Vermontské psycho od Jennifer McMahon

Příběh se točí oko­lo staré­ho Tower Motelu s 28 poko­ji a bazé­nem, sto­jí­cím ve Vermontu. Kdysi mož­ná skvě­lé mís­to na dovo­le­nou, nyní mís­to, kte­ré­mu se radě­ji pohle­dem vyhne­te, nebez­peč­né a doslo­va se špat­nou pověs­tí.

Když kle­pat Smrt na dve­ře usly­šíš,

napad­ne tě, žes ji už viděl kde­si.

Sotva po scho­dech při­kra­de se blíž,

bude jak noč­ní můra, kte­rá děsí.

Když potom svo­ji tvář v zrca­dle zříš,

pocho­píš, jak podob­ní oba jste si.

Motel kdy­si dáv­no posta­vil děde­ček dvou hol­či­ček jako dárek pro babič­ku. K mote­lu navíc ješ­tě při­sta­věl tajem­nou věž ve sty­lu Londýnského Toweru a uta­jo­va­ný pokoj, o jehož exis­ten­ci nemě­li tuše­ní nejen samot­ní hos­té, ale i někte­ří samot­ní oby­va­te­lé hote­lu. Pokoj, jež měl něco nebo něko­ho uchrá­nit, uvěz­nit tak, aby neu­blí­žil nejen sám sobě, ale i lidem tam ven­ku.

Nyní je to již ale dosti zchát­ra­lá a nebez­peč­ná zří­ce­ni­na, a to i přes­to, že kdy­si dří­ve to byl vel­mi pro­spe­ru­jí­cí a v oko­lí dosti vyhlá­še­ný hotel, kam lidé nejen rádi jez­di­li, ale i sem se vra­ce­li. Nyní tomu už tak neby­lo! 

Už od samot­né­ho počát­ku se tu děly zvlášt­ní věci. Bylo to mís­to opře­de­né dáv­ným rodin­ným tajem­stvím, jež poma­lu na poza­dí horo­ro­vé až duchař­ské téma­ti­ky roz­plé­tá­me a dostá­vá­me se k napros­to neče­ka­né­mu rozuz­le­ní děje.

Celý děj je roz­dě­len do tří  dějo­vých a časo­vých linií, kte­ré bychom moh­ly roz­dě­lit na rok 2013 tj.  sou­čas­nost, kde žije Amy, Piper a Margot již jako dospě­lí.

Dále na léto roku 1989, kdy se všech­no změ­ni­lo, a kdy si všech­ny tři děv­ča­ta uží­va­la úžas­né­ho léta, kdy cho­di­ly den­ně a taj­ně do zaká­za­né­ho, zchát­ra­lé­ho mote­lu na výzvě­dy a pro­zkou­má­va­ly tam sta­ré a již nepo­třeb­né věci. Vypráví o trva­lém přá­tel­ství, prv­ních lás­kách a prv­ních hor­kých polib­cích.

A nako­nec i rok 1961, což je dět­ství Amyny mámy a její sest­ry Rose. Zde poma­lu odkrý­vá­me rodin­né tajem­ství a nezvrat­né pro­kle­tí celé rodi­ny. Dozvídáme se, jak asi beze sto­py zmi­ze­la Rose. Ve sku­teč­nos­ti však netu­ší­me, co se s ní doo­prav­dy sta­lo ane­bo zda nako­nec ode­šla za svých snem do Hollywoodu. Podvědomě však moc dob­ře tuší­me, že asi nikdy neo­de­šla...

Jednotlivé kapi­to­ly se stří­da­jí z pohle­du všech hlav­ních postav. Díky tomu, že pří­běh máme mož­nost tak­to vidět z něko­li­ka stran a úhlu pohle­du, může­me sná­ze číst jed­not­li­vé myš­len­ky osob a aspoň čás­teč­ně pocho­pit jejich jed­ná­ní. V důsled­ky si lze pak celý pří­běh krás­ně dokres­lit a slo­žit jako oprav­do­vou mozai­ku, dílek po díl­ku tak, aby vytvo­ři­la celek.

Dvě linie jsou vsa­ze­ny do minu­los­ti a jed­na do pří­tom­nos­ti. Nejstarší linii tvo­ří dět­ství Rose a Sylvie, tj. dcer samot­né­ho zakla­da­te­le mote­lu The Tower Motel. A dal­ší děj tvo­ří dět­ství Amy (dce­ry Rose), Piper a Margot. Piper s Margot jsou sest­ry a s mote­lem krom své nej­lep­ší kama­rád­ky Amy nema­jí nic spo­leč­né­ho, snad jen to, že si tam cho­dí hrát a uží­vat si jed­not­li­vá dob­ro­druž­ství, až do oka­mži­ku, kdy najdou v taj­né skrý­ši kufr se záhad­nou foto­gra­fií.

Rok 2013 - sou­čas­nost. Amy je už dospě­lá a má svo­je děti. Žije dál se svo­jí rodi­nou v mote­lu, kte­rý již léta nikdo nena­vští­vil, a ve kte­rém občas vídá pří­zra­ky... ale­spoň do doby, dokud nedo­jde k bru­tál­ní hro­mad­né vraž­dě, kdy jako jed­ná pře­ži­je její nejmlad­ší dce­ra Lou. Říká se, že Amy zabi­la a zastře­li­la své­ho man­žel Marka, syna Leviho, a pak sebe. 

„Tři obě­ti, všech­ny mrt­vé. U mrt­vé ležel útr­žek papí­ru. Byla to foto­gra­fie - čer­no­bí­lá podo­ben­ka dvou děv­čat, přes kte­rou se táhl nápis „29 poko­jů“. Přežila pou­ze malá dce­ra Lou, svým vzhle­dem se vel­mi podo­ba­la mat­ce, když byla v jejím věku.“

Začíná nejen poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní, ale i sou­kro­mé pát­rá­ní Piper a Margot. Samy nevě­ří tomu, že by Amy moh­la být hlav­ním viní­kem neštěs­tí. Jaké hrůz­né tajem­ství skrý­vá dva­cá­tý devá­tý pokoj, o kte­rém nikdo nic neví? A proč není nikde zakres­len v plá­nech domu?

A jaké hroz­né rodin­né tajem­ství ukrý­vá? K čemu tato míst­nost, podob­ná domá­cí­mu věze­ní s řetě­zy a oko­vy slou­ži­la? Koho tu věz­ni­ly? Koho měly řetě­zy a oko­vy zadr­žet? A kde ten někdo prá­vě teď je? Uvěří nako­nec v exis­ten­ci pří­zra­ků? Budou mít zados­tiu­či­ně­ní se s nimi setkat? A co tako­vé setká­ní v nich zane­chá?

„Někdy. Ale někdy se změ­ní v straš­li­vá mon­stra s tesá­ky a dápy. Když k tobě v noci při­jdou, budeš mít ošk­li­vé sny. Rozcuchají ti vla­sy a vsa­jí dech. A když si nedáš pozor, spolk­nou tě celou.“

Kniha doko­na­le roz­pra­co­vá­vá téma rodin­né­ho pro­kle­tí, pro­po­je­ní vzá­jem­ných sou­ro­ze­nec­kých vzta­hů, ať už se jed­ná o sester­skou lás­ku a vel­ké pou­to mezi nimi, tak i na dru­hou stra­nu závist a žár­li­vost,  neza­po­mí­ná ani na sílu a kouz­lo přá­tel­ství, prv­ní záchvěvy zami­lo­va­nos­ti u prv­ní dět­ské lás­ky.

Tento vel­mi tajem­ný, až mra­zi­vý horor s duchař­skou téma­ti­kou oži­ve­nou fan­tas­tic­ký­mi prv­ky jako jsou taju­pl­né vzka­zy ze záhro­bí, nad­při­ro­ze­né bytos­ti v podo­bě stí­nů a pří­zra­ků v čte­ná­ři vyvo­lá­va­jí a umoc­ňu­jí poži­tek ze čte­ní, neboť vás z toho­to horo­ru bude pěk­ně mra­zit v zádech.

Autorka navíc celou atmo­sfé­ru pod­trh­la skvě­lým popi­sem pro­stře­dí, jakož­to ponu­rá, chlad­ná, pra­ši­vá až děsi­vá mís­ta, kde vlád­ne zlo a pří­mo na vás dýše chla­dem....

Celý děj je pro­špi­ko­ván doslo­va děsi­vý­mi udá­lost­mi a napí­na­vý­mi scé­na­mi, že se jen tak od čte­ní neod­trh­ne­te. A závěr? Ten vás doslo­va bude šoko­vat, pro­to­že něco tako­vé­ho jste sku­teč­ně neče­ka­li.  Napínavé čte­ní plné zvra­tů, jež roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní!

„Lží někdy není to, co řek­neš, ale to co neřek­neš, co tajíš!“

Moc děku­ji Knihám Dobrovský za recenz­ní výtisk.

Kniha vyšla v edi­ci Knihy Omega.

Vermontské psy­cho kou­pí­te zde.

 

Vermontské psy­cho

Napsala: Jennifer McMahon

Přeložil: Václav Procházka

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2018

Počet stran: 376

ISBN: 978-80-7585-154-3

 

 

Vermontské psycho od Jennifer McMahon
Ohodnoťte článek

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít3. srpna 2018 V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít V knize „Zimní lidé“ se prolínají osudy hrdinů z roku 1908 s osudy hrdinů ze současnosti. A i když se zdá, že všichni zúčastnění nemají spolu pranic společného, spojuje je jedno velké […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad17. prosince 2018 Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad Dnešní doba je jak se říká odpadová, kdy každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu a to 200 – 300 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. Přemýšlejte, když jdete na nákup, co můžete […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […]
  • Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL21. října 2018 Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem, princem Josefem - svým nástupcem, do Prahy. Bohužel mor dorazil i sem, a tak nezbývá císaři, […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *