Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

raj1

Ráj mrtvých dětí je bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí, kde bychom záku­li­sí zlo­či­nu moc neče­ka­li, spí­še nao­pak, a o to víc vás pak pře­kva­pí neče­ka­ným rozuz­le­ním děje.

Příběh začí­ná nále­zem mrt­vé­ho těla dív­ky. Hned na prv­ní pohled je zřej­mé, že to zemře­lá všech­no pře­dem peč­li­vě naplá­no­va­la a při­pra­vi­la. Opustila domov, šla na lou­ku - úpl­ně sama a dale­ko od všech, kdo by jí mohl pří­pad­ně pomo­ci. Navršila hro­ma­du dří­ví a poli­la ben­zí­nem. Potom si ostří­ha­la vla­sy, děra­vý­mi hře­bí­ky si pro­bod­la ruku a dru­hou si zlo­mi­la. A nako­nec... nako­nec vyšpl­ha­la na hro­ma­du dří­ví, sed­la si a zapá­li­la se...

Tento čin vypa­dal na prv­ní pohled jako nesmy­sl­ný. Mladá žena, se kte­rou neby­ly nikdy vůbec žád­né pro­blémy, vychá­ze­la dob­ře se svý­mi rodi­či - a najed­nou se uza­vře před svě­tem a začne se měnit, a poté spáchá sebe­vraž­du tak sebe­mrs­kač­ským způ­so­bem? Kdo, nebo co dohna­lo dív­ku Kornélii k tomu­to zou­fa­lé­mu činu? Vždyť Kornélie byla šťast­né dítě a její rodi­če jí dali úpl­ně všech­no. Byla šťast­ná, byla spo­ko­je­ná.... a potom v posled­ním půl roce se změ­ni­la, uza­vře­la se do sebe a zača­la večer cho­dit pryč.

Záhy po této tra­gic­ké udá­los­ti je nale­ze­no dal­ší tělo. Pro změ­nu Bernharda Schwarze, 23 leté­ho aktiv­ní­ho čle­na diecé­ze. Smrt - uto­nu­tí. Zemřelý si vyro­bil něko­lik záva­ží, upev­nil si je na tělo a sko­čil s nimi do vody. Také on si před spáchá­ním své­ho činu pro­pí­chal ruce hře­bí­ky a zlo­mil ruku.

Proč to tak je a z jakých důvo­dů se sami tak straš­ně muči­li, neu­mí­me říct. Sebevraždy spo­lu sou­vi­se­jí. A někdo chce zabrá­nit tomu, aby to odha­li­li. Byli jejich domněn­ky správ­né? Vypadá to, že se za tím skrý­vá víc, než by se na prv­ní pohled zdá­lo. Možná to neby­ly žád­né sebe­vraž­dy, ale zamas­ko­va­né vraž­dy. Ale jak spo­lu ty jed­not­li­vé pří­pa­dy sou­vi­se­jí?

Je za tím mno­hem víc, než jsme si původ­ně mys­le­li. Tady nejde o sebe­vraž­du. Kandidáti na sebe­vraž­du se sice plá­nu­jí zabít, ale nechtě­jí své smr­ti poro­zu­mět. Jejich cílem je zpra­vi­dla tiše pře­jít na dru­hou stra­nu. Bolesti a vědo­mě pro­ži­tý boj o život - to volí jako svůj konec jen urči­tý typ lidí. Někdo, kdo chce něco odči­nit...

Bývalá inspek­tor­ka Anna Steinbachová  je naja­ta kně­zem a cír­kev­ním vyšet­řo­va­te­lem Pavlem Wagnerem, aby objas­ni­la důvod sebe­vražd jed­not­li­vých čle­nů cti­hod­ných rodin. Pavel je 28letý mla­dík v tma­vém oble­ku s atrak­tiv­ní posta­vou, s vla­sy krát­ce stři­že­ný­mi a se záři­vý­mi oči­ma bar­vy šedo­mod­ré. Kdyby neměl kolem krku kněž­ský líme­ček, zce­la urči­tě by lámal srd­ce spous­ty žen. 

Více na Kritiky.cz
Gotham | 5. série | Zrod Batmana je u konce! ...
Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chví...
Nejčtenější články roku 2016 Statistiky roku 2016. ...
Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 2...
Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Ko...

Za Annou při­šel pří­mo z děka­ná­tu, neboť byl dočas­ně uvol­něn  z cír­kev­ní služ­by, aby mohl napl­no pra­co­vat pro nada­ci, jejímž úko­lem bylo pro­vě­řit, pro­šet­řit a objas­nit urči­té pří­pa­dy, kte­ré se sta­ly v řadách církve dřív, než to udě­la­jí ofi­ci­ál­ní mís­ta - tedy samot­ná poli­cie..  Dá se říct, že jste Anna a Pavel byli jaký­si vyšet­řo­va­te­lé nada­ce, a tak i tro­chu moder­ní taj­ní inkvi­zi­to­ři.

Anna Steinbachová je krás­ná, eman­ci­po­va­ná mla­dá žena s vel­mi odta­ži­tým vta­hem k církvi a smut­ný­mi vzpo­mín­ka­mi na ztrá­tu une­se­né­ho dítě­te. Těžko pře­ko­ná­vá toto pro­ži­té trau­ma při výko­nu své služ­běy u poli­cie, ale i přes­to v pát­rá­ní pro nada­ci nachá­zí nové přá­te­le a hlav­ně novou chuť a smy­sl do své prá­ce.

raj2

Soukromé vyšet­řo­vá­ní odha­lu­je, že Kornélie a Bernhard neby­li zřej­mě prv­ní, kte­ří zemře­li tím­to straš­ným způ­so­bem. Před nimi to byli ješ­tě dva dal­ší, kte­ré se ale již ode­hrá­ly před něko­li­ka lety, rov­něž neob­jas­ně­né sebe­vraž­dy tee­nage­rů. Na začát­ku vyšet­řo­vá­ní se je poku­sí někdo zabít a Annu vlá­kat do pas­ti v lese. Naštěstí je Anna pode­zí­ra­vá a doká­že včas před­ví­dat.

Postupně díky své nezlom­né vytr­va­los­ti a vel­ké sta­teč­nos­ti a odhod­lá­ní pood­krý­va­jí dal­ší zlo­či­ny jako je zne­u­ží­vá­ní dětí. A nej­hor­ším na tom všem je, že sto­py vedou opět poma­lý­mi a malý­mi krůč­ky k církvi. Postupně dáva­jí spo­leč­ný­mi sila­mi sklá­dač­ku hez­ky dohro­ma­dy a v závě­ru nás čeká pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní děje, jež odha­lu­je pří­či­nu toho, proč lidé ze sko­ro ide­ál­ních rodin­ných pomě­rů nevy­svět­li­tel­ným způ­so­bem kon­čí své živo­ty…. Proč se mno­ží ritu­ál­ní sebe­vraž­dy mla­dých lidí z jed­né kon­krét­ní diecé­ze. Co vše se skrý­vá na jejím poza­dí a jaké sou­vis­los­ti se vyno­ří se smr­tí mla­dých lidí?

Navíc vli­vem všech živo­tem ohro­žu­jí­cím udá­los­tem se začí­ná mezi Annou a Pavlem vytvá­řet vel­mi křeh­ké pou­to, kde je vel­mi ten­ká linie k pře­kro­če­ní. Překročí tuto hra­ni­ci ane­bo oba udr­ží své city na uzdě?

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem, hna­ná tou­hou se koneč­ně dozvě­dět, co ve sku­teč­nos­ti stá­lo na poza­dí ritu­ál­ně spácha­ných sebe­vražd a hlo­da­lo ve mně nutká­ní zjis­tit, jak je mož­né se tím­to způ­so­bem mrza­čit, a to i za cenu těž­ko pře­ko­na­tel­né boles­ti pácha­né na sebe sama, a nako­nec i svůj život ukon­čit tak sebe­mrs­kač­ským způ­so­bem.

A jeli­kož jsem i tak tro­chu roman­tic­ká duše, stá­le jsem čeka­la, že se dopo­sud vel­mi důvěr­ný přá­tel­ský vztah mezi krás­nou Annou a pohled­ným kně­zem Pavlem posu­ne o kou­sek dál, pro­lo­mí tu křeh­kou hra­ni­ci a mezi nimi dojde k něče­mu důvěr­něj­ší­mu... ostat­ně myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky tomu dosti napo­ví­da­jí, a pro­to se těším na dal­ší díl této série a vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci hlav­ních hrdi­nů a pro­hlu­bo­vá­ní vzá­jem­né­ho vzta­hu.

ráj

Ráj mrtvých dětí je skvě­le napsa­ná detek­tiv­ka. Jednotlivé posta­vy jsou nejen výstiž­ně popsá­ny, ale i doko­na­le vykres­le­ny jejich pohnut­ky, myš­len­ky a moti­vy, a to tak obraz­ně, že si je může­te sami před­sta­vit. Navíc pro­stře­dí, v kte­rém se celý děj kni­hy ode­hrá­vá, je dosti láka­vý a tajem­ný. Už samot­né oslo­ve­ní církve, diecé­ze samo o sobě dotvá­ří a sta­ví vel­mi zají­ma­vé kuli­sy celé­ho pří­bě­hu.

Autorka mě nej­ví­ce fas­ci­no­va­la neče­ka­ným rozuz­le­ním pří­bě­hu i obrov­skou zna­los­tí drob­ných detai­lů z pří­rod­ní far­ma­ko­lo­gie, díky kte­rým celý pří­běh dostal sku­teč­né grá­dy a vytvo­ři­la tak myš­len­ku napros­to  „doko­na­lé­ho“ zlo­či­nu, u něhož nebýt pozor­ných vyšet­řo­va­te­lů i drob­ných náhod, by asi nikdy nedo­šlo k odha­le­ní sku­teč­né prav­dy….

Kniha je vel­mi ten­ká a nato­lik str­hu­jí­cí, že ji sfouk­ne­te - stej­ně jako já - během jedi­né­ho dne. Jakmile vás jed­nou chyt­ne, tak vás už nepus­tí...

Děti jsou dar od Boha.  Naše úlo­ha je posta­rat se o tyhle malé zázra­ky a dělat všech­no pro to, aby byly v živo­tě - šťast­né….  Děti jsou to nej­vět­ší a nej­lep­ší, co nám Bůh může dát…. Existuje mís­to, kde žijí mrt­vé děti. Ti malič­cí mají své mís­to v nebi. Ale musí být zproš­tě­ni všech hříchů. Musí být úpl­ně čis­tí, jako bylo moje dítě. A vel­ké děti jsou občas zlí….

 Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci VENDETA

 RÁJ MRTVÝCH DĚTÍ

Napsala: Roxann Hill

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v roce 2018 jako 1.svazek edi­ce VENDETA

Počet stran: 243

ISBN: 978-80-7585-128-4

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona28. dubna 2019 Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona Zemřít dvakrát je krimi román úspěšného klasika švédského detektivního románu a profesora kriminologie a uznávaného kriminalisty Leifa GW Perssona, který byl zapojen do většiny významných […]
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování5. května 2019 Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování "Proč to dělá?" " Proč se chová tak agresivně?" Pokud pracujete s dětmi nebo máte své vlastní, tuto otázku jste si jistě položili mnohokrát za svůj život. Některé situace jsou opravdu […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.31. srpna 2018 A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život. Tato kniha ukazuje, že během života se učíme mnoha věcem jenom proto, abychom zjišťovali (znovu a znovu), že většina toho, co jsme si osvojili, je buďto chybná nebo irelevantní. Velká část […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage16. dubna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?18. listopadu 2018 Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí? Máte rádi neobvyklá prostředí, ve kterých se odehrávají činy za hranicí zákona, ve kterých figurují ne vždy osoby s čistým trestným rejstříkem, kde nahlížíte na děj z pohledu více postav a […]