Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chata v horách | The Cabin in the Woods [65%]

Chata v horách | The Cabin in the Woods [65%]

rp cabin in the woods ver4.jpg
rp cabin in the woods ver4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chata v horách
http://www.csfd.cz/film/253346-cabin-in-the-woods-the/
http://www.imdb.com/title/tt1259521/
Alternativní názvy: The Cabin in the Woods

Horor / Thriller / Sci-Fi

USA, 2011, 95 min

Režie: Drew Goddard
Scénář: Joss Whedon, Drew Goddard
Hudba: David Julyan
Hrají: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins, Bradley Whitford, Brian White, Amy Acker, Tom Lenk, Dan Payne, Jodelle Ferland, Dan Shea, Matt Drake, Chelah Horsdal, Terry Chen, Sigourney Weaver

Joss Whedon tenhle rok koneč­ně pro­ra­zil i na fil­mo­vém poli. Oblíbený tele­viz­ní tvůr­ce letos na plát­na kin dá se říci veli­ce úspěš­ně při­ve­dl Avengers a nedáv­no ozná­mil, že se pus­tí i do dru­hé­ho dílu. Nebyl to však jeho jedi­ný počin kte­rý se ten­to rok dostal do dis­tri­buce. Produkčně a sce­náris­tic­ky se totiž podí­lel také na mno­hý­mi opě­vo­va­ném horo­ru The Cabin in the Woods, chcete-li Chata v horách. Ten si dává za úkol divá­ko­vi před­vést, že téma­ti­ka par­ty tee­nage­rů někde na samo­tě v horách, není ješ­tě z dale­ka vyčer­pa­ná. Jak už bývá zvy­kem, podob­né sním­ky se do kin k nám jed­no­du­še nedo­stá­va­jí. To mi ale neza­brá­ní roze­brat sní­mek kte­rý se co nevi­dět dosta­ne do domá­cích kin. Stojí tedy Chata v horách za to?

Pět přá­tel se roz­hod­ne k tomu, udě­lat si během prázd­nin výlet do pří­ro­dy, mimo civi­li­za­ci. Jako ide­ál­ní mís­to k tomu se zdá cha­ta jed­no­ho z pří­buz­ných, kte­rá je na míle dale­ko od posled­ní civi­li­za­ce hlu­bo­ko v horách. Po pří­jez­du zjiš­ťu­jí, že cha­ta je přes­ně tak ide­ál­ní mís­to, jak si jej před­sta­vo­va­li. Tyhle růžo­vé brý­le jim ale moc dlou­ho nevy­dr­ží. Zanedlouho se v oko­lí cha­ty i uvnitř začí­na­jí dít div­né věci, kte­ré si neu­mě­jí vysvět­lit. Ocitli se totiž uvnitř pro­sto­ru ovlá­da­né­ho lid­mi, kte­ří mají jedi­ný cíl. Všech pět obě­to­vat pomo­cí poma­lé­ho vybí­je­ní jed­no­ho po dru­hém pomo­cí všech dostup­ných pro­střed­ků. 
Již základ­ní synop­se zna­čí, že tahle sran­da bude tro­chu něco jiné­ho, než na co jste zvyklí. A to je také přes­ně  to co se k vám dosta­ne. Chata v horách je totiž pomy­sl­ným vzty­če­ným pro­střed­níč­kem všem těm rema­kům z posled­ních let, kte­ré se sna­ží jen zužit­ko­vat původ­ní mate­ri­ál. Autoři Whedon a Goddard se ten­to­krá­te roz­hod­li k mate­ri­á­lu při­stou­pit jinak. Jinak v tako­vém smys­lu, že to vět­ši­nu času vypa­dá, jako by jim sil­ně ruplo v bed­ně, nicmé­ně na dru­hou stra­nu to divá­ko­vi ani tro­chu neva­dí. Jednoduše pro­to, že pokud si uvě­do­mí­te, že s podob­nou absur­di­tou a nai­vi­tou pra­cu­je vět­ši­na běž­ných horo­rů, jen se ten­to fakt sna­ží zamas­ko­vat, tak vám ote­vře­né při­zná­ní bar­vy kte­ré pro­ve­dl tenhle sní­mek neva­dí.   
I na horor je totiž svě­ží, s not­nou dáv­kou humo­ru kte­rá dopo­má­há ori­gi­nál­ní­mu scé­ná­ři k tomu divá­ka bavit celou hodi­nu a půl. Dokonce pode­zí­rám tvůr­ce z toho, že hulič kte­rý je sou­čás­tí sku­pi­ny tee­nage­rů, je zalo­žen na sku­teč­ném pro­fi­lu někte­ré­ho z tvůr­ců během psa­ní toho­to sním­ku. S někte­rý­mi nápa­dy pros­tě čis­tá hla­va při­jít nemoh­la. Není to však tak, že by sní­mek byl jen laci­nou vybí­ječ­kou gra­du­jí­cí do absurd­ních roz­mě­rů. Scénář je tak pocti­vě pohlí­dán, že je sní­mek vždy krok nebo dva napřed, tedy vás cel­kem bez pro­blé­mů tahá za nos. Absurdní pro­mě­ny a humor mezi řád­ky jsou navíc na den­ním pořád­ku. 
A tady při­chá­zí můj hlav­ní pro­blém, kte­rý se sním­kem mám. A to je ono kostr­ba­té zpra­co­vá­ní. Ano, stej­ný pro­blém jako mám tře­ba s již zmí­ně­nou sérii Evil Dead, mám i s tím­to sním­kem. Je to samo­zřej­mě ten­to­krát čis­tě sub­jek­tiv­ní dojem, nicmé­ně ony výbor­né detai­ly do sebe nese­dí tak dob­ře, jak by si dle mého zaslou­ži­ly a je tu něko­lik scén, kte­ré mi vylo­že­ně vadí. I když vás pak tref­nost někte­rých scén jed­no­du­še vrá­tí zpět na kolej, ta pachuť z toho, že něco tro­chu zaskří­pa­lo bohu­žel zůstá­vá. Nebudu spo­i­le­ro­vat, pro­to tuhle zále­ži­tost nemo­hu roze­brat do detai­lu.

Abych ale prav­du řekl, dlou­hou dobu jsem se u horo­ru tak neba­vil. Příjemně ori­gi­nál­ní lát­ka, kte­rá i přes fakt, že půso­bí jako napros­tá šíle­nost, je vlast­ně úpl­ně nor­mál­ní. Slušnou por­ci zába­vy dopl­ňu­jí horo­ro­vé prv­ky, kte­ré jed­no­du­še fun­gu­jí, samo­zřej­mě i lekač­ky, klišé horo­ro­vé­ho žán­ru jsou vybrou­še­na a vyu­ži­ta do detai­lu a sní­mek skr­ze svůj chyt­rý scé­nář gra­du­je do napros­to absurd­ních roz­mě­rů, kte­ré vám však po uply­nu­lé hodi­ně a půl jed­no­du­še při­jdou jako pro­cház­ka dob­ře zná­mou zahra­dou. A tak i přes­to, že objek­tiv­ně nemo­hu kvů­li osob­ním pro­blé­mům s for­mou dát sním­ku vyš­ší hod­no­ce­ní, jed­ná se zaru­če­ně o zále­ži­tost, kte­rou bude­te chtít vidět.      

Šílenost. Nijak jinak tahle zále­ži­tost nejde popsat. Když ale vez­me­me v potaz fakt, že se stej­nou mírou absur­di­ty pra­cu­je vět­ši­na titu­lů toho­to žán­ru, tak si může­me říct jed­no­du­še proč sak­ra ne? Whedon s Goddardem ser­ví­ru­jí chyt­rý horor, kte­rý je vždy o něko­lik kro­ků před divá­kem a i přes fakt že gra­du­je do napros­to oblud­ných roz­mě­rů ala Expendables horo­ro­vé­ho žán­ru, divá­ko­vi to jed­no­du­še neva­dí. Zpracování by sice zaslou­ži­lo poně­kud důsled­něj­ší péči, to ale už neva­dí. The Cabin in the Woods je jed­no­du­še must see sní­mek. 

Hodnocení: 65%

Koktejl :
30 % Horor


Podívejte se na hodnocení Chata v horách na Kinoboxu.

30 % Originalita
30 % Humor a absur­di­ta
10 % Dobře zná­má lát­ka tro­chu jinak

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60605 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61789 KB. | 28.09.2023 - 20:40:47