Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

Je vaše dítě dosta­teč­ně zra­lé na vstup do ško­ly? Má potí­že s adap­ta­cí nebo se správ­ným drže­ním tuž­ky? Chcete, aby byl váš před­ško­lák dob­ře při­pra­ve­ný na 1. tří­du? Jste peda­gog a hle­dá­te námě­ty pro svou prá­ci? Novinka Z před­ško­lá­ka ško­lá­kem pro vás bude vel­kým pomoc­ní­kem. 

Kniha je roz­dě­le­na na 2 čás­ti – na teo­re­tic­kou, týka­jí­cí se škol­ní zra­los­ti, základ­ní legisla­ti­vy, a část prak­tic­kou – pra­cov­ní lis­ty, kdy hra­vou for­mou může­te cvi­čit kon­krét­ní doved­nos­ti.

Hned v úvo­du najde­te infor­ma­ce, jak s kni­hou pra­co­vat, co je škol­ní zra­lost, její kri­té­ria, potře­by dětí, pro­ble­ma­ti­ku odkla­du škol­ní docház­ky, plat­ná legisla­ti­va, kdy a kam k zápi­su, pří­pa­dy z pra­xe, zdro­je lite­ra­tu­ry, ze kte­ré  může­te dál čer­pat, pří­kla­dy psy­cho­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní z peda­go­gic­ko – psy­cho­lo­gic­ké porad­ny.

Pomocí pra­cov­ních lis­tů roz­ví­jí­me zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, vizu­o­o­mo­to­ri­ku, jem­nou a hru­bou moto­ri­ku, paměť, kre­seb­ný pro­jev, gra­fo­mo­to­ri­ku, správ­né drže­ní psa­cí­ho náči­ní, pro­sto­ro­vou ori­en­ta­ci, předčte­nář­skou a předma­te­ma­tic­kou gra­mot­nost.

Mnohdy není oprav­du důle­ži­té, kolik dítě umí pís­me­nek či napo­čí­tat do dva­ce­ti, spí­še jak se cho­vá v kolek­ti­vu, jak zvlá­dá odlou­če­ní od rodi­čů, jak je soci­ál­ně zra­lé.

Publikace je urče­na rodi­čům před­škol­ních dětí, kte­ří chtě­jí roz­ví­jet své dítě dál, pro rodi­če levá­ků, pro děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, ale i peda­go­gům mateř­ské ško­ly, kte­ří hle­da­jí inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi.

Práce s před­ško­lá­ky je nesmír­ně obo­ha­cu­jí­cí. Každý vás něčím doká­že pře­kva­pit. Ve své kni­hov­nič­ce mám mno­ho lite­ra­tu­ry týka­jí­cí se před­škol­ní pří­pra­vy. Tato novin­ka bude pat­řit mezi ty nej­lep­ší. Kniha je pře­hled­ná, uce­le­né infor­ma­ce pro rodi­če budou­cích prv­ňáč­ků, kte­ří mnoh­dy tápou a neví, co vše má jejich před­ško­lák umět a co musí zaří­dit před zápi­sem.

Velmi se mě líbí roz­dě­le­ní pub­li­ka­ce na část teo­re­tic­kou a prak­tic­kou. Černobílé pra­cov­ní lis­ty může­te kopí­ro­vat a dále pro­cvi­čo­vat. Tím, že nejsou barev­né, nutí děti pře­mýš­let, jakou bar­vu ta stře­cha vlast­ně má.


Autor: Michaela Pugnerová, Ivana Dušková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro rodi­če a peda­go­gy

Vydáno: 2019 , Grada, Praha

Počet stran: 160

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0573-1

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. vystu­do­va­la jed­no­o­bo­ro­vou odbor­nou psy­cho­lo­gii na Filozofické fakul­tě Univerzity Palackého v  Olomouci. Nyní pra­cu­je jako odbor­ná asi­s­tent­ka Katedry psy­cho­lo­gie a  patopsy­cho­lo­gie Pedagogické fakul­ty Univerzity Palackého v  Olomouci, kde již léta vyu­ču­je vývo­jo­vou psy­cho­lo­gii a  pře­hled poruch psy­chic­ké­ho vývo­je v pre­zenč­ním i kom­bi­no­va­ném stu­diu. Má boha­tou pra­xi v pedagogicko-psychologickém pora­den­ství, je vedou­cí Vysokoškolské psy­cho­lo­gic­ké porad­ny při PdF UP. Dlouhodobě se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou škol­ní zra­los­ti a kva­li­tou živo­ta peda­go­gů.

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech4. února 2019 Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech Pedagogická práce v družině má svá specifika. Po skončení výuky je třeba, aby děti efektivně strávily volný čas, posilovaly svou osobnost, zdokonalovaly se v sociálních dovednostech, učily […]
  • Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele15. října 2018 Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které […]
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B19. prosince 2018 Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty pro svou práci? Knihrátky s Námořnickou pohádkou se vám rozhodně budou líbit.  Námořnická pohádka od […]
  • Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny28. listopadu 2018 Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny Máte rádi přírodu, chodíte často na výlety a chcete sebe či své děti naučit i něco o okolní flóře? Kniha od vydavatelství Grada vás v tomto ohledu rozhodně nezklame. Jak už název […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *