Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity

Pracujete ve škol­ní dru­ži­ně nebo škol­ním klu­bu? Jste vedou­cí poby­to­vých  nebo pří­měst­ských tábo­rů? Nevíte si rady, jak zaba­vit děti? Tato pub­li­ka­ce vám bude vel­kým pří­no­sem. 

Kniha obsa­hu­je výběr her pro prá­ci s dět­mi nebo i dospě­lý­mi. Hry zná­mé i nové, pod­le zku­še­nos­tí, růz­ně upra­vo­va­né. Součástí pub­li­ka­ce je meto­di­ka her – tzn. pří­pra­va pro­stře­dí, počet hrá­čů, vol­ba týmu, jaký čas potře­bu­je­me pro hru, pomůc­ky, čeho chce­me hrou dosáh­nout – jaký je náš cíl, mís­to, kde hru hra­je­me, pra­vi­dla hry, na co si dát pozor (mate­ri­ál, časo­vá dota­ce, špat­ně vysvět­le­ná nebo pocho­pe­ná pra­vi­dla). Důležité je, jakým způ­so­bem vytvá­ří­me tým – tzn. náhod­ně, loso­vá­ním, aby tým byl vyrov­na­ný. Příliš sil­né druž­stvo vše vyhrá­vá, ostat­ní hra pře­sta­ne bavit a nebu­dou se pak sna­žit. V pří­pa­dě neú­spě­chu někte­ré sku­pi­ny je nut­né je dále moti­vo­vat, nepo­smí­vat se, hrát fair play, najít chy­by, pou­čit se z nich a nene­chat se odra­dit.

Hru je dob­ré neje­nom dob­ře hrát, ale také při­pra­vit, všech­ny pomůc­ky, dále také zvo­lit garan­ta, kte­rý bude hru při­pra­vo­vat a zod­po­ví­dat za její prů­běh i výsle­dek. Určitě lze někte­ré čin­nos­ti při pří­pra­vě dele­go­vat na dru­hé.

Náměty na akti­vi­ty jsou urče­ny pro hra­ní pře­váž­ně uvnitř – klu­bov­ny, her­ny, škol­ní tří­dy, škol­ní klu­by, dru­ži­ny, ale klid­ně i doma. Základem kaž­dé hry je vyme­ze­ní kom­pe­ten­ce, kte­rou díky dané čin­nos­ti posi­lu­je­me. Pomůcky jsou finanč­ně dostup­né. Většinou se jed­ná o mate­ri­á­ly, kte­ré máme doma, v klu­bov­ně, či ve ško­le.

Hry jsou urče­ny pro děti od 6 let – 15 let a nejen pro ně. Řadu z her lze upra­vit a mohou je hrát dospě­lí na růz­ných akcích, jako jsou svat­by, osla­vy naro­ze­nin, výro­čí a věřím, že se roz­hod­ně pořád­ně zasmě­jí.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Pro svou prá­ci uči­tel­ky i vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů hle­dám neu­stá­le nové a nové inspi­ra­ce pro růz­né čin­nos­ti, pro­to­že těch není nikdy dost. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mi moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Hry jsou sys­te­ma­tic­ky seřa­ze­ny pod­le kom­pe­ten­cí, kte­ré chce­me díky hře dosáh­nout, pře­hled­né, jed­no­du­chý postup. V kni­ze jsem se dob­ře ori­en­to­va­la a nemě­la jsem pro­blém coko­li najít.

Knihu uví­ta­jí uči­tel­ky v mateř­ských ško­lách, vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů, vycho­va­tel­ky škol­ních dru­žin a klu­bů.

 

Autor: Petr Ráček a kolek­tiv

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2013 , Portál, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-0146-5

Petr Ráček půso­bí jako vedou­cí vol­no­ča­so­vých akti­vit.

Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky28. ledna 2019 Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky Připravujete narozeninovou oslavu a potřebujete zabavit mnoho dětí? Jste učitelkou ve mateřské  škole, či družině a chcete se inspirovat, co vše můžete s dětmi hrát? Tak je kapesní formát […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B19. prosince 2018 Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty pro svou práci? Knihrátky s Námořnickou pohádkou se vám rozhodně budou líbit.  Námořnická pohádka od […]
  • Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele15. října 2018 Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které […]
  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
  • Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy5. února 2019 Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy Je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Má potíže s adaptací nebo se správným držením tužky? Chcete, aby byl váš předškolák dobře připravený na 1. třídu? Jste pedagog a hledáte […]
  • Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech4. února 2019 Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech Pedagogická práce v družině má svá specifika. Po skončení výuky je třeba, aby děti efektivně strávily volný čas, posilovaly svou osobnost, zdokonalovaly se v sociálních dovednostech, učily […]
  • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %   Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních6. června 2018 Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci vás presují do kuličky. Všechno musí být rychle, včas a přesně. Simulátor vaření snad ani nemůže být […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *