Říkali jí Tigřice z Forli

  •  
skandalni komtesa

Caterina Sforza, dce­ra vévo­dy z Milána a man­žel­ka Girolama Riaria, vlád­ce Forli a Imoly, byla nej­od­váž­něj­ším váleč­ní­kem, jaké­ho rene­sanč­ní Itálie pozna­la. Vládla svým vlast­ním zemím, bojo­va­la ve svých vlast­ních bitvách a oddá­va­la se milost­ným pletkám. Dea byla siro­tek, kte­ré­ho se uja­la man­žel­ka Caterinina otce. Díky tomu se měla lépe než ostat­ní dvor­ní dámy. Na prv­ní pohled oby­čej­ná dív­ka však byla obda­ře­ná neo­by­čej­nou mocí - umě­la z karet vyčíst budouc­nost. A kar­ty jí pro­zra­di­ly zne­po­ko­ji­vé posel­ství...

Zatímco se Dea sna­ží zjis­tit prav­du o vraž­dě své­ho man­že­la, Caterina se sna­ží zadr­žat útoč­ní­ky, kte­ří ji chtě­jí obrat o její titul a země. Deiny kar­ty však pro­zra­di­ly, že Caterina nedo­ká­že vzdo­ro­vat tře­tí­mu a posled­ní­mu doby­va­te­li, kte­rým není nikdo jiný než Cesare Borgia, syn zko­rum­po­va­né­ho pape­že Alexandra VI. Zatímco Caterina boju­je pro­ti nepo­ra­zi­tel­né armá­dě, ukrý­vá se Dea v pev­nos­ti, vzpo­mí­ná na Caterininu skan­dál­ní minu­lost a sna­ží se pocho­pit jejich spo­leč­ný osud.

Americká spi­so­va­tel­ka Jeanne Kalogridis napsa­la již něko­lik knih ode­hrá­va­jí­cích se v rene­sanč­ní Itálií a po pří­bě­zích o Borgiových nebo o Leonardovi da Vincim se roz­hod­la čte­ná­řům před­sta­vit skan­dál­ní kom­te­su Caterinu Sforzu, ženu, pro kte­rou nepla­ti­la žád­ná pra­vi­dla a kte­ré říka­li Tigřice z Forli. Její život­ní pří­běh vyprá­ví Dea, její dvor­ní dáma. Kniha je roz­dě­le­ná na tři čás­ti - prv­ní se ode­hrá­vá v Miláně, dru­há v Římě a tře­tí ve Forli.

Mohlo by se zdát, že hlav­ní hrdin­kou je Caterina, ale není to tak. Největší pro­stor v kni­ze dosta­la Dea. Ta je oprav­du zají­ma­vou a sym­pa­tic­kou posta­vou, a i když je vymyš­le­ná, do pří­bě­hu per­fekt­ně zapa­dá. Autorka šikov­ně kom­bi­nu­je his­to­ric­kou rea­li­tu a fik­ci a výsled­kem je pou­ta­vé a čti­vé poví­dá­ní o lás­ce, zra­dě a boji o moc, kte­ré ozvlášt­ňu­je vlo­že­ní mystic­kých prv­ků, napří­klad již zmí­ně­né­ho vyklá­dá­ní karet. Pokud vás zají­má rene­sanč­ní Itálie nebo pros­tě jen rádi čte­te his­to­ric­ké romá­ny, mohu vám tuhle kni­hu jenom dopo­ru­čit.

Hodnocení: 95%

Skandální kom­te­sa

Autorka: Jeanne Kalogridis

Originální název: The Scarlet Contessa: A Novel of the Italian Renaissance

Překlad: Blažena Kukulišová

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 408


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL21. října 2018 Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem, princem Josefem - svým nástupcem, do Prahy. Bohužel mor dorazil i sem, a tak nezbývá císaři, […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
  • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […]
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […]
  • Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm28. dubna 2019 Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm Kniha Vikingové popisuje úžasné strategie jednotlivých bojů, všemožné manipulace, lstivé přetvářky, intriky, díky nímž záhy zjišťujete, že nic není, tak jak se tváří, a že není radno […]
  • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […]
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]