Vermontské psycho od Jennifer McMahon

psycho3 e1548369193417

Příběh se točí oko­lo staré­ho Tower Motelu s 28 poko­ji a bazé­nem, sto­jí­cím ve Vermontu. Kdysi mož­ná skvě­lé mís­to na dovo­le­nou, nyní mís­to, kte­ré­mu se radě­ji pohle­dem vyhne­te, nebez­peč­né a doslo­va se špat­nou pověs­tí.

Když kle­pat Smrt na dve­ře usly­šíš,

napad­ne tě, žes ji už viděl kde­si.

Sotva po scho­dech při­kra­de se blíž,

Více na Kritiky.cz
S11E03: Rosa Titulky k 3. epizodě 11. sezóny seriálu Doctor Who (Pán času). ...
Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje m...
Dobrou noc a hodně štěstí V 50. letech vzrušila Ameriku aféra kolem senátora McCarthyho a jeho „honu na komunistické č...
Divergence (Divergent) - 35% Divergence se řadí mezí další filmy, které byly natočené podle knih pro pubertální děvča...
Mr. & Mrs. Smith - recenze Minulé léto plnil roli oddechového letního blockbusteru druhý Spiderman, předminulé léto to ...

bude jak noč­ní můra, kte­rá děsí.

Když potom svo­ji tvář v zrca­dle zříš,

pocho­píš, jak podob­ní oba jste si.

Více na Kritiky.cz
Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily ...
Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice Zdeněk Ležák je český spisovatel, redaktor časopisu ABC a publicista, který absolvoval liter...
Motocyklové deníky Dnes máte možnost v rámci profilu mexické hvězdy Gaela Garcíi Bernala v kině Světozor exklu...
Carmageddon TDR 2000 Stáhnete si zdarma tuto hru na službě GOG.com....
Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh o...

Motel kdy­si dáv­no posta­vil děde­ček dvou hol­či­ček jako dárek pro babič­ku. K mote­lu navíc ješ­tě při­sta­věl tajem­nou věž ve sty­lu Londýnského Toweru a uta­jo­va­ný pokoj, o jehož exis­ten­ci nemě­li tuše­ní nejen samot­ní hos­té, ale i někte­ří samot­ní oby­va­te­lé hote­lu. Pokoj, jež měl něco nebo něko­ho uchrá­nit, uvěz­nit tak, aby neu­blí­žil nejen sám sobě, ale i lidem tam ven­ku.

Nyní je to již ale dosti zchát­ra­lá a nebez­peč­ná zří­ce­ni­na, a to i přes­to, že kdy­si dří­ve to byl vel­mi pro­spe­ru­jí­cí a v oko­lí dosti vyhlá­še­ný hotel, kam lidé nejen rádi jez­di­li, ale i sem se vra­ce­li. Nyní tomu už tak neby­lo! 

Už od samot­né­ho počát­ku se tu děly zvlášt­ní věci. Bylo to mís­to opře­de­né dáv­ným rodin­ným tajem­stvím, jež poma­lu na poza­dí horo­ro­vé až duchař­ské téma­ti­ky roz­plé­tá­me a dostá­vá­me se k napros­to neče­ka­né­mu rozuz­le­ní děje.

Více na Kritiky.cz
Remember Me ...
Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale...
Zákon přitažlivosti - preview OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty patří v newyorském právnickém světě mezi šp...
Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak ...
Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude š...

Celý děj je roz­dě­len do tří  dějo­vých a časo­vých linií, kte­ré bychom moh­ly roz­dě­lit na rok 2013 tj.  sou­čas­nost, kde žije Amy, Piper a Margot již jako dospě­lí.

Dále na léto roku 1989, kdy se všech­no změ­ni­lo, a kdy si všech­ny tři děv­ča­ta uží­va­la úžas­né­ho léta, kdy cho­di­ly den­ně a taj­ně do zaká­za­né­ho, zchát­ra­lé­ho mote­lu na výzvě­dy a pro­zkou­má­va­ly tam sta­ré a již nepo­třeb­né věci. Vypráví o trva­lém přá­tel­ství, prv­ních lás­kách a prv­ních hor­kých polib­cích.

Více na Kritiky.cz
Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny To, že studio Paramount Pictures připravuje pokračování filmu Želvy Ninja se ví už delší d...
Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD V pondělí 19. října proběhl křest DVD nejúspěšnějšího českého filmu roku 2009...
Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klid...
Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý j...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Vidrailem a Janem Huspeninou 26. května 2018 ...

A nako­nec i rok 1961, což je dět­ství Amyny mámy a její sest­ry Rose. Zde poma­lu odkrý­vá­me rodin­né tajem­ství a nezvrat­né pro­kle­tí celé rodi­ny. Dozvídáme se, jak asi beze sto­py zmi­ze­la Rose. Ve sku­teč­nos­ti však netu­ší­me, co se s ní doo­prav­dy sta­lo ane­bo zda nako­nec ode­šla za svých snem do Hollywoodu. Podvědomě však moc dob­ře tuší­me, že asi nikdy neo­de­šla...

Jednotlivé kapi­to­ly se stří­da­jí z pohle­du všech hlav­ních postav. Díky tomu, že pří­běh máme mož­nost tak­to vidět z něko­li­ka stran a úhlu pohle­du, může­me sná­ze číst jed­not­li­vé myš­len­ky osob a aspoň čás­teč­ně pocho­pit jejich jed­ná­ní. V důsled­ky si lze pak celý pří­běh krás­ně dokres­lit a slo­žit jako oprav­do­vou mozai­ku, dílek po díl­ku tak, aby vytvo­ři­la celek.

Více na Kritiky.cz
TV Tipy 5. - 11. května Proč nejít s davem a nevytvořit přehled filmů nastávajícího týdne? Nevím a ani po kratší...
Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s ni...
Carmageddon TDR 2000 Stáhnete si zdarma tuto hru na službě GOG.com....
KATE BECKINSALE KATE BECKINSALE je britská herečka, která se proslavila svou všestranností a také svým vysok...
Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce „Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na životní křižovatce,“ říká Hol...

Dvě linie jsou vsa­ze­ny do minu­los­ti a jed­na do pří­tom­nos­ti. Nejstarší linii tvo­ří dět­ství Rose a Sylvie, tj. dcer samot­né­ho zakla­da­te­le mote­lu The Tower Motel. A dal­ší děj tvo­ří dět­ství Amy (dce­ry Rose), Piper a Margot. Piper s Margot jsou sest­ry a s mote­lem krom své nej­lep­ší kama­rád­ky Amy nema­jí nic spo­leč­né­ho, snad jen to, že si tam cho­dí hrát a uží­vat si jed­not­li­vá dob­ro­druž­ství, až do oka­mži­ku, kdy najdou v taj­né skrý­ši kufr se záhad­nou foto­gra­fií.

Rok 2013 - sou­čas­nost. Amy je už dospě­lá a má svo­je děti. Žije dál se svo­jí rodi­nou v mote­lu, kte­rý již léta nikdo nena­vští­vil, a ve kte­rém občas vídá pří­zra­ky... ale­spoň do doby, dokud nedo­jde k bru­tál­ní hro­mad­né vraž­dě, kdy jako jed­ná pře­ži­je její nejmlad­ší dce­ra Lou. Říká se, že Amy zabi­la a zastře­li­la své­ho man­žel Marka, syna Leviho, a pak sebe. 

„Tři obě­ti, všech­ny mrt­vé. U mrt­vé ležel útr­žek papí­ru. Byla to foto­gra­fie - čer­no­bí­lá podo­ben­ka dvou děv­čat, přes kte­rou se táhl nápis „29 poko­jů“. Přežila pou­ze malá dce­ra Lou, svým vzhle­dem se vel­mi podo­ba­la mat­ce, když byla v jejím věku.“

Více na Kritiky.cz
Filmy4you v Neviditelném psu Jední z mnoha čtenářů našeho magazínu Filmy4you.info je i novinář Ondřej Neff. Odkazujeme ...
Hodiny Jeden den v životě ženy. Co může odlišovat životy žen rozdílných generací? Pouze hodiny...
Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%)   Mnohí z nás túžia odhaliť budúcnosť. Dostať do ruky knihu, ktorá o našej budúcn...
Percy Jackson: Moře nestvůr - „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI Po příjezdu do New Orleans v Louisianě se štáb přesunul k jez...
Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů Milujete u filmů jedinečně čistý zvuk, u kterého slyšíte i dopadnout špendlík na zem, a je...

Začíná nejen poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní, ale i sou­kro­mé pát­rá­ní Piper a Margot. Samy nevě­ří tomu, že by Amy moh­la být hlav­ním viní­kem neštěs­tí. Jaké hrůz­né tajem­ství skrý­vá dva­cá­tý devá­tý pokoj, o kte­rém nikdo nic neví? A proč není nikde zakres­len v plá­nech domu?

A jaké hroz­né rodin­né tajem­ství ukrý­vá? K čemu tato míst­nost, podob­ná domá­cí­mu věze­ní s řetě­zy a oko­vy slou­ži­la? Koho tu věz­ni­ly? Koho měly řetě­zy a oko­vy zadr­žet? A kde ten někdo prá­vě teď je? Uvěří nako­nec v exis­ten­ci pří­zra­ků? Budou mít zados­tiu­či­ně­ní se s nimi setkat? A co tako­vé setká­ní v nich zane­chá?

Více na Kritiky.cz
Street Fighter x Tekken ...
Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy Představitel Hollyho ze seriálu Červený trpaslík, britský herec Norman Lovett, vystoupí poprv...
O pyšné žárovce Hedvice „Za stovkou vypínačů, deseti pojistkami a jedním kilometrem elektrických drátů se nacházel...
Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari) Tak zase začal projekt 100. V rámci tohoto projektu se tentokrát chystám navštívit 5 filmů. P...
Pošťák Pat - ZAJÍMAVOSTI ...

„Někdy. Ale někdy se změ­ní v straš­li­vá mon­stra s tesá­ky a dápy. Když k tobě v noci při­jdou, budeš mít ošk­li­vé sny. Rozcuchají ti vla­sy a vsa­jí dech. A když si nedáš pozor, spolk­nou tě celou.“

Kniha doko­na­le roz­pra­co­vá­vá téma rodin­né­ho pro­kle­tí, pro­po­je­ní vzá­jem­ných sou­ro­ze­nec­kých vzta­hů, ať už se jed­ná o sester­skou lás­ku a vel­ké pou­to mezi nimi, tak i na dru­hou stra­nu závist a žár­li­vost,  neza­po­mí­ná ani na sílu a kouz­lo přá­tel­ství, prv­ní záchvěvy zami­lo­va­nos­ti u prv­ní dět­ské lás­ky.

Tento vel­mi tajem­ný, až mra­zi­vý horor s duchař­skou téma­ti­kou oži­ve­nou fan­tas­tic­ký­mi prv­ky jako jsou taju­pl­né vzka­zy ze záhro­bí, nad­při­ro­ze­né bytos­ti v podo­bě stí­nů a pří­zra­ků v čte­ná­ři vyvo­lá­va­jí a umoc­ňu­jí poži­tek ze čte­ní, neboť vás z toho­to horo­ru bude pěk­ně mra­zit v zádech.

Více na Kritiky.cz
Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a ...
Grimsby - Obsah/O filmu             OBSAH               Na Oscara nominovaný držitel Zlatého gl...
Pán domu - recenze Pán domu je nová americká komedie plná roztleskávaček, přetřelek, kosmetických rad, tipů j...
Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působ...
Westworld - Reunion (S02E02) Titulky k druhé epizodě 2. sezóny....

Autorka navíc celou atmo­sfé­ru pod­trh­la skvě­lým popi­sem pro­stře­dí, jakož­to ponu­rá, chlad­ná, pra­ši­vá až děsi­vá mís­ta, kde vlád­ne zlo a pří­mo na vás dýše chla­dem....

Celý děj je pro­špi­ko­ván doslo­va děsi­vý­mi udá­lost­mi a napí­na­vý­mi scé­na­mi, že se jen tak od čte­ní neod­trh­ne­te. A závěr? Ten vás doslo­va bude šoko­vat, pro­to­že něco tako­vé­ho jste sku­teč­ně neče­ka­li.  Napínavé čte­ní plné zvra­tů, jež roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní!

„Lží někdy není to, co řek­neš, ale to co neřek­neš, co tajíš!“

Více na Kritiky.cz
Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy Filozofie dobra a zla. Zániku a obnovování civilizací. Zákon přežití silnějšího. Cokoliv ...
Suvenýry | Miloš Knor ...
Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá o...
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 1 Soutěž trvá ode dneška do 9. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scé...

Moc děku­ji Knihám Dobrovský za recenz­ní výtisk.

Kniha vyšla v edi­ci Knihy Omega.

Vermontské psy­cho kou­pí­te zde.

 

Vermontské psy­cho

Napsala: Jennifer McMahon

Přeložil: Václav Procházka

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2018

Počet stran: 376

ISBN: 978-80-7585-154-3

 

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít3. srpna 2018 V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít V knize „Zimní lidé“ se prolínají osudy hrdinů z roku 1908 s osudy hrdinů ze současnosti. A i když se zdá, že všichni zúčastnění nemají spolu pranic společného, spojuje je jedno velké […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad17. prosince 2018 Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad Dnešní doba je jak se říká odpadová, kdy každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu a to 200 – 300 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. Přemýšlejte, když jdete na nákup, co můžete […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL21. října 2018 Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem, princem Josefem - svým nástupcem, do Prahy. Bohužel mor dorazil i sem, a tak nezbývá císaři, […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *