VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu

005

Začíná nový rok, a to je nej­lep­ší doba na před­se­vze­tí. Jistě mi dáte za prav­du, že vět­ši­na z nás by si přá­la nastar­to­vat násle­du­jí­cí měsí­ce v kon­di­ci a s lep­ším zdra­vím. Co bys­te řek­li tomu, kdy­bys­te se pomo­cí této kni­hy zača­li cítit lépe a byli štíh­lej­ší?

Autorka je význam­nou spe­ci­a­list­kou na oblast výži­vy. Vystudovala far­ma­cii i die­to­lo­gii, pra­co­va­la v Německu, Francii, Číně a USA.

Kniha na prv­ní pohled zaujme vel­mi nápa­di­tou, pře­hled­nou a zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vou. Lehkou a čti­vou for­mou nás v osmi kapi­to­lách pro­ve­de jed­not­li­vý­mi oblast­mi zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní, die­ta­mi i výži­vo­vý­mi omy­ly. Poradí, co a proč jíst i čemu se vyhnout. Zjistíme, jak nás ovliv­ňu­je jíd­lo, nápo­je, pohyb, pro­stře­dí, prá­ce, pre­ven­ce či tera­pie.

Všichni rodi­če oce­ní obsáh­lou kapi­to­lu o dět­ské stra­vě, v níž se dočte­me, jaké zvo­lit příkr­my i to, jak nau­čit děti zdra­vě jíst, pro­to­že čím dří­ve začne­me, tím lépe. Obsahuje něko­lik chut­ných a záro­veň zdra­vých recep­tů na sva­čin­ky pro ško­lá­ky, a to ve slad­ké i sla­né úpra­vě.

Jsou alter­na­tiv­ní die­ty pro­spěš­né pro naše zdra­ví? Potřebujeme mlé­ko? Prospívá tělu mar­garín? Je fruk­tó­za zdra­vé sla­di­dlo? Na tyto a mno­ho dal­ších otá­zek zde nalez­ne­me odpo­věď.

Možná si mar­ně láme­te hla­vu nad tím, jak zdra­vou výži­vou zaujmout tee­nage­ry a muže. I s tím si zku­še­ná die­to­lož­ka však snad­no pora­dí.

Je lep­ší bale­ná nebo kohout­ko­vá voda? Jak je to se škod­li­vos­tí kávy nebo mak­ro­bi­o­ti­kou? Proč redukč­ní die­ty nefun­gu­jí a čím ško­dí? To vše pro­zra­dí tato netra­dič­ní pří­ruč­ka.

Pokud nám cvi­če­ní nic neří­ká, pora­dí, jak zvý­šit moti­va­ci a jaký pohyb zvo­lit. Autorka podo­tý­ká, že není důle­ži­tá pou­ze stra­va, nýbrž i péče o sebe sama, sna­ha vyhnout se stre­su a také mít se sku­teč­ně rád.

Nedaří se nám skon­čit s kou­ře­ním? Pomocí toho­to prů­vod­ce se nám to může poda­řit.

Převezměme zod­po­věd­nost za své zdra­ví a spo­lu s Margit Slimákovou se sezna­m­me s pří­či­na­mi nemo­cí či pod­mín­ka­mi úspěš­né tera­pie. Známá výži­vo­vá porad­ky­ně zkou­má též původ chro­nic­kých a auto­imu­nit­ních one­moc­ně­ní nebo vliv mik­ro­bi­o­mu na hmot­nost. Poradí nám, jak zůstat atrak­tiv­ní a kte­rá kos­me­ti­ka je bez­peč­ná.

Přínos vidím v osob­ních zku­še­nos­tech pisa­tel­ky, jež může porov­ná­vat život­ní styl růz­ných zemí. Nabízí osvěd­če­né postu­py, jak se cítit lépe a zvlá­dat kaž­do­den­ní stres. Nadchne i ty, kte­ří se die­ta­mi a zdra­vým život­ním sty­lem dosud pří­liš neza­bý­va­li. Praktická jsou dopo­ru­če­ní na kon­ci vět­ši­ny kapi­tol, jež shr­nu­jí to nej­dů­le­ži­těj­ší z kaž­dé­ho oddí­lu.

Vykročme tedy vstříc své­mu zdra­věj­ší­mu a krás­něj­ší­mu já.


 • Název: Velmi osob­ní kni­ha o zdra­ví
 • Podnázev: Jak zvlá­dat jíd­lo, kari­é­ru, rodi­nu, péči o sebe, kri­ti­ku, věk a chuť na čoko­lá­du
 • Autorka: Margit Slimáková
 • Nakladatelství: BizBooks
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Vydání: 1.
 • Rozměry: 193 x 253 x 27 mm
 • Počet stran: 336
 • EAN: 9788026507536
 • ISBN: 978-80-265-0753-6
 • Hodnocení: 98 %


VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu
Hodnocení: 2.8 - ‎5 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě8. července 2018 Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v harmonii. Autorem je Margit Slimáková, známá dietoložka, propagátorka zdravé stravy, publicistka i […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Kniha s názvem Velká kniha stylů portrétní fotografie je přehledným rádcem pro fotografování Portrétů1. července 2016 Kniha s názvem Velká kniha stylů portrétní fotografie je přehledným rádcem pro fotografování Portrétů Velká kniha stylů portrétní fotografie aneb kniha receptů na profesionální portrétové techniky je dílem britského fotografa Petera Traversa a Jamesa Cheadlea. V knize předávají své rady […]