Předcházíme poruchám učení – soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě

předcházíme poruchám učení

Poruchy uče­ní a cho­vá­ní pat­ří v dneš­ní době k veli­ce čas­tým pro­blé­mům, se kte­rý­mi se potý­ka­jí uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol. Výzkumy uka­zu­jí, že lze dia­gnos­ti­ko­vat poru­chy uče­ní i cho­vá­ní již v před­škol­ním věku. Publikace se zabý­vá tou­to pro­ble­ma­ti­kou, jak vady odha­lit a jak s těmi­to dět­mi dále pra­co­vat.

Příručka je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. Na část teo­re­tic­kou a prak­tic­kou. V teo­re­tic­ké čás­ti jsou pří­kla­dy defi­ci­tů v díl­čích funk­cích, pro­ble­ma­ti­ka dět­ské hry, kazu­is­ti­ky dětí, se kte­rý­mi autor­ka pra­co­va­la, vysvět­le­ní pří­čin obtí­ží a jeho čas­né roz­po­zná­vá­ní.  Diagnostická část obsa­hu­je úko­ly, přes­nou meto­di­ku, jak s obráz­kem pra­co­vat a co pomo­cí nich zjis­tí­me, jejich správ­né řeše­ní. V úko­lech nalez­ne­te tyto čin­nos­ti: hle­dá­ní roz­dí­lů, tva­rů, skry­tých tva­rů, nesmy­sl­ná slo­va, posi­lo­vá­ní zra­ko­vé­ho, slu­cho­vé­ho vní­má­ní, moto­ri­ka mlu­vi­del, vizu­o­mo­to­ri­ku a pro­sto­ro­vé před­sta­vy. Na kon­ci je vyhod­no­ce­ní všech cvi­če­ní. Podle toho lze sle­do­vat, jak se dítě vyví­jí a zda v něja­ké oblas­ti má potí­že. Díky pro­gra­mům nácvi­ku cvi­čí­me jed­not­li­vé schop­nos­ti. Mají tři stup­ně, od nej­leh­čích po nej­těž­ší. Pravidla, jak s dět­mi pra­co­vat. Na zákla­dě vyhod­no­ce­ní zjis­tí­me, jaký pro­gram bude dítě­ti vyho­vo­vat. Náměty a cvi­če­ní lze libo­vol­ně obmě­ňo­vat, s rados­tí, nenu­tit.

U této pub­li­ka­ce bych oce­ni­la pře­de­vším roz­dě­le­ní teo­re­tic­ké a prak­tic­ké čás­ti, kte­rá je ve for­mě vol­ných kopí­ro­va­tel­ných lis­tů, kte­ré lze opa­ko­va­ně kopí­ro­vat a kdy­ko­li se k nim vrá­tit.  Metodika je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná, v pra­xi dob­ře vyu­ži­tel­ná. Doporučila bych ji všem uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi. Věřím, že si kaž­dý najde v této pří­ruč­ce to, co potře­bu­je prá­vě pro svou pra­xi a prá­ci s dět­mi.

S dět­mi před­škol­ní­ho věku se setká­vám kaž­dý den a při­pra­vu­ji pro ně růz­né akti­vi­ty a námě­ty na čin­nos­ti, při nichž se sna­žím roz­ví­jet veš­ke­ré doved­nos­ti, kte­ré před­ško­lák potře­bu­je pro vstup do 1. tří­dy.

Publikace je urče­na rodi­čům, vycho­va­te­lů, uči­tel­kám MŠ, spe­ci­ál­ních škol a prv­ních tříd.

Brigitte Sindelarová je kli­nic­ká psy­cho­lož­ka a psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka, pra­cu­je na uni­ver­zit­ní kli­ni­ce neu­ropsy­chi­atrie pro děti a mlá­dež ve Vídni. Na zákla­dě poznat­ků z psy­cho­lo­gie pozná­ní a vývo­jo­vé psy­cho­lo­gie vypra­co­va­la nový způ­sob prá­ce s dět­mi s poru­cha­mi uče­ní a cho­vá­ní.

Autor: Brigitte Sindelarová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro rodi­če a uči­te­le

Vydáno: 2016, Portál, Praha

Počet stran: 64 stran, 20 stran obra­zo­vých pří­loh

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1082-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele7. srpna 2018 Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele Dnešní uspěchaná doba s sebou nese řadu patologických jevů, jako je šikana, potloukání se po ulici, či účast v partách s asociálním chováním. Týká se to čím dál mladších dětí, nejen […]
  • Krasopis – naučte se psát krásně19. února 2019 Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo perem, které se namáčelo v kalamáři. Myslím si, že je moc důležité, jak píšeme. Dnešní uspěchaná, […]
  • Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování5. května 2019 Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování "Proč to dělá?" " Proč se chová tak agresivně?" Pokud pracujete s dětmi nebo máte své vlastní, tuto otázku jste si jistě položili mnohokrát za svůj život. Některé situace jsou opravdu […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z18. března 2019 Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí mnohočetnými dyslaliemi nebo nemluví vůbec. Proč dnešní děti mluví hůře? Motorika mluvidel souvisí s […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem13. května 2019 Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem Už jako malá holka, co jsem se naučila číst jsem knihu nepustila z ruky a vydrželo mě to až do dospělosti. Kniha je láska na první pohled a také na celý život. Ta úžasná vůně knihy a […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Stromy – příroda do kapsy2. srpna 2018 Stromy – příroda do kapsy Hledáte zajímavou zábavu pro své děti? Jste milovníci přírody a chcete se dozvědět vše o stromech? Mini encyklopedie Stromy – příroda do kapsy vás zajisté potěší.  O čem kniha […]