Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kurýr: Restart | Transporter Refueled [40%]

Kurýr: Restart | Transporter Refueled [40%]

rp transporter refueled07.jpg
rp transporter refueled07.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Když se před lety spor­to­vec Jason Statham roz­ho­dl po něko­li­ka hudeb­ních video­kli­pech také vyzkou­šet seri­oz­ní herec­tví, dopo­mohl mu k herec­ké kari­é­ře reži­sér Guy Ritchie dvo­ji­cí svých sním­ků. Byl to ale až pro­du­cent Luc Besson, kte­rý s ním v hlav­ní roli roz­jel akč­ní zále­ži­tost Kurýr, kte­rá čer­pa­la not­nou inspi­ra­ci v reklam­ní sérii The Hire auto­mo­bil­ky BMW. Z Kurýra se stal hit, kte­rý se dočkal dvou dal­ších pokra­čo­vá­ní a jed­no­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, zatím­co z před­sta­vi­te­le hlav­ní role se stal pojem mezi akč­ní­mi hrdi­ny a dnes pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší před­sta­vi­te­le žán­ru posled­ních let. Když se po nepří­liš vyve­de­né troj­ce roz­ho­dl se znač­kou skon­čit Jason Statham, jeho roli pře­bral brit­ský herec Ed Skrein, kte­rý prá­vě díky této roli opus­til seri­ál Hra o trů­ny. Stojí    

Frank Martin (Ed Skrein) je špič­kou ve svém obo­ru. Za sluš­ný finanč­ní obnos si může­te zakou­pit jeho služ­by kurý­ra, kte­rý se na nic neptá a vždy dodr­ží domlu­ve­nou doho­du. Tedy za před­po­kla­du, že nepo­ru­ší­te jed­no z jeho tří pra­vi­del. Právě to ovšem udě­lal jeho nej­no­věj­ší kli­ent, kte­rým je mla­dá žena, kte­rá potře­bu­je pře­pra­vit lup z ban­ky na bez­peč­né mís­to. Během akce ovšem mění pře­dem sjed­na­nou doho­du a Frank se tak musí roz­hod­nout, poru­šit svá pra­vi­dla, nebo jed­nat. V jeho roz­hod­nu­tí mu ovšem pomů­že jeho nová kli­ent­ka, kte­rá mu ozná­mí, že její spo­leč­ni­ce unes­li Frankova otce (Ray Stevenson) a pokud nebu­de Frank dělat co se mu řek­ne, zabi­jí ho. To je ovšem ale jen špič­ka ledov­ce, neboť dámy prá­vě okrad­li jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších mafi­á­nů na fran­couz­ské rivi­é­ře.   
Uff, tak kde začít. Je doce­la těž­ké se nějak roze­psat o fil­mu, od kte­ré­ho člo­věk neměl abso­lut­ně žád­ná oče­ká­vá­ní a kte­rý doká­zal i přes­to sil­ně zkla­mat. Na jed­né stra­ně chá­pu potře­bu se znač­kou pokra­čo­vat i poté, co se ji roz­ho­dl člo­věk, na kte­rém to vše stá­lo opus­tit. Nicméně prá­vě to by mělo být uka­za­te­lem toho, že by to mož­ná chtě­lo tro­chu jiný pří­stup, než zkou­šet to samé nano­vo s novým obsa­ze­ním. To ostat­ně uká­zal již trai­ler, kte­rý má do efek­tiv­nos­ti pro­pa­ga­ce 13 let (!!) staré­ho fil­mu hod­ně dale­ko (pro porov­ná­ní kino­trai­ler na jed­nič­ku zde). Zkrátka když se někdo poku­sí udě­lat novou statha­mov­ku bez Jasona Stathama, kole­du­je si o prů­ser. A bohu­žel to se i tady sta­lo. 
Nový Kurýr ote­ví­rá svo­ji novou kapi­to­lu bez ohle­du na něja­kou kon­ti­nu­i­tu s pře­de­šlý­mi díly série, což bych jako pro­blém úpl­ně nevi­děl. Ed Skrein se sna­ží dodat nové, mlad­ší ver­zi pro­fe­si­o­nál­ní­ho řidiče/akčního hrdi­ny nový roz­měr a záro­veň posta­vu moder­ni­zo­vat, což už bych mož­ná jako pro­blém tro­chu viděl. Ne že by na to neměl, v něko­li­ka momen­tech fun­gu­je v roli pře­kva­pi­vě půso­bi­vě a zají­ma­vě, bohu­žel jeho herec­ký výkon je znač­ně nevy­rov­na­ný a nachá­zí se ve fil­mu hned něko­lik momen­tů, kdy mu to takří­ka­jíc neže­re­te. To ovšem není pro­blém jen jeho ale i samot­né­ho fil­mu. 
Ten totiž udr­žu­je sestup­nou kva­li­ta­tiv­ní ten­den­ci kte­rou série od své­ho prv­ní­ho dílu udr­žu­je a záro­veň scé­nář dává direkt smys­lu­pl­nos­ti nebo nápa­di­tos­ti. Zkrátka vše co se na plát­ně za to něco málo přes hodin­ku a půl ode­hra­je, je jen vari­a­cí na vše sto­krát vidě­né (včet­ně recyk­la­ce samot­né série), navrstve­né na nesku­teč­ně hloupý scé­nář s tak mizer­ný­mi dia­lo­gy, že by z toho až jeden bre­čel. To by neva­di­lo, kdy­by se všich­ni netvá­ři­li jak je všech­no cool a super a ori­gi­nál­ní. Do toho si při­počtě­te snad jen jedi­ný solid­ní herec­ký výkon (Ray Stevenson má cha­risma a potřeb­né pro­por­ce pro zábav­nou roli ale i přes jeho veš­ke­rou sna­hu mu scé­nář dost pod­ko­pá­vá kole­na), s při­mhou­ře­ním očí prů­měr­nou akci, mizer­ný dabing někte­rých postav a nevý­raz­né­ho zápo­rá­ka, kte­rý jen pod­tr­hu­je nesmy­sl­nost a mdlost tře­tí­ho aktu celé­ho fil­mu. 
I když bych tak chtěl nové­mu Kurýrovi fan­dit, nemůžu. I přes rela­tiv­ně skrom­nou sto­páž se jed­ná o nud­nou akč­ní blbost, kte­rá se hod­ně rych­le pře­jí (bez pochyb ješ­tě před kon­cem samot­né­ho fil­mu). Mizerné obsa­ze­ní ved­lej­ších rolí s ješ­tě hor­ší­mi výko­ny, hloupý scé­nář a prů­měr­ná akce, pře­de­vším pak také absen­ce výraz­né pre­zen­ce v hlav­ní roli a násil­né pro­tla­čo­vá­ní pro­duct pla­ce­men­tu Audi. Jediný pokrok opro­ti tře­tí­mu dílu je tak ve stři­hu akce, kte­rá je teď ale­spoň vidět. Čtvrtý Kurýr je tedy dal­ším veli­kým zkla­má­ním toho­to roku a jed­ním z nej­mi­zer­něj­ších fil­mů toho­to léta. Snaha o resus­ci­ta­ci znač­ky se těž­ce nevy­ved­la a na vás v kinosá­lech čeká nud­ná hodin­ka a půl, kte­ré se daří jed­na věc napros­to pře­svěd­či­vě. Donutit vás si zase pus­tit jed­nič­ku.        
Pokus o pozved­nu­tí znač­ky, kte­rý znač­ku nej­spíš dora­zil. Hloupá akč­ní blbost trpí­cí pře­de­vším absen­cí výraz­né­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role a tupým scé­ná­řem, kte­rý jen pod­po­ru­jí mizer­né výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných. Ed Skrein se sice sna­ží, ale mar­ně, a Ray Stevenson to všech­no nevy­táh­ne, neboť mu scé­nář razant­ně hatí vět­ši­nu šan­cí. Jediný pokrok je tu v nasní­má­ní akce, kde Megatuna řádil posled­ně tak, že ani tahle mizer­ná akč­ní výpla­chov­ka jeho neu­mě­tel­ství nepře­ko­ná. Zkrátka ztrá­ta času, nuda a jed­na doce­la dlou­há rekla­ma na Audi a jejich nej­no­věj­ší vozít­ka.     

 Koktejl: 

80% Nuda
10% Akce
10% Extra por­ce nudy navrch

Kurýr: Restart

(Le Transporteur: Héritage, Transporter Refueled, Kuriér: Reštart, The Transporter Legacy)
Akční / Krimi / Thriller
Francie / Čína, 2015, 96 min

Režie: Camille Delamarre
Scénář: Luc Besson, Robert Mark Kamen
Kamera: Christophe Collette
Hudba: Alexandre Azaria
Hrají: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Anatole Taubman, Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic, Wenxia Yu, Mikael Buxton, Lenn Kudrjawizki, Samir Guesmi, Noémie Lenoir


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 03.09.2015 Bioscop
Slovensko V kinech od: 03.09.2015 Magic Box
Francie V kinech od: 09.09.2015 EuropaCorp Distribution

http://www.csfd.cz/film/381406-le-transporteur-heritage/
http://www.imdb.com/title/tt2938956/


Podívejte se na hodnocení Kurýr: Restart na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,44280 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61787 KB. | 28.09.2023 - 19:37:27