Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž na laně | The Walk [65%]

Muž na laně | The Walk [65%]

rp the walk07.jpg
rp the walk07.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Robert Zemeckis sice v posled­ních více jak dese­ti letech pře­váž­ně expe­ri­men­to­val s nový­mi tech­no­lo­gi­e­mi, nicmé­ně i tak se jed­ná o reži­sé­ra, kte­rý na svět při­ve­dl hity jako Forrest Gump, Trosečník, Honba za dia­man­tem nebo tri­lo­gii Návrat do budouc­nos­ti. Díky tomu je potře­ba s ním stá­le počí­tat a to se roz­ho­dl doká­zat fil­mo­vou adap­ta­cí sku­teč­né­ho pří­bě­hu Philippeho Petita, kte­rý během rána 7. srp­na 1974 strá­vil 45 minut na laně nata­že­ném mezi prá­vě dokon­čo­va­ný­mi budo­va­mi Světového obchod­ní­ho cen­t­ra. Povedl se ten­to slav­ný pří­běh pře­ta­vit v dal­ší fil­mo­vé zla­to? 

Rodiči nepo­cho­pe­ný Philippe (Joseph Gordon-Levitt) se mís­to pro­ná­sle­do­vá­ní dráhy řado­vé­ho zaměst­nan­ce ve služ­bách, roz­hod­ne pro při­vy­dě­lá­vá­ní kaska­dér­ský­mi kous­ky v uli­cích Paříže. Od žong­lo­vá­ní a něko­li­ka kaba­ret­ních tri­ků se ovšem dostá­vá k pro­va­zo­cho­dec­tví, kte­ré postup­ně ovlá­dá jeho život. Tedy poté, co obje­ví v novi­nách člá­nek o prá­vě roze­sta­vě­ných budo­vách Světového obchod­ní­ho cen­t­ra, kte­ré Philippemu uča­ru­jí. Natáhnout mezi ně lano a pro­jít se po něm v tak vel­ké výš­ce, to chce nejen vel­ké odhod­lá­ní ale také kuráž k tomu poru­šit někte­ré záko­ny... 
Popravdě mě úpl­ně nena­pa­dá, čím u toho­to fil­mu začít. Příběh o kaska­dé­ro­vi, kte­rý ve sna­ze jít si za svým snem pro­ve­dl jeden z nej­ris­kant­něj­ších tri­ků his­to­rie, je poměr­ně dob­ře zná­mý. Proto také oče­ká­vá­ní dal­ší­ho zásad­ní­ho fil­mu z díl­ny svě­tozná­mé­ho tvůr­ce bylo na mís­tě. A to se také do urči­té míry poved­lo. Ať už jsou totiž mé výtky na adre­su fil­mu jaké­ko­liv, prav­dou zůstá­vá, že Muž na laně je nesku­teč­ně vytří­be­ně nato­če­ným dra­ma­tem muže sna­ží­cí­ho se o nemys­li­tel­né. Zvláště, pokud film sle­du­je­te ve 3D, kde ona sní­ma­ná závrať nabí­rá úpl­ně nových roz­mě­rů. 
To s čím mám ovšem pro­blém, je vůbec celý výsta­va pří­bě­hu kolem samot­né­ho legen­dár­ní­ho výstu­pu mezi dva v té době nej­vyš­ší mra­kodra­py na svě­tě. Nechci tu tvr­dit, že by pří­běh kaska­dé­ra a jeho sku­pi­ny pomoc­ní­ků byl nud­ný nebo nená­pa­di­tý, nicmé­ně na plo­še něco málo přes dvě hodi­ny je to pře­ci jen poně­kud zdlou­ha­vé a zby­teč­ně natáh­nu­té. Herci se při­tom sna­ží, Joseph Gordon-Levitt hra­je na max a celé to vypa­dá jako pří­jem­ná dobov­ka, nicmé­ně se to až doce­la nepří­jem­ně vle­če a ty dvě šede­sá­ti­mi­nu­tov­ky v kině budou vypa­dat jako věč­nost. Do toho si při­počtě­te cel­kem násil­né před­zna­me­ná­vá­ní budou­cích mož­ných zvra­tů a pro budou­cí roz­voj pří­bě­hu důle­ži­tých ele­men­tů a máte znač­ně adre­na­li­no­vé osob­ní dra­ma, kte­ré táh­ne k zemi pře­de­vším jeho sna­ha jít více do hloub­ky, než na co samot­ný film má. Oproti žánro­vé kon­ku­ren­ci tak doce­la zao­stá­vá a celý pří­běh podá­vá v poně­kud naiv­ní a zjed­no­du­še­né podo­bě. Ne že by to bylo zrov­na špat­né roz­hod­nu­tí, od talen­tu kte­rý se na fil­mu podí­lel bych ovšem čekal pře­ci jen o něco víc. 
Zkrátka jde pře­de­vším o to, s čím do fil­mu jde­te a co od něj oče­ká­vá­te. Další revo­luč­ní por­trét výraz­né osob­nos­ti ten­to­krát neče­kej­te. Robert Zemeckis nato­čil vizu­ál­ně líbi­vý a řeme­sl­ně parád­ní sní­mek, kte­rý jako jeden z mála vyu­ží­vá 3D tech­no­lo­gii tako­vým smě­rem, že mu to nemůžu mít ani na moment za zlé. Herecká jis­to­ta drží tenhle sní­mek i v momen­tech, kde se výprav­ná strán­ka fil­mu poně­kud kolé­bá a balan­cu­je na hra­ně. Nebo laně, že? Pokud tedy čeká­te od nové­ho fil­mu toho­to tvůr­ce oso­bi­tý sní­mek, roz­hod­ně vás Muž na laně nezkla­me. Tam kde ovšem zkla­má­vá je jaká­ko­liv při­da­ná hod­no­ta, kte­rá by z podob­ně řeme­sl­ně skvě­le zvlád­nu­té zále­ži­tos­ti udě­la­la památ­nou výprav­nou fil­mař­skou zále­ži­tost. Tak jako tak ovšem tohle dobo­vé dra­ma už jen díky své hra­vos­ti sto­jí za shléd­nu­tí, ide­ál­ně na vel­kém plát­ně a ve 3D (což je věta, kte­rou bych neče­kal, že někdy řek­nu).
Závrať, dvoj­ča­ta a jeden magor zachá­ze­jí­cí za hra­ni­ce mys­li­tel­né­ho. Robert Zemeckis nato­čil řeme­sl­ně skvě­lý sní­mek, kte­rý jako jeden z mála umí ospra­ve­dl­nit svo­ji 3D ver­zi a osl­nit i člo­vě­ka pro kte­ré­ho je tenhle výdo­by­tek tech­no­lo­gie všu­dypří­tom­ným zlem. Co už se fil­mu ovšem neda­ří tak dob­ře, je pro­dat smys­lu­pl­ně a nápa­di­tě samot­ný pří­běh.  

 Koktejl: 

50% Riskantní trik
25% Závrať
25% Prvotřídní řemes­lo

Muž na laně
(The Walk, Na lane)
Drama / Životopisný / Dobrodružný / Thriller
USA, 2015, 123 min

Režie: Robert Zemeckis
Scénář: Robert Zemeckis, Christopher Browne
Kamera: Dariusz Wolski
Hudba: Alan Silvestri

Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, James Badge Dale, Ben Kingsley, Benedict Samuel, Ben Schwartz, Steve Valentine, Sergio Di Zio, Jason Blicker, Nathaly Thibault, Melantha Blackthorne, Clément Sibony, César Domboy, Larry Day, Jason Deline


Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 08.10.2015 Falcon
Slovensko V kinech od: 08.10.2015 Itafilm
USA V kinech od: 02.10.2015 Sony Pictures


http://www.csfd.cz/film/367138-muz-na-lane/
http://www.imdb.com/title/tt3488710/


Podívejte se na hodnocení Muž na laně na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13416 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61791 KB. | 24.09.2023 - 07:01:33