Zápisník Na výlet! - Zápisník Na výlet do každého batohu!

Zapisnik

„Prostoje“ při čeká­ní na pro­hlíd­ku, jízdě vla­kem nebo pose­ze­ní na zahrád­ce restau­ra­ce, když se chce­te občer­st­vit, může­te svým dětem při rodin­ných výle­tech ukrá­tit. Na mlad­ší ško­lá­ky by mohl zabrat ZÁPISNÍK na výlet autor­ky Zuzany Drahovrzalové s ilu­stra­ce­mi Petra Urbana.

Brožovaná kníž­ka má pří­jem­ný kapes­ní for­mát, tudíž se moc „nepro­ne­se“. Kombinuje pou­če­ní s mož­nos­tí si svo­je zážit­ky pozna­me­nat nebo dokres­lit.

Výlety dělí do šes­ti kate­go­rií: výlet do lesa, do hor, k vodě, na hrad a zámek, na ven­kov a na kole. Nabízí se tedy jako skvě­lý dárek za vysvěd­če­ní s pří­sli­bem, že během prázd­nin s dět­mi usku­teč­ní­te prá­vě šest těch­to tema­tic­kých výle­tů, kdy si budou moci zápis­ní­ček vypl­nit a mít tak hezkou vzpo­mín­ku na prázd­ni­ny.

Mně úvod­ní Tento zápis­ník pat­ří… evo­ku­je dět­ství, spo­je­né s památ­níč­ky a deníč­ky. Pak už násle­du­jí jed­not­li­vé kapi­to­ly, tema­tic­ké výle­ty.

Dítku se dosta­ne pou­če­ní (krát­ké­ho a vcel­ku pou­ta­vé­ho), proč je les pro člo­vě­ka důle­ži­tý, pod­le sezna­mu, co si vzít do lesa, neza­po­me­ne obout pev­nou obuv, obléct si vhod­né oble­če­ní pod­le roč­ní­ho obdo­bí, při­ba­lit láhev pití a sva­či­nu. Vtipně půso­bí a sou­čas­nost reflek­tu­je seznam, nazva­ný Doma nechám: a výčet: tablet, pře­hrá­vač, dal­ší elek­tro­ni­ku. Co se týče mobi­lu, nabíd­nu­tá je moud­rá rada: „Mobilní tele­fon ti může dob­ře poslou­žit, pokud se dosta­neš do úzkých. Vezmi ho s sebou, ale zapni ho, jen pokud to bude nezbyt­ně nut­né.“ Znalosti z bota­ni­ky pro­vě­ří pozná­vač­ka z plo­dů a lis­tů dře­vin. Jak se cho­vat v lese při­po­me­ne desa­te­ro, uvo­ze­né vtip­ným prv­ním bodem: „Nehulákej jako na lesy.“ Užitečná může být také nabí­ze­ná pozná­vač­ka z hub a infor­ma­ce o jedo­va­tých rost­li­nách.  Prostor je pro nale­pe­ní les­ní vyli­so­va­né rost­li­ny i pro poznám­ky, co dítě na výle­tě nej­ví­ce zau­ja­lo.

V zápis­ní­ku nejde­te i struč­nou mapu České repub­li­ky a seznam důle­ži­tých tele­fon­ních čísel na slož­ky záchran­né­ho inte­gro­va­né­ho sys­té­mu, měst­skou poli­cii, hor­skou služ­bu nebo evrop­ské čís­lo tís­ňo­vé­ho volá­ní.


 • ZÁPISNÍK Na výlet!
 • Autor: Zuzana Drahovrzalová
 • Ilustrace: Petr Urban
 • Počet stran: 70
 • Vydal: Albatros Media a.s.
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Kniha ke kou­pi: Albatros
 • Hodnocení: 100 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Zápisník Na výlet!
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání19. února 2019 Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, pračka, myčka, telefon, tablet, počítač). Mnohdy umí obsluhovat tuto techniku lépe, než starší generace. […]
 • 4. prosince 2015 O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila Patrik Ouředník mne zaujal už před mnoha lety. Tehdy to bylo také moje první setkání se Šmírbuchem jazyka českého, tedy slovníkem nekonvenční češtiny. Ovšem autor, který v odborné […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]