SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

spartan e1549780934134

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li.

Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“. 

VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX

Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi snad­no a jed­no­du­še dosta­ne­te do for­my, a to nejen pro závo­dy ze série Sparťan Race, ale i pro svůj běž­ný, kaž­do­den­ní život.

Kniha je uce­le­ným prů­vod­cem v oblas­ti a tipech na jed­not­li­vá cvi­če­ní, recep­ty a vel­kých množ­stvím inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů růz­ných závod­ní­ků, jež vás budou moti­vo­vat a vést na ces­tě za vytče­ným cílem a vyu­ží­vat tak své­ho maxi­mál­ní­ho poten­ci­á­lu, i to jak se vyzbro­jit vel­kou silou a dáv­kou neú­stup­né odhod­la­nos­ti.

Ano, mili­ó­ny lidí po celém svě­tě sto­jí kaž­dý týden na star­tu a jdou vstříc pře­káž­kám, bahnu, zimě a boles­ti. To, co spo­ju­je spar­ťan­ské bojov­ní­ky a dneš­ní závod­ní­ky, je odva­ha, schop­nost ať pomo­ci v závo­dě i mimo něj a přá­tel­ství. Sparťan doká­zal zved­nout ze židlí hro­ma­du lidí a stal se z něj spor­tov­ní feno­mén. Lidé pocho­pi­li, že pohyb při­ná­ší radost.

Více na Kritiky.cz
Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon „Pro mě má Candice Bergen ten nejlepší smysl pro humor na celém světě,“ říká Holderman...
12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých p...
Pustina 1. díl. ...
Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muž...
Argentina - Chorvatsko 0:1 První gól Chorvatska - velká chyba brankáře!...

A co vy? Vrhnete se do toho také rov­ný­ma noha­ma a uká­že­te, že i vy na to máte? Pak neza­po­meň­te, že na své ces­tě za vytče­ným cílem vám bude tato kni­ha skvě­lým rád­cem a pomoc­ní­kem.

Přiblíží vám his­to­rii týka­jí­cí se sta­ro­vě­ké Sparty, Sparťanů a Sparťanských žen, jejich kode­xu a tou­ze po sku­teč­ném živo­tu, kde budou žít napl­no.

Seznámí vás s jed­not­li­vý­mi názvy závo­dů a jejich detail­něj­ším popi­sem. To, abys­te pře­dem vědě­li, co od nich může­te oče­ká­vat, jak mohou být dlou­hé a kolik pře­ká­žek vás může pří­pad­ně pře­kva­pit. Nezapomíná samo­zřej­mě i na obdo­bu dět­ských závo­dů, pro­to­že i děti jsou hra­vé, zví­da­vé a jdou tak rádi ve šlé­pě­jích svých rodi­čů.

Více na Kritiky.cz
Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers Už i k nám se dostal na DVD nosičích skvost, který nesmí chybět ve sbírce žádného milovn...
VOJTĚCH DYK - rozhovor k filmu Andělé všedního dne ...
Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect) ...
Jediný den. Britskou a českou premiéru nového Sherlocka od sebe bude dělit 24 hodin. Díky České televizi si fanoušci kultovního Sherlocka, celosvětově oblíbené série BBC, na p...
V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka. Projekce filmu proběhla v rámci projekcí Paralelní kino, kdy se promítají studentské a exper...

U samot­ných závo­dů „Sparťana“ je skvě­lé, že hra­vou for­mou kom­bi­nu­je kla­sic­ký běh s širo­kým spek­trem pře­ká­žek, jež doko­na­le pově­ří celé vaše tělo. Někdy se může i stát, že se u někte­ré pře­káž­ky zasta­ví­te a bude­te muset popře­mýš­let o tom, jak ji zdo­lat, aniž bys­te na ní úpl­ně vyho­ře­li. Ano, tyto závo­dy pros­tě pro­vě­ří vaši cel­ko­vou kon­di­ci a schop­nost při­způ­so­bit se všem neob­vyk­lým pře­káž­kám.

A pokud nemá­te žád­ný důvod, proč závo­dit, urči­tě si najdě­te svůj osob­ní cíl, proč závo­dit. Ostatně, pokud se do toho vlo­ží­te, věř­te, že bude­te mít ze sebe dob­rý pocit, že jste zvlád­li nepře­ko­na­tel­né, a kdo ví, tře­ba potká­te i nové přá­te­lé a uži­je­te si při tom i spous­tu zába­vy a legra­ce....

Více na Kritiky.cz
Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu Schmitke, nízkorozpočtový absolventský film režiséra Štěpána Altrichtera, čeká po světov...
Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků Premiéra filmu se uskutečnila 4. března 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí producent Artur ...
Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl ...
Philips DesignLine 32PDL7906H – výborně designově řešená 3D LED televize 3D LED televize? Kdo to kdy slyšel! To je jistě lež! - Ano, tak takovéto reakce mohou nastat, po...
Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru Sýrová kolečka se náramně hodí jako vánoční pohoštění pro sváteční návštěvy příb...

„Nikdy nevíš, jak jsi sil­ný, dokud být sil­ný není jedi­ná mož­nost, kte­rou máš.“

SPARŤAN VE FORMĚ

Joe Se Sena a Joh Durant

Překlad: Hana Ježková

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 245

ISBN 978-80-265-0788-8

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *