SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT

„Sběratel tro­fe­jí“ si mě zís­kal nejen názvem, ale i svo­jí skvě­lou ano­ta­cí, jež už dopře­du před­zna­me­ná­va­la vel­mi napí­na­vý a mra­zi­vý thriller plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů. A oprav­du, nemý­li­la jsem se! 

„Sleduje... číhá...a počí­tá prs­ty...“

Detektiv kon­stá­bl Charlie Staffordová se opět pouš­tí do vyšet­řo­vá­ní nových lon­dýn­ských zlo­či­nů a nebu­de to vůbec jed­no­du­ché, neboť bude muset vést a vyšet­řo­vat dva para­lel­ní zlo­či­ny a hle­dat dva roz­díl­né zlo­čin­ce.

V kni­ze, jak už jsem zmí­ni­la výše, běží dvě růz­né dějo­vé linie, kte­ré spo­lu nijak nesou­vi­sí. První je vyšet­řo­vá­ní uni­ka­jí­cí­ho feťác­ké­ho, séri­o­vé­ho vra­ha Millera, jež se vyží­vá v bru­tál­ních raso­vých úto­cích na bez­bran­ných, a jež se doká­že mis­tr­ně scho­vá­vat a uni­kat před spra­ve­dl­nos­tí.

„Je tře­ba ho dopad­nout a zavřít, lidem se ule­ví. Nemohla se dívat, jak je k němu spra­ve­dl­nost sho­ví­va­vá.“

Jak dlou­ho ale bude Miller před Charlotte uni­kat, a jaká malič­kost či náho­da nako­nec dopo­mů­že jeho dopa­de­ní? Oddechnou si nako­nec jeho pře­ži­vší obě­ti?

A aby toho neby­lo málo, obje­vu­je se ve stej­ný oka­mžik ve Westnorwoodském par­ku mrt­vo­la. Jedná se o bru­tál­ně zavraž­dě­nou mla­dou ženu, jejíž mrt­vo­la je zoha­ve­ná bez levé­ho prs­te­níč­ku a navíc s vyříz­nu­tým srd­cem.

Charlie tedy najed­nou musí vyšet­řo­vat dva sou­běž­né pří­pa­dy najed­nou a hle­dat dva růz­né viní­ky a pacha­te­le.

K vyšet­řo­vá­ní bru­tál­ních vražd, kdy kaž­dý týden v pon­dě­lí při­bu­de jed­na dal­ší oběť a pro vra­ha jed­na dal­ší tro­fej, jí je ku pomo­ci s vyšet­řo­vá­ním při­dě­len tým pod vede­ním detek­ti­va inspek­to­ra Geoffreyho Huntera a na pří­pa­du spo­lu úzce spo­lu­pra­cu­jí.

„Určitě se shod­ne­me, že je to osob­ní zále­ži­tost. Tohle neu­dě­lal nikdo náho­dou. Svázat ji, ucpat ji ústa, uříz­nout prst, vyrvat srd­ce, ces­tou ho zaho­dit a na jeho mís­tě nechat snub­ní prs­ten. Vzhledem k té řadě per­ver­zit člo­vě­ka napad­ne, že vraž­dil někdo, koho zna­la, někdo, kdo ji z něja­ké­ho důvo­du nená­vi­děl..... Nebo někdo, kdo ji milo­val? Lidi jsou schop­ni čeho­ko­li, když nedo­sta­nou, co chtě­jí.“

Na jed­not­li­vých strán­kách kni­hy může­me být svěd­ky toho, jak pro­fes­ním způ­so­bem vedou důsled­né vyšet­řo­vá­ní, poklá­da­jí nej­růz­něj­ší otáz­ky, hle­da­jí moti­vy spácha­ných vražd a hlav­ně pode­zře­lé, u nichž nahlí­že­jí nejen do jejich osu­dů, ale i živo­tů.

Moc se mi líbi­lo, jak krů­ček po krůč­ku ved­li samot­né vyšet­řo­vá­ní, hle­da­li a shro­maž­ďo­va­li jed­not­li­vé důka­zy, ved­li výsle­chy se vše­mi pode­zře­lý­mi, a hlav­ně ově­řo­va­li všech­ny zajiš­tě­né důka­zy a ali­bi.

Člověk si hned doká­zal udě­lat doko­na­lou před­sta­vu o tom, jak asi jed­not­li­vé pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní pro­bí­há, a ne nadar­mo autor­ka pra­co­va­la a strá­vi­la 35 let u Metropolitní poli­cie, což krás­ně zúro­či­la a pře­nes­la do své kni­hy.

Vrah, náš sbě­ra­tel tro­fe­jí, vždyc­ky vel­mi dlou­ho pozo­ru­je a sle­du­je návy­ky svých obě­tí, a dokon­ce si o nich vede slož­ky plné důle­ži­tých infor­ma­cí. V tichos­ti hez­ky vyčká­vá a mapu­je pro­stře­dí, aby ho pak nic nemoh­lo pře­kva­pit a zasko­čit.

A když už se koneč­ně roz­hod­ne, tak ude­ří a jeho oběť už je pře­dem ztra­ce­ná, nemá žád­né­ho úni­ku, svůj osud má nadob­ro zpe­če­tě­ný. A potom už vrah jen počí­tá a pro­bí­rá své tro­fe­je, o kte­ré se s lás­kou sta­rá jako o své děti.

„Otáčel tou prů­hled­nou ple­xisklo­vou kra­bič­kou pořád doko­la, uklid­ňo­va­lo ho to. Dával si pozor, aby bylo víč­ko vždyc­ky pořád­ně zavře­né, a on mohl kra­bič­ku obrá­tit vzhů­ru noha­ma a dob­ře si je všech­ny pro­hléd­nout. Co prst, to vzpo­mín­ka. Co vzpo­mín­ka, to jiný pří­běh lás­ky a zra­dy.“

Je to tak tro­chu zvrá­ce­né, neboť vrah hle­dá kdeja­kou malič­kost, s jakou by se jeho obě­ti vůči němu a jeho citům moh­li něja­kým způ­so­bem pro­vi­nit a on tak mohl zahá­jit své vra­žed­né běs­ně­ní. Jen tak si u něj moh­li obě­ti zra­du vykou­pit a zapla­tit za ní tu cenu nej­vyš­ší tj. svo­jí hrůz­nou smr­tí a „šíle­nou“ tro­fe­jí pro vra­ha.

„Znovu se zálib­ně podí­val na její prs­ty a tělem mu pro­je­la obvyk­lá vlna oče­ká­vá­ní. Nemohl se dočkat, až svou sbír­ku roz­ší­ří o dal­ší čer­stvou tro­fej.“

A ač se to zdá nemož­né, všech­ny obě­ti, až kaž­dá jiná, pře­ce mají něco, co je dohro­ma­dy spo­ju­je, ale i roz­dě­lu­je. Přijde na to talen­to­va­ná a vel­mi bys­trá Charlotte?

Dopadne Charlie Staffordová raso­vé­ho násil­ní­ka Millera? Podaří se jí zasta­vit zvrá­ce­né­ho vra­ha a sbě­ra­te­le prs­tů? A co ji to všech­no bude  stát? Nestane se sbě­ra­te­lo­vou  posled­ní obě­tí?

Tato kni­ha je jed­na z nej­lep­ších knih, co jsem v posled­ní době čet­la, neboť napě­tí v kni­ze se postup­ně stup­ňo­va­lo až do samot­né­ho závě­ru, kde se prud­ce vyost­ři­lo. Konec byl dost neče­ka­ný, ale o to víc pak jed­not­li­vé indi­cie, jež nám autor­ka po celou dobu čte­ní před­klá­da­la, do sebe koneč­ně zača­ly krás­ně zapa­dat.

Člověk by ani nevě­řil, jak blíz­ko byl odha­le­ní samot­né­ho sbě­ra­te­le, jen ty nabí­ze­né indi­cie umět bra­vur­ně posklá­dat dohro­ma­dy. Nejvíce mě však dosta­lo a ohro­mi­lo závě­reč­né vysvět­le­ní celé­ho pří­bě­hu pro­střed­nic­tvím sbě­ra­te­le a jeho vlast­ní zdů­vod­ně­ní moti­vu jeho bes­ti­ál­ní­ho řádě­ní.

To, jak málo sta­či­lo k tomu, aby mohl sáh­nout na někte­rou z obě­tí, z toho mě doslo­va mra­zi­lo v zádech. A vůbec mi nedě­la­lo dob­ře vra­ho­va bes­ti­ál­ní zvrá­ce­nost a jeho krva­vé úto­ky, jež jsou v kni­ze dopo­drob­na vylí­če­né, a to jak samot­né vraž­dě­ní z pohle­du vra­ha a jeho zvrá­ce­ných myš­le­nek, tak i z pohle­du obě­ti, kte­rá ví, že už je konec a už nemá cenu se brá­nit, jen rezig­no­vat a čekat na smrt.

Některé z kapi­tol jsou psá­ny z pohle­du vra­ha, to jak se chys­tá k bes­ti­ál­ní­mu řádě­ní, a jak se vlast­ně na to těší, co při vraž­dách vnitř­ně pro­ží­vá, tak máme i na dru­hou stra­nu mož­nost nahléd­nout do nit­ra samot­ných obě­tí, ane­bo hlav­ní hrdin­ky Charlotte.

Samotné čte­ní „Sběratele tro­fe­jí“ byl oprav­du neza­po­me­nu­tel­ný čte­nář­ský záži­tek, kte­rý by si neměl nikdo nechat ujít.

„Nikdy nesuď­te kni­hu pod­le oba­lu. Největší pře­kva­pe­ní někdy při­jde od lidí, od kte­rých bys­te to neče­ka­li.“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Omega

Sběratel tro­fe­jí

Sarah Flint

Přeložil: Jakub Kapras

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci kni­hy Omega v roce 2018

ISBN: 978-80-7390-879-9

Počet stran: 375

SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT
Ohodnoťte článek

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?18. listopadu 2018 Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí? Máte rádi neobvyklá prostředí, ve kterých se odehrávají činy za hranicí zákona, ve kterých figurují ne vždy osoby s čistým trestným rejstříkem, kde nahlížíte na děj z pohledu více postav a […]
  • Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid13. března 2017 Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid Na trhu se objevila další detektivka, která se na zadní straně přebalu označuje jako „Maják v moři thrillerů“. Děj se odehrává v severském prostředí, proto čtenář bude pln očekávání, zda […]
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […]
  • A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.31. srpna 2018 A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život. Tato kniha ukazuje, že během života se učíme mnoha věcem jenom proto, abychom zjišťovali (znovu a znovu), že většina toho, co jsme si osvojili, je buďto chybná nebo irelevantní. Velká část […]
  • Další dávka Agathy Christie5. září 2017 Další dávka Agathy Christie V dalším počinu nakladatelství Garamond se opět setkáme se třemi detektivními případy tří detektivů vytvořených ve fantazii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prvním případu se […]
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
  • Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete8. července 2018 Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete Milujete kriminálky, kde se tým vyšetřovatelů snaží dopadnout pachatele, skládá jednotlivé stopy, které je navádí ať již blíže nebo dále od vyřešení otázek, a zároveň máte možnost […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *