Příroda v noci

přírodavnoci

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou. Co já jsem se jich načet­la, a co bych dala za to, kdy­by něja­ké podob­né za mého dět­ství exis­to­va­ly. Knížka, kte­rá by se dala číst i po tmě byl můj vel­ký dět­ský sen a s touhle kni­hou to není žád­ný pro­blém.

Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout a začnou se dít oprav­do­vé zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat?

Nejprve si ji za svět­la v kli­du pro­hléd­ně­te, pro­lis­tuj­te, pro­to­že jen tak se dozvíš něco o tom, co sví­tí v lese, na nebi i pod vodou. Ty zví­da­věj­ší se můžou vrh­nout na pro­zkou­má­ní toho, jak vypa­dá pla­ne­ta země v noci z vesmí­ru.

Jakmile si tuhle kníž­ku peč­li­vě pro­hléd­ne­te a pře­čte­te hez­ky strán­ku po strán­ce, polož­te poo­tevře­nou kníž­ku pří­mo pod svět­lo nebo pod lam­pič­ku. Chviličku počkej­te, a pak zhas­ně­te. A co to? Nasvícené obráz­ky, ane­bo ale­spoň ty, co jste necha­li nasví­tit, se krás­ně roz­zá­ří do tmy.

V kni­ze kro­mě krás­ných ilu­stra­cí zahr­nu­jí­cí pou­ze tři bar­vy - mod­rou, bílou a žlu­tou, nalez­ne­te i spous­tu nauč­ných tex­tů, kte­ré jsou napsá­ny sví­tí­cím inkous­tem, tak­že si může­te číst i hez­ky po tmě, což hod­ně oce­ní děti, jakož­to vel­ké dob­ro­druž­ství. A co všech­no se vám před­sta­ví na šes­ti kou­zel­ných strán­kách kni­hy?

Hlubiny oce­á­nu

Jaké to asi je hlu­bo­ko v moři, a sví­tí tam vůbec něco? Na to se urči­tě neza­po­meň­te podí­vat spo­lu s potá­pě­čem a na všech­ny ty moř­ské potvo­ry si pořád­ně posviť­te a pře­čtě­te si o tom, co je to ponor­ka, potá­pěč, med­úza, koní­ček moř­ský ane­bo tako­vý ďas moř­ský.

Hluboký les

Stmívá se a v hlu­bo­kém lese už není vidět ani na krok, tiše, něco se tu hýbe. Vezměte bater­ku a posviť­te si na všech­nu tu les­ní havěť v podo­bě svět­lu­šek, liš­ky, larev hmy­zu, fos­fo­res­ku­jí­cí hou­bič­ky nebo na ztrouch­ni­vě­lý pařez. A budete-li více zví­da­ví, může­te si o těch­to jed­not­li­vých oby­va­te­lích lesa i něco pře­číst a při­u­čit se.

Tábor

Tábor u lesa v pod­hra­dí pohl­ti­la tma a vy může­te sle­do­vat, jak hoří hoří­cí dře­vo, tábo­ro­vý oheň, jak září hmyz, pavou­ci a ští­ři, ale i jed­not­li­vé lam­py a sví­til­ny.

Hrad

Hrad ve tmě půso­bí dosti stra­ši­del­ně a opuš­tě­ně, a k pro­hlíd­ce láká jen vel­ké odváž­liv­ce. Pokud se vydá­te na tuto pouť, mož­ná se potká­te i s duchy, září­cí­ma oči­ma koč­ky či blu­dič­ka­mi. A kdo se bojí, může hle­dat lou­če a lucer­ny se svíč­kou...

Hvězdná oblo­ha

Jakmile se setmí, na nebi se roz­svě­cu­jí vel­ko­le­pé obra­zy slo­že­né ze spous­ty hvězd. Zkuste se na chví­li vžít do role hvězdá­ře a obje­vuj­te na oblo­ze ufo, kome­tu, Polárku, sou­hvězdí Kasiopeji nebo Velký vůz.

Planeta Země

Už jste se někdy zamys­le­li nad tím, jak asi z vesmí­ru vypa­dá naše pla­ne­ta Země v noci? Ještě ne? Tak zhas­ně­te a zkus­te uhod­nout, jak vypa­dá osvět­le­ná Evropa, Asie, Afrika, Amerika ane­bo Austrálie.

Knížka „Příroda v noci“ je urče­ná pro všech­ny zví­da­vé děti, kte­ré si rády čtou pod peři­nou. Tuhle kni­hu si sku­teč­ně zami­lu­jí a večer se budou pří­mo těšit do postý­lek, aby se už zhas­lo a moh­lo se na chvi­lič­ku číst nauč­né tex­ty a pro­hlí­žet si krás­né ilu­stra­ce z noč­ní­ho pro­stře­dí.

Příroda v noci

Napsala: Petra Bartíková

Ilustrovala: Zuzana Kurucová

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

První vydá­ní

SBN 978-80-00-05019-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: