Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)

DSC 0057

Když se v roce 2017 pře­hnal Texasem huri­kán Harvey a napáchal vel­ké ško­dy, pro­fe­sor Ervín Adam pro­ží­val již deva­de­sá­tý pátý rok své­ho živo­ta a stej­ně, jako se to sta­lo něko­li­krát v před­cho­zích letech, se přes svůj pokro­či­lý věk pus­til do obno­vy své­ho domu. A neby­la to jedi­ná prá­ce, kte­rou si naplá­no­val. Potřeboval ješ­tě dokon­čit kni­hu vzpo­mí­nek, na kte­ré pra­co­val spo­leč­ně s Irenou Jirků. Kniha s názvem „Všechno je jinak – Cesta čes­ké­ho epi­de­mi­o­lo­ga z Podkarpatské Rusi přes Auschwitz do Prahy a Houstonu“ vyšla v nakla­da­tel­ství Academia v edi­ci Paměť kon­cem roku 2018.

Paměti býva­jí zají­ma­vým čte­ním, pro­to­že pro­po­ju­jí osob­ní vzpo­mín­ky s pro­fes­ním živo­tem, kte­rý odrá­žím pomě­ry ve spo­leč­nos­ti. Profesor Adam začí­ná svou kni­hu vzpo­mín­ka­mi na Podkarpatskou Rus, kde se naro­dil, pro­ží­val dět­ství a cho­dil do škol. Zachycuje atmo­sfé­ru v Rachově i v dal­ších měs­tech, kam se dostal během škol­ních let. Předválečné obdo­bí i začá­tek vál­ky byla mezi oby­va­te­li vel­ká nein­for­mo­va­nost, před­sta­vy o budouc­nos­ti byly znač­ně naiv­ní a infor­ma­ce o situ­a­ci v ostat­ních zemích Evropy byly zkres­le­né. Přesto se mění­cí spo­le­čen­ské pomě­ry pode­psa­ly na změ­ně cha­rak­te­rů lidí i vzta­hů mezi nimi. Vzpomínky Adama se týka­jí jed­not­li­vých situ­a­cí, kte­ré se týka­jí pře­de­vším čle­nů rodi­ny a židov­ských sou­se­dů. Od zatče­ní rodi­čů až po osvo­bo­ze­ní z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra jsou vzpo­mín­ky posta­ve­né na věc­ném popi­su, což ve své pod­sta­tě umoc­ňu­je kru­tý obraz strá­dá­ní, kte­rým uvěz­ně­ní lidé v té době muse­li pro­jít. Sám autor o tom­to obdo­bí říká, že někte­ré zážit­ky ze své pamě­ti nedo­ká­že vyma­zat.

Konec vál­ky při­ne­sl Adamovi dal­ší život­ní mož­nos­ti, stu­di­um, lás­ku i zaměst­ná­ní v Československu. Poměry na pra­co­viš­ti v Praze pod­lé­ha­jí také nové ide­o­lo­gii a tak není divu, že v roce 1968 emi­gru­je Adam s celou rodi­nou do Rakouska. Přestože je uzná­va­ný odbor­ník ve svém obo­ru, není začá­tek v emi­gra­ci snad­ný. Je zají­ma­vé, jak vstříc­nost jed­něch kon­tras­tu­je s pod­ce­ňo­vá­ním a před­sud­ky ze stra­ny dru­hých lidí. Rodina žije postup­ně v něko­li­ka zemích Evropy, ale pamě­ti začí­ná psát až po mno­ha­le­tém půso­be­ní na odbor­ných pra­co­viš­tích v USA. Vzpomíná na setká­ní s kole­gy v pro­fes­ní pra­xi, popi­su­je pra­cov­ní vzta­hy i pova­ho­vé vlast­nos­ti osob­nos­tí, se kte­rý­mi  Adam i jeho žena Vlasta během živo­ta spo­lu­pra­co­va­li.

Více na Kritiky.cz
Dirty Dancing (Hříšný tanec) - Deleted Scenes Další smazané scény. Tentokrát z Hříšného tance. https://www.youtube.com/watch?v=B5WADtV...
Vesnice – Shyamalan trochu jinak Vesnici napsal a natočil jistý M. Night Shyamalan. Asi ho budete znát jako scénáristu a režis...
Juditin pokoj - „Jenže já byla vděčná i za ten jeden pocit lásky, pomyslela si.“ (str. 36) Judita prožije jeden den. Ale promítají se do něj všechny ostatní dny, které prožila. Ráda ...
Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezd...
TOURFILM 2014 Petr Horký o dokumentu Století Miroslava Zikmunda https://www.youtube.com/watch?v=GRqZsLLsrvk...

Čím mě kni­ha zau­ja­la? Především nabí­zí zají­ma­vé osob­ní postře­hy ze sou­ži­tí růz­ných národ­nos­tí i lidí růz­né­ho vyzná­ní z Podkarpatské Rusi. Největší pozor­nost pak věnu­je autor vzpo­mín­kám na svou pra­xi na odbor­ných pra­co­viš­tích. Jedná se o něko­lik pra­cov­ních sku­pin odbor­ní­ků, kde panu­jí nejen pra­cov­ní vzta­hy.  Bez ohle­du na poli­tic­ké zří­ze­ní si autor váží lidí, kte­ří svo­ji prá­ci berou zod­po­věd­ně, pro­je­vu­jí empa­tii a mají pev­ný cha­rak­ter. Pro odbor­nou veřej­nost bude jis­tě zají­ma­vé, jak se autor doká­zal pro­sa­dit v zahra­ni­čí, i když bylo obtíž­né pro­sa­dit nové pro­jek­ty v pro­stře­dí sil­ně ovliv­ně­ném trž­ní eko­no­mi­kou.

V před­mluvě, kte­rou napsal Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., jsou vel­mi výstiž­ně vyjá­d­ře­ny mož­nos­ti, jak je mož­né ke kni­ze při­stu­po­vat. Knihu také dopo­ru­ču­je jako čet­bu pro žáky a stu­den­ty vyš­ší­ho stup­ně vzdě­lá­vá­ní. Domnívám se však, že sku­teč­nou hod­no­tu auto­bi­o­gra­fie význam­né osob­nos­ti, kte­rou pro­fe­sor Ervín Adam beze spo­ru je, oce­ní pře­de­vším lidé, kte­ří se zají­ma­jí o lid­ské osu­dy v his­to­ric­kých sou­vis­los­tech. Detailní popi­sy postu­pů a obtí­ží při pro­sa­zo­vá­ní nových vědec­kých obje­vů nebo postu­pů odrá­ží, jak byla pro auto­ra důle­ži­tá jeho prá­ce a jak vní­mal cel­ko­vou pra­cov­ní atmo­sfé­ru bez ohle­du na to, v jaké zemi pra­co­val.

Více na Kritiky.cz
X-Men: The Last Stand (X-Men: Poslední vzdor) - fun stránky Série filmů X-men je slavná, a tak se vytvořily nové Fun stránky....
Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční...
X-men - Anna Paquin je fakt kost. Wolverine:"Klid, jsem to já!" Cyclpops:"Dokaž to!" Wolverine:"Seš debil!" Cyclops:"Storm, u...
Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář ...
25 zajímavých detailů ve hře Far Cry 5 ...

Hodnotím:  70 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Živý na vlastním pohřbu - kniha21. června 2017 Živý na vlastním pohřbu - kniha Příběh začíná ve vánočním čase roku 1940, kdy v laponském městečku Salla slaví tyto svátky rodina o šesti členech, přičemž nejmenší je tam dvouletý Artti. Zrovna zuří v Evropě válka a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Diář Báry Nesvadbové4. září 2017 Diář Báry Nesvadbové Toužíte po diáři, který by byl tak akorát do kabelky, a přesto byste při hledání v něm nemusela používat brýle? Toužíte po diáři, jehož vazba vydrží a už v červenci nebude připomínat […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *