Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.

bento3 e1547504423369

Tato kni­ha vás doko­na­le sezná­mí s vel­mi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe odpo­ví­da­la pova­ze své­ho stráv­ní­ka, a nej­čas­tě­ji je vyob­ra­ze­ná do nej­růz­něj­ších a nej­roz­ma­ni­těj­ších posta­vi­ček a zví­řá­tek.

Navíc si tak­to při­pra­ve­nou kra­bič­ku může­te vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou, ať už do ško­ly nebo škol­ky, na výlet, na pik­nik, na ces­tu autem ane­bo při drže­ní die­ty. Ostatně není nic lep­ší­ho, než jíst oči­ma, a záro­veň si v kli­du vychut­nat výbor­né a chut­né jíd­lo, pří­pad­ně se s tako­vou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou sva­čin­kou či obě­dem pochlu­bit i ostat­ním.

Jakmile totiž odklo­pí­te víč­ko samot­né kra­bič­ky, váš pohled se nad tako­vou podo­bou sva­čin­ky jen roz­zá­ří, a to nemluvě o malých dětech.

Chceme-li tedy vytvo­řit krás­ně čer­stvé a vyvá­že­né jíd­lo, kte­ré je radost nejen při­pra­vo­vat, ale i násled­ně sníst, měla by tako­vá správ­ná ben­to kra­bič­ka obsa­ho­vat od kaž­dé­ho tak tro­šič­ku, a to i včet­ně drob­ných lahů­dek, jako je sla­ni­na, sýr nebo men­ší mouč­ník.

Když uspo­řá­dá­vá­me tako­vou kra­bič­ku, sna­ží­me se zacho­vat poměr jed­not­li­vých potra­vin 4:3:2:1. Tedy jeden díl ovo­ce , mouč­ní­ku nebo dochu­co­va­dla, dva díly obi­lo­vin, tři díly masa – bíl­ko­vin a čty­ři díly zele­ni­ny.

Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout i na důraz jed­not­li­vých bar­vi­ček, pro­to­že jen tak bude výsled­ná kra­bič­ka krás­ně vyvá­že­ná, ale i barev­ná. Lze si tedy barev­ně vyhrát s čer­ve­nou, růžo­vou, oran­žo­vou, žlu­tou, zele­nou, mod­rou, fia­lo­vou, hně­dou nebo čer­nou.

To, aby sva­čin­ky vypa­da­ly sku­teč­ně krás­ně a neo­do­la­tel­ně, zajis­tí nej­růz­něj­ší vychy­táv­ky při aran­žo­vá­ní jed­not­li­vé­ho jíd­la, jako jsou roz­ma­ni­té dru­hy ben­to kra­bi­ček nej­růz­něj­ších tva­rů, ter­modó­zy, hůl­ky, pří­bo­ry, oddě­lo­va­če potra­vin dob­ře zná­mé jako „sushi trá­va“, tuž­ky na dochu­co­va­dla, nori děro­vač­ky, brč­ka, for­mič­ky na pár­ky, kuchyň­ské nůž­ky, for­mič­ky na vajíč­ka, pod­lož­ky, plas­to­vá vykra­jo­vát­ka, for­mič­ky na oni­gi­ri, párát­ka, ruč­ní děro­vač­ky, vykra­jo­vát­ka na sendvi­če, košíč­ky z vos­ko­vé­ho papí­ru, plas­to­vé a sili­ko­no­vé nádob­ky či košíč­ky, ozdob­ná párát­ka a spous­tu jiné­ho.

Tato kni­ha vám v pře­hled­né for­mě pře­dá nejen recep­ty, ale i tri­ky a tipy na pří­pra­vu kra­bi­ček, poskyt­ně vám doko­na­lé­ho prů­vod­ce náku­pem nejen na suro­vi­ny, ale i důle­ži­té potře­by k pří­pra­vě kra­bi­ček.

A na co všech­no se z obsa­hu kni­hy může­te těšit?

Na struč­ný návod k japon­ským ben­to kra­bič­kám, roz­vr­že­ní její­ho obsa­hu kra­bič­ky, jed­not­li­vé obě­do­vé kra­bič­ky, kuchyň­ské náči­ní a doplň­ky, suro­vi­ny pro vese­lé obli­če­je. Ale i tipy, jak vytvo­řit nej­růz­něj­ší roz­to­mi­lá stvo­ře­ní, pohád­ko­vé kama­rá­dy či kra­bič­ky na výji­meč­né udá­los­ti.

V závě­ru kni­hy nesmí samo­zřej­mě chy­bět i dal­ší recep­ty na sva­čin­ky a obě­dy např. jak vyro­bit kuřát­ko, kte­ré se zrov­na líh­ne.

Autoři samo­zřej­mě neza­po­mně­li při­lo­žit slov­ní­ček, tipy kde naku­po­vat či pro­stor pro „Vaše vlast­ní nápa­dy a recep­ty“.

Každý z recep­tů se roz­klá­dá na celé dvou­stra­ně kníž­ky, jež je vázá­na do krouž­ko­vé­ho blo­ku. Levá strán­ka obsa­hu­je celou foto­gra­fii výsled­né Bento kra­bič­ky včet­ně její­ho zábav­né­ho a vese­lé­ho obsa­hu. Nahoře samo­zřej­mě nesmí chy­bět název recep­tu a cel­ko­vá doba pří­pra­vy.

Na někte­ré z foto­gra­fií recep­tu je při­po­jen text v čer­ve­ném rámeč­ku, kte­rý posky­tu­je tipy a tri­ky pro snad­něj­ší pří­pra­vu, vychy­táv­ky při pří­pra­vě samot­né­ho recep­tu, na co si dát pozor a výro­bu si tak o něco zjed­no­du­šit.

Na pra­vé stra­ně je pak do podrob­nos­tí roze­psán celý recept, jež je v úvo­du v krát­kos­ti nastí­něn a popsán. Pod úvo­dem je pak recept roz­lo­žen na něko­lik čás­tí pří­pra­vy, dle toho, do jakých sek­to­rů je díl jíd­la do kra­bič­ky roz­dě­len, a samo­zřej­mě i dle slo­ži­tos­ti pří­pra­vy jed­not­li­vých dílů.

V kaž­dém z rámeč­ku je uve­den název, co se bude vytvá­řet a vařit. Následuje výčet jed­not­li­vých suro­vin, seřa­ze­ných hez­ky posloup­ně pod sebe. A samo­zřej­mě již zbý­vá kra­tič­ký, struč­ný, ale o to výstiž­něj­ší popis recep­tu, pod­le kte­ré­ho zvlád­ne­te všech­ny kra­bič­ky snad­no při­pra­vit.

Tyto sva­čin­ko­vé, obě­do­vé kra­bič­ky jsou vel­mi oblí­be­né a hlav­ně prak­tic­ké a děti, kte­ré moc sva­čin­ky ve ško­le neje­dí, budou tyto milo­vat a těšit se na ně.S pomo­cí nich můžou pak jíst zdra­vě zele­ni­nu, ovo­ce, lahod­né jíd­lo, jež je bude oprav­du bavit, a na kte­ré se budou s lás­kou těšit.

 

Zdravé a hra­vé sva­čin­ky BENTO

Každodenní recep­ty na nápa­di­té jíd­lo

Napsaly Crystal Watanabe a Maki Ogawa

Překlad: Šárka Dvořáková

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018

První vydá­ní

Počet stran: 144

ISBN: 978-80-252-4331-2

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích11. června 2018 LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích Logopedické písničky aneb procvičování výslovnosti pomocí lidových melodií od autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vydalo nakladatelství Fragment, nebylo doposud tak zábavné a […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […]