Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností

120642 350 0 fit

Pracujete s dět­mi? Chcete obo­ha­tit své zku­še­nos­ti o dal­ší a nové čin­nos­ti? Kniha Pohybové hry pro ško­lá­ky bude pro vás vel­kým pří­no­sem.

Autor při­pra­vil zásob­ník cvi­če­ní na zákla­dě svých mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí s dět­mi. Publikace je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. V prv­ní čás­ti jsou vše­o­bec­né cvi­če­ní, ve dru­hé čás­ti jsou kon­krét­ní cvi­če­ní pro nácvik fot­ba­lu, volej­ba­lu, bad­min­to­nu, soft­ba­lu, flor­ba­lu, háze­né a bas­ket­ba­lu. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te seznam her, kte­ré jsou v kni­ze a může­te si je zpět­ně dohle­dat.

Pomocí pří­ruč­ky může­te roz­ví­jet základ­ní pohy­bo­vé doved­nos­ti pro­střed­nic­tvím pohy­bo­vých her, dále je zde meto­di­ka čin­nos­tí ve spor­tov­ních hrách. Podrobně je popsá­na meto­di­ka nácvi­ku dané čin­nos­ti, potřeb­né pomůc­ky, vhod­ná věko­vá kate­go­rie, veli­kost hra­cí plo­chy či mís­to, vhod­ná moti­va­ce k čin­nos­ti, sou­tě­že a zhod­no­ce­ní dané akti­vi­ty.

Každá hra je podrob­ně popsá­na – název hry, mís­to, pomůc­ky, věko­vé roz­me­zí, čas zařa­ze­ní – tzn. kdy tuto hru může­te hrát, např. o pře­stáv­ce, v hodi­ně těles­né výcho­vy, či na pro­cház­ce. Součástí meto­di­ky nácvi­ku jsou i jed­no­du­chá, pře­hled­ná sché­ma­ta a obráz­ky. Základem je pří­pra­va dané čin­nos­ti, roz­dě­le­ní do druž­stev, vyme­ze­ní hra­cí plo­chy, vysvět­le­ní pra­vi­del hry, názor­ná ukáz­ka, vlast­ní zahá­je­ní hry, její prů­běh, ukon­če­ní a vyhlá­še­ní.

Více na Kritiky.cz
Denisa Barešová (Helenka) Denisa Barešová se narodila 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navštěvovala Dismanův rozhlasový ...
Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče Děti mají nejraději hry a vyrábění. Tyto činnosti spojuje kniha Nadii Michotové, která mů...
James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov! Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa dokázal James v lámať v noci do strižni a zost...
Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém...
PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama....

Kniha je urče­na pro uči­te­le, uči­tel­ky základ­ních škol, tre­né­ry růz­ných krouž­ků a vedou­cí let­ních tábo­rů.

Když jsem si pře­čet­la ano­ta­ci, byla jsem pře­kva­pe­na a záro­veň potě­še­na, že vychá­zí tak uce­le­ná meto­di­ka pohy­bo­vých čin­nos­tí. V rám­ci své­ho peda­go­gic­ké­ho stu­dia jsem vypra­co­vá­va­la řadu semi­nár­ních pra­cí na růz­né meto­di­ky spor­tov­ních čin­nos­tí. V té době podob­ná pří­ruč­ka roz­hod­ně na trhu chy­bě­la. Proto jsem moc ráda, že autor vydá­vá své dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti kniž­ně.

Jako vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů tuto kni­hu roz­hod­ně vyu­ži­ji. Myslím si, že je důle­ži­té, aby se děti hýba­ly, cho­di­ly na růz­né vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, ale hlav­ně, aby je to bavi­lo a děla­ly to s rados­tí.

PaedDr. Ivan Pokorný, CSc. vystu­do­val na Fakultě těles­né výcho­vy a spor­tu UK obor těles­ná výcho­va a země­pis. Doktorát zís­kal na téže fakul­tě v obo­ru teo­rie spor­tov­ní­ho tré­nin­ku a poz­dě­ji aka­de­mic­ký titul CSc. v kinan­tro­po­lo­gii. Působil jako odbor­ný asi­s­tent na katedře těles­né výcho­vy peda­go­gic­ké fakul­ty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se spe­ci­a­li­za­cí pohy­bo­vé hry a zdra­vot­ní výcho­va. Spolu se svým kole­gou PhDr. Karlem Vlčkem pořá­dal semi­nář na ško­lách v Ústeckém a Libereckém kra­ji na téma Pohybové a spor­tov­ní hry na 1. stup­ni základ­ní, kte­ré ini­ci­o­va­ly i vytvo­ře­ní této pub­li­ka­ce.


Autor: Ivan Pokorný

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­te­le, edi­ce Děti a sport

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-271-2064-2

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky28. ledna 2019 Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky Připravujete narozeninovou oslavu a potřebujete zabavit mnoho dětí? Jste učitelkou ve mateřské  škole, či družině a chcete se inspirovat, co vše můžete s dětmi hrát? Tak je kapesní formát […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
  • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %   Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím […]
  • Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních6. června 2018 Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci vás presují do kuličky. Všechno musí být rychle, včas a přesně. Simulátor vaření snad ani nemůže být […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]
  • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
  • Sníh v GTA se už blíží!10. prosince 2017 Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy bezuzdnému veselí. Speciální eventy jsou v onlinovkách už klasikou a jednou z nich je právě […]