Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj

RR

Poprvé se Raubíř Ralf obje­vil v kinech popr­vé před šes­ti lety ve stej­no­jmen­ném 3D fil­mu od Walta Disneye. Děti mají sice mno­hem oblí­be­něj­ší disneyov­ské hrdi­ny, ale i tak se Raubíř Ralf dočkal dru­hé­ho fil­mu. Raubíř Ralf a inter­net se obje­vil v kinech letos (2018). A zhru­ba od té doby se obje­vu­je na Už šest let se děti mohou ve fil­mo­vé a kniž­ní pro­duk­ci setká­vat s Raubířem Ralfem, hrdi­nou 3D fil­mu z díl­ny Walta Disneye. Pokud vaše děti tenhle sní­mek oslo­vil, urči­tě je bude bavit pra­cov­ní sešit, inspi­ro­va­ný pří­bě­hem zápo­rá­ka Ralfa. Přečtou si nejen Ralfův pří­běh a nové dob­ro­druž­ství, ale také budou vybar­vo­vat a lepit – upro­střed seši­tu jsou totiž samo­lep­ky, kte­ré mohou nale­pit na k tomu urče­ná mís­ta v kni­ze, nebo ta mís­ta vybar­vit a samo­lep­ky nale­pit kam budou chtít. Díky tomu budou mít děti pocit, že pří­běh samy dotvo­ři­ly.

„Raubíř Ralf a malá Vanilopka von Šměk byli nej­lep­ší kama­rá­di. Všechno děla­li spo­lu. Ralf byl zápor­ňá­kz video­hry Opravář Felix Junior. Vanilopka byla zase tou nej­lep­ší závod­ni­cí z Cukrkár. Jakmile večer zhas­la svět­la v Litwakově video­her­ně, schá­ze­li se spo­lu na cen­t­rá­le, kte­rá pro­po­jo­va­la všech­ny her­ní auto­ma­ty, a vyrá­že­li za zába­vou. Jejich idy­lu ale jed­no­ho dne naru­ši­lo upo­zor­ně­ní na nové při­po­je­ní: wifi. Umožňovalo spo­je­ní s inter­ne­tem,“ začí­ná pří­běh Raubíř Ralf a inter­net… Ožité posta­vič­ky z video­her vystu­pu­jí do reál­né­ho svě­ta a sna­ží se sehnat přes eBay nový volant k her­ní­mu auto­ma­tu, na kte­rém děti hra­jí Cukrkáry s Vanilopkou v hlav­ní roli. Skáčou pro­to do inter­ne­tu, kde se setká­va­jí s jeho někte­rý­mi „pro­duk­ty“ – Spamíkem, kaná­lem BuzzTube nebo OhMyDisney.com. Aby Ralf vydě­lal pení­ze na volant, natá­čí videa a díky likům se na jeho účtu začí­na­jí finan­ce sku­teč­ně hro­ma­dit. Když jich je dost a zdá se, že Cukrkáry jsou zachrá­ně­né a Ralf a Vanilopka mohou koneč­ně vyra­zit domů, zjis­tí Vanilopka, že se jí vlast­ně z toho inter­ne­to­vé­ho svě­ta ani moc nechce. Ralf sly­ší Vanilopku, kte­rá si necha­la zapnu­tý tele­fon, poví­dat si s kama­rád­kou ze hry Závody masa­kr, že už se domů nevrá­tí. Zničí ho to a uchý­lí se ke lsti, do hry Závody masa­kr vypus­tí virus. Hra se začne zase­ká­vat a Vanilopka je v ohro­že­ní. Ralf ji zachrá­ní, ale když se Vanilopka dozví, že to byl prá­vě on, kdo hru zni­čil, ute­če. Mezitím virus nekon­t­ro­lo­va­ně opus­tí hru Závody masa­kr a zaú­to­čí na Ralfa, kte­ré­ho naklo­nu­je.  Ralf si uvě­do­mí svou chy­bu, jeho sla­bi­nu, a to klo­ny zni­čí. Z Vanilopky a Ralfa se sta­li zase nej­lep­ší přá­te­lé, ačko­li už spo­lu netrá­vi­li kaž­dý den – z Vanilopky se sta­la jed­na z šam­pi­o­nek Závodů masa­kr a Ralf byl zase šťast­ný, že může být zápo­rák ve hře Opravář Felix Junior.

Disneyovka nové doby se může zdát dospě­lá­kům nad pět­a­čty­ři­cet zamo­ta­ná, ale pro dneš­ní děti, žijí­cí z čás­ti ve vir­tu­ál­ním svě­tě jde v pod­sta­tě o kla­sic­kou pohád­ku, pře­vle­če­nou do moder­ní­ho kabát­ku. I tady totiž dob­ro vítě­zí nad zlem, ačko­li už nejde o ježi­ba­bu a hod­né děti ale o přá­tel­ství a virus. Poctivá prá­ce může spo­čí­vat i v inter­ne­to­vém follo­ver­ství nebo blo­go­vá­ní a v tomhle novém svě­tě je tře­ba se mít na pozo­ru niko­li před hlu­bo­kým lesem, ale před nevy­pnu­tým tele­fo­nem.

Sešit je z vel­ké čás­ti posta­ve­ný na pěk­ných ilu­stra­cích, kte­ré pří­běh dotvá­ří. 


 •  Raubíř Ralf a inter­net
 • Nakladatelství: Egmont
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: 24
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Pořádek nejen v hlavě, 28 dní pro jednodušší život1. září 2016 Pořádek nejen v hlavě, 28 dní pro jednodušší život Musím se přiznat, že když jsem poprvé držela v ruce knihu od Michaely Dombrovské, byla jsem plná očekávání. To se ale ukázalo být poměrně na škodu, obzvlášť pokud máte později o knize psát […]
 • Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem15. listopadu 2017 Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem Kniha Svět bez stížností je jedinečná tím, že s ní je spojen nejen motivační náramek, který má praktický význam, ale také celosvětová výzva, která má naučit… a tady opravdu udělám tři […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]