Temnota v něm od Alice Raine

temnota

Erotický román „Temnota v něm“ si vás zís­ká hned po pře­čte­ní prv­ních strá­nek, a navíc je i  prv­ním dílem nové „pěk­ně pepr­né“ ero­tic­ké série, tak­že se může­te již brzy těšit na pokra­čo­vá­ní.

Hlavní hrdin­kou toho­to tem­né­ho pří­bě­hu plné­ho ero­ti­ky je Rebecca, tak tro­chu styd­li­vá maji­tel­ka drob­né­ho knih­ku­pec­tví, kte­rou okouz­lí a zce­la si ji pod­ma­ní slav­ný kla­ví­ris­ta Nicholas Jackson, s nímž se sezná­mi­la tak tro­chu díky své nut­ka­vé a obse­siv­ní poru­še psát doslo­va o čem­ko­li, jen pokud to bude moci „pub­li­ko­vat“. A tak se i sta­lo.

Rebecca milo­va­la hru na pia­no, a když jed­no­ho dne byla pozva­ná na kon­cert jaz­zo­vé­ho tria ve slo­že­ní Nicholas Jackson, Anthony Gurage a Isla Burrenová, nevá­ha­la ani chvi­lič­ku. Koncert jí nadchl nato­lik, že si neod­pus­ti­la napsá­ní pozi­tiv­ní­ho hodnocení-recenze, kte­rou si pře­če­tl zná­mý hudeb­ní pro­du­cent. Ze dne na den se z toho­to tria sta­ly hvězdy vystu­pu­jí­cí po celém svě­tě.

V té době ješ­tě Rebecca zda­le­ka  netu­ši­la, jakým způ­so­bem vstou­pí do její­ho živo­ta prá­vě Nicholas, a jak moc ji zapla­ví svo­jí váš­ní a domi­nan­cí, kte­ré jen těž­ko doká­že odo­lat. Jedno setká­ní s Nicholasem a neče­ka­ná nabíd­ka páteč­ních sou­kro­mých lek­cí pia­na, jež se pokaž­dé zvrh­ne ve vzru­šu­jí­cí sex, při kte­rém Rebece neza­po­me­ne vždy uká­zat novou tech­ni­ku nebo hrač­ku. Jejich spo­leč­ně strá­ve­ný čas byl neu­vě­ři­tel­ně inten­ziv­ní a plný váš­ně.

Více na Kritiky.cz
MASIEH ZARRIEN, BRUCE GOODISON - LEAVE TO REMAIN - Zlín Film Festival 2014 ...
Dominik Arte - Cech. ...
Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem Film Léto s gentlemanem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osobně tento svát...
Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku Hra Duke Nukem pochází z doby, kdy hrdinové ještě mohli být bílí a blond. Dnes by to byl pr...
Zrození planety opic [100%] Tohle je film, od kterého snad opravdu nikdo nic nečekal - maximálně se v kontextu s ním zmohl ...

Rebeccu Nicholas nesku­teč­ně při­ta­ho­val a díky své neú­stup­né domi­nan­ci a nezkrot­né váš­ni si ji napros­to pod­ma­nil až do ono­ho osud­né­ho dne, kdy se jejich ces­ty úpl­ně roze­šly.

Rebecca se sna­ží na vztah s Nicholasem úpl­ně zapo­me­nout, a když užuž se jí to poma­lu daří, tak se Nicholas z niče­ho nic obje­vu­je v jejím knih­ku­pec­tví s žádos­tí o dru­hou šan­ci. Dá mu Rebecca dru­hou šan­ci? Nechá Nicholas nahléd­nout Rebeccu do své tem­né minu­los­ti, kte­rou si v sobě nesl celý život?

Pokud se máme začít vídat čas­tě­ji, Nicholasi, chci o tobě vědět úpl­ně vše. už žád­né taj­nos­ti. Chci vědět, proč sis zvo­lil tako­vý život­ní styl. Proč jsi domi­nant­ní. Řekl jsi mi, že k tomu máš důvod a já ten důvod chci znát, chci vědět, s kým jsem se to zaplet­la.“ V pře­kla­du to zna­me­na­lo: „Chci vědět vše o muži, kte­ré­ho milu­ju,“ ale samo­zřej­mě jsem to neřek­la nahlas.

Více na Kritiky.cz
DLOUHÁ NOC / LONG NIGHT „Přes tisíci lety přišla noc, která trvala generaci. Králové umrzli ve svých hradech ste...
Boy on the Bridge the actor George Demetriou says Hi to Zlin Film Festival fans ...
Mr. Bean: Největší filmová katastrofa Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážn...
Iron Man 3 3D (2013) - 80% Postava Iron Mana je mezi všemi filmovými superhrdiny moje nejoblíbenější. Je to charismatick...
Fantom Opery Hlas ji volá. Z temných koutů Opery, která je nyní domovem mladičké sboristky Christine Daaé...

Můžou tito dva spo­lu mít sku­teč­ný vztah, ane­bo jen vztah zalo­že­ný čis­tě jen na sexu? A jakou roli v celém pří­bě­hu sehra­je Nicholasův bra­tr Nathan se Stelou? Co všech­no bude chtít, aby Rebecca pro ně udě­la­la? Dokáže se Nicholas kvů­li Rebecce sku­teč­ně změ­nit?

temnota2

„Lidé jsou jako vit­rá­že, když na ně dopa­da­jí slu­neč­ní paprsky, třpy­tí se a září, když ale nasta­ne sou­mrak, pou­ze vnitř­ní svět­lo odha­lí jejich pra­vou krá­su.“ (Elisabeth Küblerová-Rossová)

Více na Kritiky.cz
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazen...
Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spí...
Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou Akta X jsou fenomén a poslední ne-mytologická epizoda je zakončení velmi zajímavého vztahu Mu...
Zrcadla Je tu nová recenze na horor Zrcadla od režiséra hororů jako jsou Piraňa 3D, Hory mají oči a d...
Vytváření panství Delos ...

Temnota v něm vám bude hod­ně při­po­mí­nat kul­tov­ní sérii „Padesát odstí­nů šedi“, ale neboj­te se, urči­tě nebu­de­te zkla­má­ní, prá­vě nao­pak.

Kniha obsa­hu­je spous­tu bar­vi­tě vylí­če­ných sexu­ál­ních scén a prak­tik, kte­ré si doslo­va „živě“ před­sta­ví­te, a kte­ré vás doslo­va nabi­jí ero­ti­kou a váš­ní. Kromě toho jsem hod­ně uví­ta­la myš­len­ko­vé pocho­dy hlav­ní hrdin­ky, to jak vše vní­má a pro­ží­vá, co jí trá­pí. Samozřejmě nechy­bí ani nestoud­né a chlíp­né myš­len­ky, jež bys­te jen těž­ko u tak křeh­ké a zakřik­nu­té dív­ky čeka­ly. Ne nadar­mo se říká, že tichá voda bře­hy mele....

Temnota v něm je skvě­le napsa­ná a doslo­va vás pohl­tí. Navíc se mi líbí ote­vře­ný konec, jež před­zna­me­ná­vá, že v dal­ším díle se máme opět na co těšit, a to, jak se bude odví­jet dal­ší vztah Nathana a Stely.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský 

TEMNOTA V NĚM

Napsala: Alice Raine

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Omega

Více na Kritiky.cz
Jurský svět: Zánik říše - Vítejte v Jurském světě: Legendy i nové tváře na palubě Trevorrow a Connolly chtěli tým doplnit herci z různých zemí, a to jak těmi na vrcholu své k...
Lujza o rôznych druhoch šoférovania ...
Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tí...
Westworld - S02E01: Journey into Night Titulky k první epizodě 2. sezóny seriálu Westworld....
Proposition Hudebník Nick Cave se svým kolegou, režisérem Johnem Hilcoatem, vlil vodu živou do dnes už t...

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran: 247

ISBN 978-80-7390-786-0

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *