Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dunkerk | Dunkirk [85%]

Dunkerk | Dunkirk [85%]

rp BB 01286.jpg
rp BB 01286.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Christopher Nolan má v dneš­ním holly­wo­o­du posta­ve­ní asi jako málo­kdo. I kdy­by totiž tenhle brit točil dra­ma o výro­bě mou­ky, asi by to pořád byl jeden z nej­o­če­ká­van­šjích fil­mů roku.  Díky svo­jí fil­mo­gra­fii, kde dopo­sud nemá špat­ný film, si totiž může tak tro­chu dik­to­vat, co vlast­ně chce dělat a našlo by se jen málo fil­mo­vých pro­du­cen­tů, kte­ří by mi na jaký­ko­liv jeho film neda­li pení­ze. Po komik­su a sci-fi, kte­rým se věno­val posled­ně, se nicmé­ně roz­ho­dl vydat do váleč­né vřa­vy a v jeho novin­ce Dunkerk se vydá­vá do stej­no­jmen­né­ho fran­couz­ské­ho měs­teč­ka, kte­ré se sta­lo dějiš­těm hned dvou význam­ných udá­los­tí během dru­hé svě­to­vé vál­ky. A jed­né z nich, hro­mad­né eva­ku­a­ci brit­ských vojsk pod kódo­vým ozna­če­ním Operace Dynamo, se věnu­je jeho nový film. Jak si jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších main­stre­a­mo­vých tvůr­ců pora­dil s těž­kým váleč­ným fil­mem? 

Události mezi 26. květ­nem a 4. červ­nem 1940 na úze­mí něm­ci oku­po­va­né Francie u bře­hů měs­ta Dunkerk pozna­me­na­ly spo­je­nec­ké jed­not­ky, kde sta­ti­sí­ce brit­ských vojá­ků uvízlo v tom­to pří­moř­ském měs­tu s mini­mem šan­ce na záchra­nu. Nepřítel coby kame­nem doho­dil za hra­ni­ce­mi měs­ta a nepřá­tel­ské letec­tvo a ponor­ky, kte­ré poto­pi­ly sluš­nou řád­ku těž­ké vojen­ské tech­ni­ky. To co ovšem vypa­da­lo v této situ­a­ci jako zbož­né přá­ní vešlo do his­to­rie jako zázrak u Dunkerku a stal se jed­nou z důle­ži­tých udá­los­tí nejen pro brit­ská voj­ska v prů­bě­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky.  
Události, o kte­rých novin­ka Christophrta Nolana vyprá­ví, sice neby­ly výhrou pro brit­skou armá­du, jak zdů­raz­nil sám Winston Churchill, přes­to se i přes obrov­ské ztrá­ty na vojen­ské tech­ni­ce poda­ři­lo díky mané­vrům během eva­ku­a­ce Dunkerku zachrá­nit do 4. červ­na, kdy Němci pro­lo­mi­li obra­nu měs­ta, na 85% uvíz­nu­tých jedin­ců, v čís­lech více jak 330 tisíc vojá­ků. A jak se uká­za­lo, prá­vě Nolan je tém, pra­vým, kdo se zfil­mo­vá­ní tako­vé­ho­to důle­ži­té­ho momen­tu měl cho­pit. Dunkerk je totiž ne zrov­na oby­čej­ným váleč­ným sním­kem. 
Svoji mecha­nic­kou a fil­mař­skou pre­ciz­nost totiž nolan neztrá­cí ani ten­to­krát. Ba nao­pak, ješ­tě posu­nu­je svým ukot­ve­ním v rea­li­tě svůj důraz na detail a uvě­ři­tel­nost jed­not­li­vých sek­ven­cí své­ho fil­mu. Jistě, to s sebou při­ná­ší jeden ze zásad­ních pro­blé­mů fil­mu, kte­rý i mě samot­né­ho v prv­ních cir­ka dvou tře­ti­nách tro­chu tížil. Filmu totiž nelze upřít jeho řeme­sl­ná pre­ciz­nost, půso­bi­vost a nesku­teč­ná atmo­sfé­ra, přes­to onen lid­ský prvek a samot­né emo­ce či emo­ci­o­nál­ní vaz­ba na jed­not­li­vé hrdi­ny fil­mu je téměř nulo­vá. Film posou­vá výraz váleč­ná maši­né­rie na úpl­ně jiné výši­ny. A hrdi­no­vé fil­mu jako­by po vět­ši­nu času byli jen ozu­be­ný­mi koly v obrov­ském váleč­ném stro­ji.  A pro něko­ho ten moment emo­ci­o­nál­ní­ho kon­tak­tu s fil­mem a jeho hrdi­ny vůbec díky tomu nemu­sí nastat. Pro mě ale zlom při­šel a celá ta stro­je­nost a mecha­nic­kost pře­de­šlé čás­ti fil­mu doda­la závě­reč­né emo­ci­o­nál­ní bará­ži onu tak kýže­nou muni­ci. 
A mimo pra­vě tuhle odo­sob­ně­nou a tak tro­chu nelid­skou strán­ku fil­mu, se jen těž­ko hle­dá, co fil­mu vytknout. Co se totiž týče samot­né řeme­sl­né strán­ky, tam Nolan ani na moment nepo­le­vu­je. Jeho dal­ší spo­lu­prá­ce se Švýcarem Hoyte van Hoytemou opět nabí­zí nespo­čet půso­bi­vých momen­tů, kte­ré samy o sobě dáva­jí důvod k návštěvě. Ba co více, ten­to­krát musím při­znat že se i recyklá­tor Hans Zimmer vytá­hl s nesmír­ně půso­bi­vým a ryt­mus udá­va­jí­cím hudeb­ním dopro­vo­dem, kte­rý své nedo­stat­ky co se týče absen­ce ori­gi­nál­ních moti­vů vyva­žu­je skvě­lou pra­cí v ohle­du ana­lo­gie k časo­vým posu­nům fil­mu a jeho at již expli­cit­ní či impli­cit­ní tikot udá­vá fil­mu po celou dobu nesku­teč­ný spád. I přes­to že se tak jed­ná o suro­vé, nelid­ské a poměr­ně pochmur­né dra­ma z jed­no­ho z obtíž­ných obdo­bí váleč­né­ho kon­flik­tu, ani na moment se nenu­dí­te a kaž­dý dílek sklá­dač­ky má své mís­to. 
Potěší v tomhle ohle­du i také poně­kud netra­dič­ní vyprá­vě­cí struk­tu­ra fil­mu, kte­rá vyprá­ví klí­čo­vé udá­los­ti celé eva­ku­a­ce z pohle­du tří na sobě nezá­vis­lých stran, jejich osu­dy se pro­plé­ta­jí, byť se kaž­dý z těch­to pří­bě­hů ode­hrá­vá během roz­díl­ných časo­vých obdo­bí. Skvělé herec­ké obsa­ze­ní navíc napo­má­há tomu kaž­dý díl­čí moment pro­dat divá­kům beze­zbyt­ku.
Dunkerk je zkrát­ka netra­dič­ní váleč­nou podí­va­nou, jejíž řeme­sl­ná strán­ka z ní v pod­sta­tě hned v oka­mžik pre­mi­é­ry dělá jeden z nej­zá­sad­něj­ších por­trétů udá­los­tí 2. svě­to­vé vál­ky. Netradiční vyprá­vě­cí struk­tu­ra a mecha­nič­nost osu­dů hrdi­nů sice nemu­sí sed­nout úpl­ně všem, přes­to se jed­ná o jeden z nej­tí­ži­věj­ších, nejat­mo­sfé­rič­těj­ších a nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mů o tom­to váleč­ném kon­flik­tu, kte­rý exce­lu­je i přes­to, že se v něm ve své pod­sta­tě neo­de­hrá­vá žád­ná vel­ká bitva či nepo­jed­ná­vá o klí­čo­vém vítěz­ství. Christopher Nolan zkrát­ka nato­čil vál­ku jako obrov­ský kolos, kte­rý seme­le lidi bez roz­dí­lu a kde byť i jen tro­cha hrdin­ství může roz­hod­nout prů­běh celé­ho kon­flik­tu. A vy to bude­te chtít vidět na vel­kém plát­ně. 
    
Christopher Nolan a jeho pre­ciz­ní por­trét jed­no­ho z důle­ži­tých momen­tů pro spo­je­nec­ká voj­ska v 2. svě­to­vé vál­ce. Řemeslně téměř doko­na­lá podí­va­ná, kte­rá nemá v tom­to ohle­du sla­bé mís­to, jejíž jedi­ný vět­ší pro­blém je fakt, že tro­je­nost, mecha­nič­nost a s ní spo­je­ná i poně­kud netra­dič­ní vyprá­vě­cí struk­tu­ra nesed­ne úpl­ně všem. Těm, kte­rým ano, Dunkerk odkrý­vá jed­no z nej­pů­so­bi­věj­ších zpra­co­vá­ní toho­to váleč­né­ho kon­flik­tu i přes­to, že se film neo­pí­rá o jakou­ko­liv vel­kou bitvu či roz­ho­du­jí­cí vítěz­ství. Nolan Nolan v tomhle ohle­du zkrát­ka víc přes­ně, co chce divá­kům z toho­to obdo­bí uká­zat a za tím si jde bez­chyb­ně až do samot­né­ho kon­ce. Navíc, pokud se u vás onen emo­ci­o­nál­ní kon­takt s fil­mem dosta­ví až v samot­ném závě­ru (jako tomu bylo u mě s odhla­e­ním osu­du kapi­tá­no­va syna), čeká vás emo­ci­o­nál­ní baráž, kte­rá zane­chá hlu­bo­ký dojem.     
10% Válka
25% Nepřítel kam se podí­váš 
25% Přežití za kaž­dou cenu
40% Naděj v bez­na­dě­ji

Dunkerk
(Dunkirk, Dunkerque) 
Akční / Drama / Thriller / Historický / Válečný
USA / Velká Británie / Francie / Nizozemsko, 2017, 107 min

Režie: Christopher Nolan
Scénář: Christopher Nolan
Kamera: Hoyte Van Hoytema
Hudba: Hans Zimmer
Hrají: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Fionn Whitehead, Will Attenborough, James D’Arcy, Brian Vernel, Barry Keoghan, Elliott Tittensor, Charley Palmer Rothwell, Adam Long, Bobby Lockwood, Damien Bonnard, Jochum ten Haaf
Producenti: Christopher Nolan, Emma Thomas
Střih: Lee Smith
Scénografie: Nathan Crowley
Kostýmy: Jeffrey Kurland

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 20.07.2017 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 20.07.2017 Continental
USA V kinech od: 21.07.2017 Warner Bros. US
Velká Británie V kinech od: 21.07.2017 Warner Bros. UK

https://www.csfd.cz/film/67105-dunkerk/
http://www.imdb.com/title/tt5013056/
http://www.dunkirkmovie.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,50224 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61859 KB. | 04.10.2023 - 05:48:31