Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze: Květiny pro suché zahrady

Recenze: Květiny pro suché zahrady

104628 350 0 fit
104628 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sucho. Slovo, kte­ré je v posled­ních něko­li­ka letech chudých na sráž­ky sklo­ňo­vá­no stá­le čas­tě­ji. Zakládáte v této době zahra­du, nemá­te vlast­ní zdroj vody a jste závis­lí na dodáv­ce vody z veřej­né­ho vodo­vo­du? Nebo budu­je­te zahra­du u cha­ty, na kte­rou zaví­tá­te čas od času a nemá­te mož­nost zajis­tit dosta­teč­nou závla­hu?  Prostě pro všech­ny, kte­ří mají pro­blém s vodou a vhod­ným sta­no­viš­těm pro kvě­te­nu, je urče­na kni­ha Petra Hanzelky Květiny pro suché zahra­dy.

V kni­ze najde­te kom­plex­ní infor­ma­ce přes defi­ni­ci sucha, stra­te­gii pře­ži­tí sucho­mil­ných rost­lin až po návo­dy jak udr­žet vodu v půdě. Hlavní část však před­sta­vu­jí kon­krét­ní infor­ma­ce o vhod­né výsad­bě pro suché zahra­dy a návod na údrž­bu.  Ve spe­ci­ál­ní čás­ti kni­hy najde­te pře­hled jed­not­li­vých rost­lin­ných dru­hů včet­ně latin­ské­ho názvu, popi­su vzhle­du rost­li­ny a infor­ma­ce jak kte­rý druh vysé­vat a násled­ně o něj pečo­vat.

Květiny pro suché zahra­dy před­sta­vu­jí pub­li­ka­ci, kte­rá na kniž­ním trhu pro pěs­ti­te­le rost­lin chy­bě­la. Zejména spe­ci­ál­ní část před­sta­vu­je téměř vyčer­pá­va­jí­cí pře­hled rost­lin, kte­ré lze v našich pod­mín­kách pou­žít pro výsad­bu. Že se autor kni­ze věno­val del­ší dobu, lze dokla­do­vat i ukáz­ka­mi jed­not­li­vých rea­li­zo­va­ných výsa­deb, kte­ré obsa­hu­jí foto­gra­fie i s odstu­pem něko­li­ka let. Už za pár sezon může vaši zahra­du zdo­bit vzrost­lý záhon s pes­t­ře kve­tou­cí­mi rost­li­na­mi všech barev a tva­rů.

Pokud jste si pod pojmem sucho­mil­ná rost­li­na před­sta­vo­va­li kak­tus v kvě­ti­ná­či za oknem a ven­kov­ní výsad­bu na suchém sta­no­viš­ti ome­zi­li na pár netřes­ků a něko­lik kop­ců levan­du­le, nastal čas na změ­nu. Výběr sucho­mil­ných rost­lin je neu­vě­ři­tel­ně pes­t­rý a nabí­zí nespo­čet kom­bi­na­cí tak, aby vám zahra­da děla­la radost od jara do pod­zi­mu. Květiny pro suché zahra­dy jsou důka­zem toho, že lze na kniž­ní trh pro váš­ni­vé zahrad­ní­ky při­nést něco nové­ho a aktu­ál­ní­ho. S feno­mé­nem sucha se bohu­žel bude­me setká­vat stá­le čas­tě­ji, tak si toto obdo­bí pojď­me zpří­jem­nit pohle­dem na svě­ží kvě­ty rost­lin, kte­ré vysa­dí­me pod­le návo­du v této pove­de­né pub­li­ka­ci.

Knihu lze zakou­pit v nakla­da­tel­ství Grada.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97926 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61693 KB. | 28.09.2023 - 03:01:59