Tajemství prokleté krve

big prokleta krev MD7 398293

Představte si svět, ve kte­rém Velká fran­couz­ská revo­lu­ce nikdy nepro­běh­la a kde se prá­vě chys­tá koru­no­va­ce Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kte­rém sedm­nác­ti­le­tá Angie mar­ně hle­dá své mís­to. Její mat­ka je aris­to­krat­ka, její otec muž z lidu, a pro­to neza­pa­dá ani do jed­né z těchhle sku­pin. Jednoho dne ji v met­ru pro­ná­sle­du­jí dva ozbro­je­ní muži a poku­sí se ji zabít. Angie jim unik­ne jen o vlá­sek. Tím však pře­kva­pe­ní nekon­čí. Ještě ten den ji navští­ví její mat­ka, vévod­ky­ně de Noaillesová, kte­rou již léta nevi­dě­la.

Angie čeká, že jí vysvět­lí, proč ji opus­ti­la, ale to vévod­ky­ně nemá v úmys­lu. Místo toho pozve svou dce­ru na ples do Versailles, aby byla nále­ži­tě před­sta­ve­na u dvo­ra. Angie se tam nechce, ale tako­vý večer by jí mohl pomo­ci odha­lit, kdo jí usi­lu­je o život a proč - a to si nesmí nechat ujít. Netuší však, že ve Versailles se ukrý­vá ješ­tě vět­ší nebez­pe­čí.

Prokletá krev je young adult fan­ta­sy, kte­rou napsa­li fran­couz­ští spi­so­va­te­lé Anne a Gérard Guéro pou­ží­va­jí­cí pseu­do­nym Ange. Ve své kni­ze zkom­bi­no­va­li něko­lik prv­ků, kte­ré se k sobě na prv­ní pohled neho­dí - Versailles, aris­to­kra­cie, moder­ní svět, upí­ři, magie... a výsled­kem je ori­gi­nál­ní, i když tro­chu kom­pli­ko­va­ný pří­běh.

Protože se ve vyprá­vě­ní stří­dá hod­ně postav, je zpo­čát­ku těž­ší zori­en­to­vat se, kdo je kdo a o co komu vlast­ně jde. Když už v tom však máte jas­no, může­te si napl­no vychut­ná­vat pří­běh. Čeká na vás něko­lik napí­na­vých dějo­vých zvra­tů, spous­ta akce a krve a tajem­ství. Vysvětlení, proč se neo­de­hrá­la revo­lu­ce, je jed­nou z nej­lep­ších čás­tí kni­hy, a pří­jem­ným pře­kva­pe­ním je i samot­ná záplet­ka. Jen je ško­da, že milost­né vzta­hy hrdi­nů jsou popsá­ny jen vel­mi povrch­ně, a navíc jim je věno­vá­no jen malo pro­sto­ru. Konec je šoku­jí­cí, ale nedá­vá odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, což je ško­da. I tak ale Prokletou krev dopo­ru­ču­ji.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 5. díl ...
Zombik – 67 ...
Vladimír Brabec Vladimír Brabec (15. května 1934 Praha – 1. září 2017 Nová Ves pod Pleší) byl český here...
Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do...
Lída Baarová Na tiskové konferenci se představili hlavní tvůrci filmu Lída Baarová....

 

Hodnocení: 90%

 

 

PROKLETÁ KREV

Autor: Ange

Originální název: Sang Maudit

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 440

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […]
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *