Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Expresní zásilka | Premium Rush [65%]

Expresní zásilka | Premium Rush [65%]

rp premium rush.jpg
rp premium rush.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Expresní zásilka

http://www.csfd.cz/film/278539-expresni-zasilka/
http://www.imdb.com/title/tt1547234/

Alternativní názvy: Premium Rush
Akční / Thriller
USA, 2012, 91 min

Režie: David Koepp
Scénář: David Koepp, John Kamps

Hudba: David Sardy
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Jamie Chung, Michael Shannon, Wolé Parks, Dania Ramirez, Aasif Mandvi, Jennifer Butler, Brian Koppelman, Aaron Tveit, Lauren Ashley Carter

Joseph Gordon-Levitt není zrov­na herec­kou super­star, nicmé­ně s podob­ným tem­pem jí mož­ná co nevi­dět bude. Letos v létě kryl záda Batmanovi v Temný rytíř povstal a pak nahá­něl samot­né­ho Bruce Willise v Looperovi. K tomu ješ­tě na začát­ku roku bude v jed­né z men­ších rolí ve Spielbergově Lincolnovi. Trochu ve stí­nu těch­to vel­kých sním­ků ale zůstá­vá ješ­tě jed­na jeho role z letoš­ní­ho roku, kde se obje­ví Michaela Shannona, kte­rý si během příští­ho roku nezhra­je niko­ho jiné­ho než Generála Zoda v Muži z oce­li. Expresní zásil­ka zůsta­la pro­to tro­chu mimo hlav­ní dění, i když trai­le­ry sli­bo­va­ly adre­na­li­no­vý akč­ní thriller z poně­kud neob­vyk­lé­ho pro­stře­dí. Co ale dosta­ne divák ve sku­teč­nos­ti?

Wilee žije napl­no. Pracuje jako expres­ní poslí­ček v nej­vět­ším měs­tě spo­je­ných stá­tů. V jeho prá­ci si nemů­že dovo­lit chy­bo­vat, pro­to­že chy­ba by zna­me­na­la smrt. Jednoho dne při­jme dal­ší expres­ní zásil­ku, na jejíž doru­če­ní má nece­lé dvě hodi­ny. To ovšem ale ješ­tě netu­ší, že se ona zásil­ka, jeden malý dopis, sta­ne cílem zko­rum­po­va­né­ho poli­cis­ty. Onen dopis totiž obsa­hu­je spe­ci­ál­ní směn­ku na pade­sát tisíc dola­rů a detek­tiv Monday pro­hrál vel­ké pení­ze v hazard­ních hrách a nic jiné­ho než zasta­vit pře­dáv­ku mu nezbý­vá. A pou­ži­je k tomu veš­ke­ré dostup­né pro­střed­ky. 
Jedna z věcí, se Expresní zásil­ce nedá upřít. A tou je fakt, že si udr­žu­je tem­po ve for­mál­ně veli­ce sna­ži­vém bale­ní. I když divák sle­du­je v pod­sta­tě kla­sic­ké akč­ně poja­té vyprá­vě­ní, díky ori­gi­nál­ní­mu poje­tí a nahra­ze­ní něko­li­ka­vál­co­vých stro­jů na čtyřech kolech cyk­lis­ty v plném pro­vo­zu, se nestí­há­te nudit. Spíše nao­pak, zvláš­tě když sní­mek má něco málo pod hodi­nu a půl.  

Drobný pro­blém ovšem nastá­vá, když i v tak­to krát­ké sto­pá­ži se někte­ré prv­ky začí­na­jí až nepří­jem­ně opa­ko­vat a ztrá­ce­jí tak na efek­tu, zatím­co začí­na­jí půso­bit mír­ně otrav­ně. Není to nic co bys­te sním­ku nějak dlou­ze vyčí­ta­li, ale jed­no­du­še to tam je. Co štve tro­chu více jsou tro­chu jed­no­tvár­né cha­rak­te­ry postrá­da­jí­cí něja­kou hloub­ku. Kromě ústřed­ní dvo­ji­ce jsou totiž ostat­ní posta­vy posta­ve­ny na jed­nom moti­vu, bez jaké­ho­ko­liv roz­vo­je kte­rým­ko­liv smě­rem. 
Expresní zásil­ka navíc i přes svo­jí sym­pa­tic­kou vizáž a vcel­ku fun­gu­jí­cí dri­ve trpí jed­ním zásad­ním pro­blé­mem. Tak jak rych­le uběh­la, tak stej­ně rych­le vyšumí. Místo solid­ní­ho akč­ňá­ku tak kon­čí jen jako pří­jem­ná jed­no­hub­ka, kte­rou si zno­vu dají asi jen oprav­du ti nej­vět­ší nad­šen­ci do cyk­lis­ti­ky. A to je na tako­vý­to film cel­kem ško­da. 
Joseph Gordon-Levitt a jeho expres­ní doru­čo­va­tel­ská služ­ba tak doka­zu­jí, že na nato­če­ní sviž­né­ho akč­ní­ho fil­mu nejsou potře­ba slo­ži­té digi­tál­ní efek­ty, vel­ké hvězdy nebo výbuchy. Stačí jen tro­cha nápa­di­tos­ti a důra­zu a může se i z poslíč­ků na kolech vyklu­bat zají­ma­vá lát­ka. Problém je ovšem v důraz­nos­ti. S tro­chou píle moh­la být Expresní zásil­ka akč­ní kla­si­kou, kte­rá by se prá­vem liši­la od kon­ku­ren­ce. Bohužel to se nesta­lo a divák dostá­vá jen sluš­nou žánrov­ku, kte­rá rych­le ute­če bez vět­ších pro­blé­mů.

Expresní zásil­ka adre­na­li­nu. I tak by se dal popsat tenhle vel­mi sluš­ný a do jis­té míry ori­gi­nál­ní akč­ní sní­mek. Důkaz toho, že sta­čí tro­cha nápa­di­tos­ti a ori­gi­na­li­ty a dá se nato­čit napum­po­va­ný akč­ňák i v pro­stře­dí poslíč­ků na kolech. Bohužel sní­mek trpí pře­hna­nou pří­mo­ča­ros­tí, jed­no­du­chos­tí ved­lej­ších cha­rak­te­rů a absen­cí jaké­ho­ko­liv důvo­du, proč bys­te se na něj měli podí­vat podru­hé. 

Hodnocení: 65%


Podívejte se na hodnocení Expresní zásilka na Kinoboxu.

Koktejl: 
50% Adrenalin
25% New York
25% Nápaditost

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,92368 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61775 KB. | 28.09.2023 - 02:25:27