Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě

KryzSeBlizka

Zpropagovat poča­sí a kli­ma a pro­vést čte­ná­ře tajem­ným svě­tem atmo­sfé­ric­kých jevů si kla­dou za cíl mode­rá­to­ři České tele­vi­ze Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák. Autoři vza­li téma poča­sí pěk­ně zevrub­ně a popo­řád­ku. Díky infor­ma­cím v jed­not­li­vých kapi­to­lách se po pře­čte­ní kníž­ky bude­te lépe rozu­mět nejen před­po­vě­dím, ale mož­ná se také nau­čí­te ale­spoň tro­chu rozu­mět samot­ným roz­mě­rům poča­sí.

Jde v pod­sta­tě o popu­lár­ně nauč­nou kni­hu, jakousi ency­klo­pe­dii poča­sí. Hned prv­ní kapi­to­la popi­su­je to, co zají­má vět­ši­nu z nás – tep­lo­tu. Představuje ji jako jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších veli­čin, uka­zu­je roz­díl mezi tep­lo­tou poci­to­vou a namě­ře­nou tep­lo­mě­rem a vší­má si tepel­ných ost­ro­vů měs­ta a ost­ro­vů chla­du, ale i tep­lot­ních extré­mů. Další kapi­to­ly vysvět­lu­jí, proč fou­ká vítr a kolik je deš­ťo­vé vody. Velmi zají­ma­vá, a to nejen tex­to­vě, ale i obra­zo­vě, je kapi­to­la Proměny oblo­hy, zvláš­tě pak její pod­ka­pi­to­la Nebeská gale­rie. Věděli jste napří­klad, že v roce 2017 vyda­la Světová mete­o­ro­lo­gic­ká orga­ni­za­ce (WMO) aktu­a­li­zo­va­ný Mezinárodní atlas obla­ků s 10 oblač­ný­mi dru­hy, deví­ti odrů­da­mi a 15 tva­ry (nově při­byl volun­tus)? Díky foto­gra­fi­ím si může­te všim­nout roz­dí­lů mezi mra­ky… Podkapitola Nebeská gale­rie se obje­vu­je i u dal­ších kapi­tol, u kapi­tol Slunce sví­tí a hře­je, Povodně a sucha, Tropické cyk­lo­ny, Atmosférické fron­ty, Počasí, ovzdu­ší a my nebo Proměny kli­ma­tu a vždyc­ky je na co kou­kat, a to i díky foto­gra­fi­ím mno­ha foto­gra­fů, ale i díky sním­kům z foto­ban­ky Shutterstock.

Poučná je jed­na z posled­ních kapi­tol Počasí ve sta­le­tích. Začíná otáz­kou „Kdy začal být vzduch k dýchá­ní“, čímž se vra­cí do obdo­bí před dvě­ma a půl mili­ar­da­mi let, kdy se v atmo­sfé­ře začal vysky­to­vat plyn­ný kys­lík (díky sini­cím). Pro mno­hé čte­ná­ře může být pře­kva­pe­ním, že si poča­sí vší­má i Bible. Čehož si zase vší­ma­jí auto­ři kni­hy, když zmi­ňu­jí Potopu svě­ta. Ale také vel­kou povo­deň z Eposu o Gilgamešovi nebo kni­hu Genesis a sedm úrod­ných a sedm neú­rod­ných let. „Jde sice jen o výklad fara­o­no­va snu, ale najdou se lidé, kte­ří tvr­dí, že to byla nej­ú­spěš­něj­ší dlou­ho­do­bá před­po­věď poča­sí na svě­tě,“ kon­sta­tu­jí auto­ři kni­hy. Pojednávají také o Aristotelovi, pra­nos­ti­kách, obje­vech mete­o­ro­lo­gic­kých pří­stro­jů, o pro­po­je­ní měře­ní na celém svě­tě a o moder­ní mete­o­ro­lo­gii.  Jedna z posled­ních pod­ka­pi­tol je vlast­ně návo­dem, jak si doma zří­dit vlast­ní ama­tér­skou mete­osta­ni­ci a jak naklá­dat s namě­ře­ný­mi daty.

Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák vytvo­ři­li skvě­lou pub­li­ka­ci, kte­rá nadchne kaž­dé­ho ama­tér­ské­ho mete­o­ro­lo­ga, ale s chu­tí do ní nakouk­ne i ten, koho poča­sí dosud nechá­va­lo vcel­ku lhos­tej­né­ho. Obsahuje vel­ké množ­ství infor­ma­cí, dopl­ně­ných pěk­ný­mi foto­gra­fie­mi. Škoda jen, že auto­ři vyne­cha­li před­mlu­vu nebo ale­spoň závěr, kde by vysvět­li­li, co je k uspo­řá­dá­ní kni­hy o poča­sí ved­lo. Chybí mi také seznam lite­ra­tu­ry, kte­rý by zájem­cům napo­mohl v dal­ším zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí. Plusem je urči­tě pojmo­vý rejstřík, díky němuž se v kni­ze čte­nář lehce ori­en­tu­je.


 • Když se blýská na časy. Počasí a kli­ma u nás i ve svě­tě
 • Autoři: Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák
 • Počet stran: 240
 • Nakladatelství: CPress, Brno
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]