Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

743097 350 0 fit

Role uči­te­le se od svých počát­ků nesmír­ně mění. Na peda­go­gy je kla­de­no mno­ho náro­ků na prá­ci i jejich dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Učitelka mateř­ské ško­ly musí spl­ňo­vat mno­ho kri­té­rií, aby moh­la své povo­lá­ní vyko­ná­vat. Musí pečo­vat o své fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví, umět se vyrov­nat s růz­ný­mi pro­blémy, se kte­rý­mi se v pra­cov­ním pro­ce­su potý­ká, spo­lu­pra­co­vat se svý­mi kole­gy, vytvá­řet pří­z­ni­vé kli­ma ško­ly, umět pra­co­vat s dět­mi, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky, věno­vat se rodi­ně, dále se sebe­vzdě­lá­vat. Není toho oprav­du málo. Nesmírně důle­ži­tou sou­čás­tí peda­go­gic­ké pra­xe se nau­čit sebe­re­fle­xi, doká­zat zhod­no­tit svou prá­ci, umět pojme­no­vat své sla­bé a sil­né strán­ky, dále na sobě pra­co­vat, umět komu­ni­ko­vat.

Cílem této kni­hy je podat uce­le­ný pře­hled o pro­fes­ních kom­pe­ten­cích uči­te­le, pro­fes­ním růstu, sebe­re­fle­xi a její­mi nástro­ji jako je např. hospi­tač­ní čin­nost ředi­te­le, sebe­re­flek­tiv­ní deník či pro­fes­ní port­fo­lio uči­tel­ky. Velkou pozor­nost autor­ka věnu­je kom­pe­ten­ci sebe­re­flek­tiv­ní.

Součástí pub­li­ka­ce jsou výsled­ky výzku­mu z dizer­tač­ní prá­ce autor­ky věno­va­né hod­no­ce­ní a sebe­hod­no­ce­ní uči­te­lek a pod­po­ře jejich pro­fes­ní­ho růstu, pro­ve­de­né v brněn­ských mateř­ských ško­lách. Kromě výzkum­ných šet­ře­ní zde bylo pre­zen­to­vá­no také pilot­ní ově­řo­vá­ní nástro­je Rámec pro­fes­ních kva­lit uči­te­le mateř­ské ško­ly.

V pub­li­ka­ci nalez­ne­te doku­men­ty, kte­ré jsou sou­čás­tí port­fo­lia uči­tel­ky. Kniha obsa­hu­je řadu pří­loh jako např. Kompetence absol­ven­ta střed­ní peda­go­gic­ké ško­ly, Hodnotící arch stu­den­tů peda­go­gic­ké fakul­ty, Materiály pro tvor­bu stan­dar­du kva­li­ty uči­te­le, Rámec pro­fes­ních kva­lit uči­te­le mateř­ské ško­ly aj.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám a ředi­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré pro­vá­dě­jí hospi­tač­ní čin­nost svých zaměst­nan­ců, stu­den­tům obo­ru uči­tel­ství pro mateř­ské ško­ly, kte­ří hle­da­jí teo­re­tic­ké zna­los­ti z oblas­ti  kom­pe­ten­cí uči­te­le i sebe­re­fle­xi. Moc se mi líbi­la. Byla pro mě vel­kým pří­no­sem při zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce své­ho stu­dia. Pracuji v mateř­ské ško­le jako uči­tel­ka a musím říci, že mě tato kni­ha dala oprav­du hod­ně. Budu z ní čer­pat i ve svém pro­fes­ním živo­tě. Snažím se dále vzdě­lá­vat, pra­co­vat na sobě, díky ní jsem obje­vi­la dal­ší mož­nos­ti, jak správ­ně sebe­re­flek­to­vat, umět své kva­li­ty, jak se řídí „pro­dat“. Věnovat se i svým sla­bým strán­kám a sna­žit se je mini­ma­li­zo­vat.


 • Autor: Zora Syslová
 • Žánr: pří­ruč­ka pro uči­te­le
 • Vydáno: 2013, Grada, Praha
 • Počet stran: 160
 • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
 • ISBN: 978-80-247-4309-7

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení29. prosince 2018 Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení Pracujete v mateřské škole? Chcete se stát učitelkou a splnit si tak svůj sen? Cítíte ve své práci nějaké mezery? Dokážete změnit svůj přístup k dětem i ostatním kolegům? Vydavatelství […]
 • Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď27. ledna 2019 Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď Pracujete jako pedagog, mentor nebo kouč? Jste student a připravujete se na svou profesi učitele? Hledáte zajímavé inspirace z oblasti osobnostního a sociálního rozvoje? Chcete poznat sami […]
 • Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet8. ledna 2019 Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet Syndrom vyhoření je závažný stav a nevyhýbá se ani pedagogům. Na základě svých výzkumů autorka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí pedagogům i vychovatelům, jak pečovat o svoje […]
 • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]