ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

světlesa

S mými dcer­ka­mi doslo­va milu­je­me a hltá­me dět­ské obráz­ko­vé inter­ak­tiv­ní ency­klo­pe­die, kte­ré pohl­tí obsa­hem a čte­ná­ře si pod­ma­ní svý­mi kou­zel­ný­mi obráz­ky. A tahle kni­ha „Svět lesa“ je toho i důka­zem, neboť mi ze sto­lu z niče­ho nic zmi­ze­la v oka­mži­ku, kdy jsem si jen na kra­tič­kou chvi­lič­ku odsko­či­la.

A hned mi bylo jas­né, kde ji najdu. Ano, moje hol­ky mi ji zaba­vi­ly dřív, než jsem si ji stih­la pro­lis­to­vat a malin­ko se s do ní začíst a zapo­slou­chat. Ovšem když jsem je spat­ři­la nad strán­ka­mi, jak je jed­nu za dru­hou hlta­jí, pozor­ně naslou­cha­jí jed­not­li­vým zvu­kům zví­řat, výs­ka­jí a navzá­jem se radost­ně pře­kři­ku­jí, bylo rázem vše odpuš­tě­no a zapo­me­nu­to, pro­to­že kni­ha obstá­la na jed­nič­ku.

A na co všech­no se v ní může­te těšit? Na dva­ce­ti čtyř strán­kách nalez­ne­te deset růz­ných les­ních pro­stře­dí s šede­sá­ti roz­lič­ný­mi divo­ký­mi zví­řa­ty, a hlav­ně s mož­nos­tí vyslech­nout si, jaké zvu­ky ve svém při­ro­ze­ném a domác­kém pro­stře­dí vydá­va­jí. Stačí se jen poho­dl­ně usa­dit, stisk­nout koleč­ko s vyob­ra­ze­nou notič­kou a zapo­slou­chat se do báječ­ných, ale i kou­zel­ných až pod­ma­ni­vých zvu­ků lesa a okol­ní pří­ro­dy i s jejich tajem­ný­mi oby­va­te­li.

Děti se sezná­mí s lesem jako tako­vým. Dozví se, že je domo­vem nej­růz­něj­ších rost­lin, živo­či­chů, hub, bak­te­rií, ale i mno­ho dal­ších zají­ma­vých orga­nis­mů. Přiblíží jim i jeho důle­ži­té role spo­je­né s život­ním pro­stře­dím, a záro­veň pro­zra­dí, proč je tak důle­ži­té všech­ny lesy chrá­nit a pečo­vat o ně.

Ostatně lesy se nachá­zí v růz­ných pod­ne­bích a nej­růz­něj­ších pří­rod­ních pod­mín­kách, a to doslo­va po celém svě­tě. S pomo­cí toho­to prů­vod­ce se na 20ti stra­nách pood­ha­lí kouz­lo jed­not­li­vých lesů, jejich podiv­né zají­ma­vost­mi, ale hlav­ně i zde žijí­cí živo­či­chy.

Jste zvě­da­ví, v jakých kon­krét­ních lesích se bude­te moci poroz­hléd­nout a zapo­slou­chat se? Do jeh­lič­na­té­ho lesa v Německu, do sekvo­jo­vé­ho lesa v národ­ním par­ku Redwood v Kalifornii, do list­na­té­ho lesa v národ­ním par­ku New Forest v Británii, do nej­vět­ší­ho tro­pic­ké­ho dešt­né­ho pra­le­sa na svě­tě v Amazonce, do mlž­né­ho lesa v poho­ří Virunga v Africe, do poušt­ní­ho lesa na ost­ro­vě Sokotra, do buko­vé­ho lesa v Belgii, do mangro­vo­vé­ho lesa v Indii, do bore­ál­ní­ho lesa na Aljašce, ane­bo do bam­bu­so­vé­ho lesa v Číně.

Autor doslo­va pro­ces­to­val lesy na celém svě­tě a vzal si do hle­dáč­ku něko­lik jejich typic­kých oby­va­tel. U kaž­dé­ho z těch­to zví­řat je to nej­zá­klad­něj­ší a nej­dů­le­ži­těj­ší shr­nu­to do kra­tič­ké­ho odstav­ce tj. jen ty infor­ma­ce, co jste prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nevě­dě­li a nemě­li mož­nost dohle­dat kde­ko­liv jin­de.

světůesa3

V kni­ze se roz­klá­dá doslo­va širo­ká pale­ta zví­řat napří­klad nebez­peč­né, ale i méně nebez­peč­né, láka­jí­cí k pohla­ze­ní, k odpo­ru ane­bo mít se radě­ji před nimi na pozo­ru. A ať tito tvo­ro­vé mají srst, peří, kůži ane­bo šupi­ny, a ať už cho­dí, ská­čou, lezou, pla­zí se, líta­jí ane­bo běha­jí, věř­te, že si všech­ny zami­lu­je­te a najde­te na nich něco, čím vám dosta­nou, okouz­lí a uchvá­tí...

... pro­to­že v jed­not­li­vých lesích na vás čeka­jí tito tvo­ro­vé:

Jehličnatý les, Německo:  sýko­ra koňa­d­ra, rys ost­ro­vid, pra­se divo­ké, liš­ka obec­ná, jeze­vec, tet­řev, jelen les­ní.

Sekvojový les, Kalifornie, USA:  datel sbě­rač, med­věd bari­bal, kojot, drozd pru­ho­kříd­lý, mýval, čip­mank, rys čer­ve­ný.

Listnatý les, Anglie, Spojené krá­lov­ství:  brh­lík, divo­ký poník, pra­se, osel, myši­ce křo­vin­ná, šou­pá­lek, sršeň.

Deštný pra­les, Amazonka, Jižní Amerika:  ara hya­cin­to­vý, vřešťan reza­vý, chá­pan,. ana­kon­da vel­ká, ros­něn­ka prů­svit­ná, tukan obrov­ský, jagu­ár.

Mlžný les, poho­ří Virunga, Afrika: gori­la hor­ská, tura­ko hor­ský, koč­ko­dan zla­tý, slon pra­les­ní, str­di­mil ruwen­zor­ský, oka­pi, cha­me­le­on tří­ro­hý.

Pouštní les, ost­rov Sokotra, Jemen: sup mrcho­žra­vý, cis­tov­ník soko­ter­ský, štír, vel­bloud jed­no­hr­bý, sklíp­kan Balfourův, vra­bec soko­ter­ský.

Bukový les, jiho­vý­chod Bruselu, Belgie: straka­poud vel­ký, ropu­cha obec­ná, káně les­ní, vever­ka obec­ná, stříz­lík obec­ný, srnec obec­ný, mlok skvr­ni­tý.

Mangrovový les, Sundarbans, Indie: axis indic­ký, kaloň indic­ký, kro­ko­dýl moř­ský, makak rhesus, led­ňá­ček hně­do­kříd­lý, tygr iůn­dic­ký.

Boreální les, Aljaška, USA: vlk, sýko­ra sever­ní, los, zajíc měni­vý, rys kanad­ský, soj­ka šedá, med­věd hně­dý.

Bambusový les, Čína: pan­da vel­ká, ibis čín­ský, takin čín­ský, lan­gur čín­ský, levhart obláč­ko­vý, satyr Temminckův.

světlesa5

Prostřednictvím této kni­hy bude­te vta­že­ni do spo­leč­nos­ti vel­ké­ho množ­ství zví­řat, a vždy u kaž­dé­ho les­ní­ho poros­tu vám autor pro­střed­nic­tvím popi­su jed­not­li­vé­ho mís­ta navo­dí tu správ­nou atmo­sfé­ru a pro­stře­dí nato­lik věro­hod­ně, že když poté zavře­te oči a zapo­slou­chá­te se do zvu­ků, bude­te se rázem sami cítit jeho sou­čás­tí.

Kniha je vel­mi boha­tě ilu­stro­va­ná, dopl­ně­ná o milé, hra­vé obráz­ky zví­řat, jež doslo­va čeka­jí, aby moh­ly vysko­čit ze strá­nek do vaší náru­če. Některé vypa­da­jí hro­zi­vě s vyce­ně­ný­mi zuby, jiné se před­vá­dě­jí, jiní váha­jí, zda vám mohou důvě­řo­vat...

U „Zvuků pří­ro­dy“ je moc hez­ky pro­pra­co­va­ná vrch­ní obál­ka kni­hy. Jednotlivé obráz­ky nakres­le­ných zví­řá­tek na titul­ních des­kách jsou vytla­če­ny, tak­že může­te se svý­mi dět­mi zapo­jit svo­jí fan­ta­zii a po sle­pu hádat, kdo se pod vaši­mi prs­ty kon­krét­ně nachá­zí.

Knížka je nato­lik pre­ciz­ně a důmy­sl­ně zpra­co­vá­na tak, aby co nej­ví­ce upou­ta­la pozor­nost nejen malé­ho čte­ná­ře, ale i jeho rodi­če, což se doko­na­le poda­ři­lo. Navíc je i neo­ce­ni­tel­ným pomoc­ní­kem, kte­rý hra­vou for­mou malým čte­ná­řům pře­dá­vá spous­tu uži­teč­ných a fas­ci­nu­jí­cích infor­ma­cí ze svě­ta zví­řat.

Zvuky pří­ro­dy „SVĚT LESA“ se líbil nejen mým malým kni­ho­mol­kám, ale i mě jako mamin­ce dvou dětí, kte­rá dost důklad­ně dbá na výbě­ru „té správ­né“ lite­ra­tu­ry pro své malé „chyt­ré a důvtip­né“ hla­vič­ky. Pořízení kníž­ky vře­le dopo­ru­ču­je­me, neboť bude­te mít posta­rá­no o spous­tu hodin spo­leč­né zába­vy se svý­mi nejmen­ší­mi.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci DROBEK

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA

Autor: Robert Hunter

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Drobek v roce 2019

Počet stran: 24

ISBN 978-80-7585-670-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat17. prosince 2018 Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat Náš svět obklopuje několik milionů zvířat. Fascinující život na Arktidě a Antarktidě, obří podmořští živočichové, zvířata žijící  na rozlehlých pouštích, pralesech nebo savanách. Všude tam […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]