Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > La La Land [80%]

La La Land [80%]

rp LLL D41 D42 06803 R.jpg
rp LLL D41 D42 06803 R.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Tento týden do kin vstou­pil milá­ček loň­ských fil­mo­vých fes­ti­va­lů v Americe a jeden z hor­kých kan­di­dá­tů na Oscara za loň­ský rok, muzi­kál La La Land. V době psa­ní toho­to člán­ku ten­to sní­mek navíc zís­kal hned sedm Zlatých gló­bů, což je rekord­ní počet, kte­rý zastí­nil pře­de­šlé rekrod­ma­ny Přelet nad kukač­čím hníz­dem a Půlnoční expres. Je onen hum­buk kolem novin­ky reži­sé­ra Damiena Chazellea (debu­to­val nece­lý­mi tře­mi lety se sním­kem Whiplash) opráv­ně­ný?  


Sebastian (Ryan Gosling) je nepří­liš úspěš­ným muzi­kan­tem. Jeho lás­ka pro sko­mí­ra­jí­cí žánr jazz a jeho legen­dy bývá zpra­vi­dla nepo­cho­pe­na a tak je nucen hrát doko­la ty samé pís­ně, což jej ničí. Má totiž sen, že si ote­vře svůj vlast­ní klub, kte­rý bude ctít legen­dy a sta­ne se sva­tostán­kem jeho milo­va­né­ho žán­ru. Mia (Emma Stone) má také sen. Několik let se pokou­ší pro­ra­zit coby hereč­ka, nedo­sta­la se ovšem nikdy dále, než jen na dru­hé kolo kon­kur­zu. Místo toho tak dělá v kavár­ně poblíž fil­mo­vých stu­dií, kde dou­fá ve svůj fil­mo­vý debut jed­no­ho dne. Jednoho dne však osud sve­de Sebastiana a Miu dohro­ma­dy a jejich živo­ty se změ­ní.  


Podívejte se na hodnocení La La Land na Kinoboxu.

La La Land je jedi­neč­ný film, o tom není pochyb. Filmy jako je tenhle jed­no­du­še nevzni­ka­jí a v kinech je už jed­no­du­še neu­vi­dí­te. Už mož­ná pro­to je obdi­vu­hod­né, že se Damien Chazelle roz­ho­dl reno­mé, kte­ré si vypra­co­val svým pře­de­šlým sním­kem Whiplash,  vyu­žít prá­vě k nato­če­ní zážit­ku tak tro­chu z jiné doby. I když se totiž mís­ty jeho novin­ka drží při zemi a půso­bí někdy mož­ná až pří­liš nata­ho­va­ně, nelze upřít fil­mu to, že se jed­ná o jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mů sezo­ny a pře­de­vším nesku­teč­nou dáv­ku nos­tal­gie a dob­ré nála­dy. 
Tahle muzi­ká­lo­vá novin­ka totiž moc dob­ře ví, čím vlast­ně chce být a jde si za svým celé více jak dvě hodi­ny, kte­ré vám v kinech zabe­re. Její sym­pa­tič­nost je posta­ve­na pře­de­vším na fun­gu­jí­cí che­mii Gosling X Stone, kte­rou už doká­za­lo zužit­ko­vat už něko­lik fil­mů před­tím. Jejich spo­leč­né námlu­vy a násled­né spo­leč­né momen­ty, stej­ně tak jako jejich taneč­ní a pěvec­ká čís­la ovšem dáva­jí vzpo­me­nout na veli­ká­ny let dáv­no minu­lých. Oba jsou na tom pěvec­ky a taneč­ně sluš­ně (navíc Ryan Gosling vyu­ží­vá své zku­še­nos­ti ze své sku­pi­ny Dead Man’s Bones na jed­nič­ku) a když vez­me­te v potaz, že jim Chazelle s hudeb­ním skla­da­te­lem Justinem Hurwitzem při­chys­ta­li hned něko­lik památ­ných skla­deb, není moc nad čím pře­mýš­let.  
I když tak sní­mek není ve všem úpl­ně sto­pro­cent­ní a hned v něko­li­ka momen­tech půso­bí zby­teč­ně nata­ho­va­ně či nasta­vo­va­ně, je ve výsled­ku hod­ně sym­pa­tic­kým poči­nem, jehož samot­ná exis­ten­ce dává naděj do budouc­na. Zážitek pro všech­ny věko­vé kate­go­rie, kte­rý sice nedo­sa­hu­je geni­a­li­ty muzi­ká­lo­vých kla­sik, přes­to se jed­ná o jeden z nej­lep­ších (ne li vůbec ten nej­lep­ší) muzi­ká­lů za dlou­hé roky. Sympatické obsa­ze­ní, skvě­lá hud­ba a nesku­teč­ně půso­bi­vá vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá ve vás zane­chá hlu­bo­ké dojmy. Některé z vás dokon­ce dože­ne k slzám. Tohle je zkrát­ka film, kte­rý si nechce­te nechat ujít, i když vaše krev­ní sku­pi­na muzi­ká­ly zrov­na nejsou. 
Damien Chazelle se i svým dru­hým sním­kem zapi­su­je tuč­ným pís­mem do his­to­rie. La La Land má sice své chy­by a mís­ty půso­bí mož­ná až zby­teč­ně zdlou­ha­vě a nasta­vo­va­ně, přes­to se ovšem jed­ná o nesku­teč­ně pod­ma­ni­vě nato­če­ný a zhu­deb­ně­ný muzi­kál, kte­rý nabí­zí hned něko­lik památ­ných hudeb­ních čísel, sym­pa­tic­kou hlav­ní dvo­ji­ci a pře­de­vším tako­vou dáv­ku dob­ré nála­dy a pozi­tiv­ní ener­gie, jaká se v kinech už léta neob­je­vi­la.   
30% Klasický Hollywood
30% Město hvězd
20% Zábava pro všech­ny
20% Porce dob­ré nála­dy

La La Land
Komedie / Drama / Muzikál / Romantický
USA, 2016, 127 min
Režie: Damien Chazelle
Scénář: Damien Chazelle
Kamera: Linus Sandgren
Hudba: Justin Hurwitz
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, John Legend, Rosemarie DeWitt, Jason Fuchs, Sonoja Mizuno, Jessica Rothe, Candice Coke, Hemky Madera, Ana Flavia Gavlak, Callie Hernandez
Producenti: Gary Gilbert, Jordan Horowitz, Marc Platt, Fred Berger
Střih: Tom Cross
Scénografie: David Wasco
Kostýmy: Mary Zophres
Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 05.01.2017 Freeman Ent.
Slovensko V kinech od: 29.12.2016 Forum Film SK
USA V kinech od: 16.12.2016 Lionsgate US
http://www.csfd.cz/film/390439-la-la-land/
http://www.imdb.com/title/tt3783958/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,92443 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61805 KB. | 03.10.2023 - 16:12:44