Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

0036371949 prvouka hrou zabavne aktivity 1 3 tr zs a101f0f13398 v

Víte, kdo pat­ří mezi stě­ho­va­vé ptá­ky? Umíte pojme­no­vat čás­ti lid­ské­ho těla? Umíte číst v jízd­ních řádech? Chcete se dozvě­dět mno­hem více? Tak prá­vě vám, ško­lá­kům je urče­na zají­ma­vá pub­li­ka­ce vyda­va­tel­ství Fragment Prvouka hrou. Radek Machatý je auto­rem něko­li­ka pub­li­ka­cí týka­jí­cí se pří­ro­dy i naší vlas­ti. 

Kniha je roz­dě­le­na do 7 kapi­tol, kte­ré nás zave­dou do naší rodi­ny, do míst, kde žije­me, do naší vlas­ti. Dozvíte se řadu infor­ma­cí o pří­ro­dě kolem nás, o čase i zají­ma­vos­ti o České repub­li­ce. Úkoly jsou veli­ce roz­ma­ni­té. Můžete dokres­lo­vat, malo­vat, dopi­so­vat, luš­tit růz­né rébu­sy, učit se číst v mapě, pozná­vat vlaj­ky, zna­ky České repub­li­ky, číst v jízd­ních řádech, roz­li­šo­vat svě­to­vé stra­ny. Dále se nau­čí­te pozná­vat zna­ky roč­ních obdo­bí, určo­vat zví­ře­cí rodi­ny, pozná­vat i jiné živo­či­chy, roz­li­šo­vat ovo­ce a zele­ni­nu, hou­by, stro­my a keře. Poznáte i mož­nos­ti měře­ní času, ori­en­ta­ci v kalen­dá­ři, měsí­ce v roce i jed­not­li­vé svát­ky v prů­bě­hu roku. Za zmín­ku roz­hod­ně sto­jí i poznatky o lid­ském těle a jed­not­li­vých spor­tech, dále také zají­ma­vos­ti z oblas­ti České repub­li­ky, např. hra­dy, zám­ky aj. Součástí pub­li­ka­ce jsou vystři­ho­va­cí pří­lo­hy a výsled­ná řeše­ní úko­lů. Pomocí nich si pro­cvi­čí­te stří­há­ní, kte­ré dětem někdy oprav­du moc nejde.

Škola hrou je nesmír­ně důle­ži­tá. Děti si upev­ní zna­los­ti zís­ka­né ve ško­le pomo­cí růz­ných akti­vit nená­sil­nou for­mou.

Stolní hra o svě­tě kolem nás jako bonus obsa­hu­je 84 otá­zek z růz­ných oblas­tí naše­ho živo­ta. Budete potře­bo­vat papí­ro­vé ručič­ko­vé hodi­ny, papír, tuž­ku a zába­va může začít.

Tato pub­li­ka­ce se mi moc líbi­la. Doma mám dru­háč­ka a čas­to se spo­leč­ně učí­me prvou­ku. Někdy nám dává tro­chu zabrat. Co jsem obje­vi­la tuto kni­hu, musím říci, že jsem napros­to nad­še­ná. Společně se synem upev­ním zna­los­ti ze ško­ly, při­pra­ví se na písem­ku a ješ­tě ho uče­ní baví. Jelikož je tato pub­li­ka­ce jinak zpra­co­vá­na, než jejich učeb­ni­ce, uče­ní se mu moc líbí. I když jsou tam téma­ta stej­ná, úko­ly jsou růz­né. Barevné pro­ve­de­ní v kom­bi­na­ci s čer­no­bí­lý­mi úko­ly neod­vá­dí pozor­nost od roz­ma­ni­tých akti­vit. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la jak rodi­čům ško­lá­ků, kte­ří chtě­jí dané uči­vo pro­cvi­čo­vat, tak i peda­go­gům, kte­ří hle­da­jí inspi­ra­ce do hodin prvou­ky.

Autor: Radek Machatý

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti a peda­go­gy

Vydáno: 2017, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s., Brno

Počet stran: 79

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná

ISBN: 978-80-253-3307-5

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]