Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet

techniky osobnostniho rozvoje

Syndrom vyho­ře­ní je závaž­ný stav a nevy­hý­bá se ani peda­go­gům. Na zákla­dě svých výzku­mů autor­ka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí peda­go­gům i vycho­va­te­lům, jak pečo­vat o svo­je zdra­ví a jak rela­xo­vat. 

V kni­ze nalez­ne­te infor­ma­ce o zdra­ví, zdra­vém život­ním sty­lu, stre­su a jeho vli­vu na dušev­ní zdra­ví uči­te­lů, syn­dro­mu vyho­ře­ní, jeho pro­je­vy, dušev­ní hygi­e­ně, její tech­ni­ky a tech­ni­ky osob­nost­ní­ho roz­vo­je.

Publikace se sna­ží nabíd­nout peda­go­gům účin­né nástro­je k udr­že­ní jejich dušev­ní­ho zdra­ví a pre­ven­ci vzni­ku syn­dro­mu vyho­ře­ní. Najdete zde tech­ni­ky osob­nost­ní­ho roz­vo­je jako např. tech­ni­ka kou­čin­ku, rela­xač­ní tech­ni­ky, dále tech­ni­ky vedou­cí k roz­vo­ji zdra­vé sebe­re­flexe, sebe­po­zná­ní a meto­dy při­spí­va­jí­cí ke změ­nám v soci­ál­ních inter­ak­cích, i to jak roz­ví­jet pro­fes­ní kom­pe­ten­ce.

Na kon­ci kni­hy jsou pří­lo­hy, v nichž čte­ná­ři nalez­nou zázna­mo­vé lis­ty k sebe­kou­čo­vá­ní, tabul­ky stre­so­vých život­ních udá­los­tí, ukáz­ky tes­tů k auto­di­a­gnos­ti­ce syn­dro­mu vyho­ře­ní, popi­sy rela­xač­ních čin­nos­tí, ukáz­ky cvi­če­ní, auto­gen­ní tré­nink, sva­lo­vé rela­xa­ce.

Tato pří­ruč­ka se mě moc líbi­la. Byla pro mě vel­kým pří­no­sem při zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce pro dal­ší sebe­vzdě­lá­vá­ní. Myslím si, že dušev­ní zdra­ví je nesmír­ně důle­ži­té nejen v uči­tel­ské pro­fe­si, ale i jin­de. Je tře­ba mezi kole­gy efek­tiv­ně komu­ni­ko­vat, navzá­jem sdí­let sta­ros­ti i rados­ti všed­ní­ho dne, umět se rado­vat z malič­kos­tí, těšit se kaž­dý den na něco, držet při sobě a brát život jaký je i s jeho těž­kost­mi, umět odpo­čí­vat, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky a neza­po­mí­nat na sebe. Tato pří­ruč­ka by měla pat­řit do kni­hov­nič­ky kaž­dé­ho uči­te­le.


 • Autor: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
 • Ilustrace: Patricie Koubská
 • Žánr: pří­ruč­ka pro peda­go­gy
 • Vydáno: 2018 , Grada, Praha
 • Počet stran: 280

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0470-3

Markéta Švamberk Šauerová

Vystudovala obor pedagogika-psychologie a jed­no­o­bo­ro­vá psy­cho­lo­gie na FF UK Praha. V rám­ci pro­fes­ní­ho roz­vo­je absol­vo­va­la řadu kur­zů zamě­ře­né na arte­te­ra­pe­u­tic­ké a muzi­ko­te­ra­pe­u­tic­ké tech­ni­ky. Při stu­diu v zahra­ni­čí na Freie Universität Berlin se hlou­bě­ji věno­va­la oblas­ti roz­vo­je komu­ni­kač­ních doved­nos­tí. Od roku 2006 půso­bí na VŠTVS PALESTRA, kde se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou pedagogicko-psychologické dia­gnos­ti­ky u vybra­ných sku­pin kli­en­tů a mož­nost­mi inter­ven­ce – pro­ble­ma­ti­ka vol­by vhod­ných akti­vit u dětí s ADHD, vol­by pohy­bo­vých akti­vit u dětí s ADHD s ohle­dem na dodr­žo­vá­ní didak­tic­kých zásad, moti­va­ce ke vzdě­lá­vá­ní, pod­po­ra komu­ni­ka­ce v rodin­né výcho­vě apod. Rovněž se zabý­vá tvor­bou vol­no­ča­so­vých akti­vit pro vybra­né cílo­vé sku­pi­ny.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele7. ledna 2019 Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele Role učitele se od svých počátků nesmírně mění. Na pedagogy je kladeno mnoho nároků na práci i jejich další vzdělávání. Učitelka mateřské školy musí splňovat mnoho kritérií, aby mohla své […]
 • Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení29. prosince 2018 Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení Pracujete v mateřské škole? Chcete se stát učitelkou a splnit si tak svůj sen? Cítíte ve své práci nějaké mezery? Dokážete změnit svůj přístup k dětem i ostatním kolegům? Vydavatelství […]
 • Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď27. ledna 2019 Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď Pracujete jako pedagog, mentor nebo kouč? Jste student a připravujete se na svou profesi učitele? Hledáte zajímavé inspirace z oblasti osobnostního a sociálního rozvoje? Chcete poznat sami […]
 • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]