Recenze 19.April.2007 Recenze Autor: Slávek […] Posted in Recenze
  • #2002: Gantz 2318. června 2019 #2002: Gantz 23 Gantz 23 (ガンツ)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako kapitoly 257 až 264 v sérii "Gantz". České vydání má 220 stran a prodává se v plné ceně za 199 […] Posted in Recenze komiksů

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,38477 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61809 KB. | 27.09.2023 - 11:23:51