Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

IMG 20190122 145334

Návodný receptář plný vůně z barok­ní apa­ty­ky? Tak přes­ně to je takhle kni­ha. S vel­kou lás­kou a péčí sepsa­la tako­vý sou­bor nej­zá­klad­něj­ších rece­pi­sů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad jen líto, že to není kni­ha veli­kos­ti bichle, pro­to­že nejen ty recep­ty, ale hlav­ně ten hla­di­vý styl a nahlí­že­ní do šuplíč­ku his­to­rie, by si to sku­teč­ně zaslou­žil.

Polovinou na mne dýchly sta­ré časy, o kte­rých se tu s péčí a las­ka­vos­tí píše, najed­nou sku­teč­ně máte pocit, že cítí­te všech­ny ty vůně a za okny drn­čí dře­vě­ná kola povo­zů… a polo­vi­nou je to kla­sic­ká parád­ní kni­ha pro bylin­ká­ře plná základ­ních, i zapo­me­nu­tých recep­tů. Vše v pomě­rech, kte­ré se dají nazvat léči­vý­mi pro duši.

IMG 20190122 145334
IMG 20190122 145334
IMG 20190122 145256
IMG 20190122 145256

Je dob­ré vědět, k čemu co je….

Základy by měl znát kaž­dý. A to i v pří­pa­dě, že cho­dí pro prv­ní pomoc do lékár­ny. Je dob­ré vědět, k čemu je heř­má­nek a na co pomů­že máta. Jak vyro­bit bylin­ný likér nebo eli­xír, jak uva­řit pam­pe­liš­ko­vý med/sirup – pro­to­že to nejen může při­jít tělu vhod kdy­ko­liv v prů­bě­hu roku, ale také si z mno­ha uve­de­ných recep­tů může­te poří­dit skvě­lé doma vyrá­bě­né dár­ky pro své blíz­ké. Rázem máte pro­gram na celý rok, vyrá­bět dár­ky pro své blíz­ké na Vánoce. Nebo si vypěs­tu­je­te pěk­ný zvyk dát si koře­ně­né víno před spa­ním, nebo meduň­ko­vý čaj – a život bude hez­čí.
Ano, řek­la bych, že bylin­ky a tako­vý celist­vý pří­stup k živo­tu, ho činí hez­čím.

Více na Kritiky.cz
LETITIA WRIGHT LETITIA WRIGHT (Shuri) vystudovala Identity School of Acting v Londýně. Navzdory svým pouhým 23 ...
Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Do...
Okrsek 49 Je to malé, zelené a vždycky to chtělo být požárníkem. Taky se jím to stalo, ale nebylo to ...
Jak jsem se účastnila Zájezdu Máte rádi knihy Michala Viewegha? Já ano. Snad proto jsem se moc těšila na jeho Účastníky z...
Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem Na internetu nalezneme spoustu různých 3D televizí, které se tváří, že mají opravdu mnoho f...

I kdy­bys­te k bylin­kám nemě­li žád­ný vztah, v tuhle chví­li si ho vypěs­tuj­te­te. A uva­řit si na nachla­ze­ní bez­in­ko­vý čaj a osla­dit ho medem je pře­ce jen o dost mystič­těj­ší záži­tek než nalít si syp­kou směs s para­ce­ta­mo­lem do hrneč­ku. Na tyhle bylin­ko­vé léky se tak nějak od pří­ro­dy lid­ská duše víc těší!

Autorka mne v této zdob­né, i vel­mi prak­tic­ké kni­ze, při­vá­dě­la na růz­né myš­len­ky. Dolovala jsem ze sebe dáv­no zapo­me­nu­tou, či spí­še zapo­mí­na­nou, lás­ku k bylin­kám, kte­rou jsem kdy­si v dět­ství jen hoře­la. Okouzlily mne obráz­ky, kte­ré vzbu­zu­jí chuť na čaje, ovo­ce, pře­de­vším však na vůně, péči a svět jako tako­vý.

A víte co?

Zkusme tře­ba Elixír věč­né­ho živo­ta:

2 l plo­dů čer­né­ho bezu

500 g cuk­ru

1 l rumu

1 l vody

3 lží­ce mle­té kávy

Plody čer­né­ho bezu oper­te a povař­te s 1 lit­rem vody 15 minut. Sceďte šťá­vu, do kte­ré při­dej­te cukr a kávu. Vše ješ­tě 10 minut svař­te do roz­puš­tě­ní cuk­ru. Když šťá­va vychlad­ne, při­lij­te rum. Elixír uží­vej­te den­ně, jen men­ší sklen­ku.

Stejně jako se autor­ka díky této kni­ze vrá­ti­la k sobě, tak i vám v tomhle pomů­že.

Najít radost v drob­nos­tech, v detai­lech...

O autor­ce: Vladislava Mlada Jirásková je malíř­ka obra­zů a slov, pub­li­cist­ka a bylin­kář­ka. Autorka kni­hy Léčivá domác(t)nost a Síla léči­vých polé­vek. Inspiraci čer­pá z pří­ro­dy, tra­dic a koře­nů naší země. Nejvíc od živo­ta zís­ka­la, když byd­le­la něko­lik let na samo­tě v malé ves­nič­ce na jihu Čech. Vrátila se k sobě, do při­ro­ze­nos­ti a lůna Matky Země. Tehdy se jí spl­nil sen, kte­rý měla odma­lič­ka. Chtěla se totiž stát pous­tev­ní­kem v les­ním krá­lov­ství a v něm malo­vat, tvo­řit, sbí­rat bylin­ky a žít v sou­la­du s pří­ro­dou.

I když dnes žije v měst­ské divo­či­ně, vět­ši­nu času trá­ví pořád v pří­ro­dě. Kráčí ces­tou srd­ce, na svých výsta­vách nebo semi­ná­řích inspi­ru­je dru­hé. Pravidelně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky: