Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

NeuverPribehy

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech mož­ných turis­tic­kých atrak­cí. Na někte­rých mís­tech není v létě pro pří­val turis­tů čas­to ani kam šláp­nout.  K ces­to­va­te­lům, kte­ří se roz­hod­li obje­vo­vat krá­sy domá­cí i zahra­nič­ní pat­ří i Martin Úbl. O své poznatky z cest se dělí s veřej­nos­tí pro­střed­nic­tvím kni­hy Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor s podti­tu­lem Jednou jsi naho­ře, vět­ši­nou dole.

Jedná se o útlou kni­hu, kte­rá si spí­še kla­de za cíl pře­de­vším poba­vit čte­ná­ře humor­ný­mi his­tor­ka­mi z cest, než o kla­sic­ký ces­to­pis s důklad­ným popi­sem geo­gra­fie, účast­ní­ků, vyba­ve­ní,…  I když popi­sy účast­ní­ků ale­spoň čás­teč­ně nechy­bí, pro­to­že autor neces­tu­je sám, ale ve sku­pi­ně číta­jí­cí žen­ské i muž­ské zástup­ce. I jed­no­ho zástup­ce z gumy, kte­rý je nefor­mál­ním vedou­cím kaž­dé výpra­vy. V kni­ze najde­te pří­ho­dy ze čtyř evrop­ských i mimo­ev­rop­ských cest, kte­rých se par­ta zúčast­ni­la. Island, Korsika, Nepál, Peru.

V někte­rých z nás už jen výčet desti­na­cí vyvo­lá nelí­če­ný zájem a v někte­rých nao­pak pani­ku, pro­to­že hote­lo­vých resor­tů a plá­ží zde najde­me pomá­lu. Skupina samo­zřej­mě ces­to­va­la na vlast­ní pěst, pro­to­že na dovo­le­né s peč­li­vě zor­ga­ni­zo­va­ným pro­gra­mem ze stra­ny ces­tov­ní kan­ce­lá­ře, tolik dob­ro­druž­ných zážit­ků nena­sbí­rá­te. A to je i para­dox­ně i men­ší sla­bi­na celé kni­hy. Ti, co jez­dí na dovo­le­nou s ces­tov­kou, budou zasko­če­ni tím, co všech­no je nedej bože může potkat a kni­ha je urči­tě poba­ví. Možná se dokon­ce dočká své­ho mís­ta v kuf­ru na koleč­kách a podí­vá se do hote­lo­vé­ho kom­ple­xu na plá­ži jako vhod­ný spo­leč­ník pro zpes­t­ře­ní dovo­le­né. Ale ty, co jsou zvyklí pozná­vat svět bez ces­tov­ky za zády, kni­ha bohu­žel ničím neo­hro­mí, pro­to­že podob­ných his­to­rek chtě nechtě zaži­je­te spous­tu. Je nor­mál­ní, že na Islandu leje něko­lik dní v kuse, v džun­g­li pře­bý­va­jí zákeř­né pija­vi­ce a na turis­tic­ky atrak­tiv­ních mís­tech je k nehnu­tí.

Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor tak lze dopo­ru­čit spí­še čte­ná­řům, kte­ří nema­jí tolik naces­to­vá­no na vlast­ní pěst. Ti, zde najdou his­tor­ky, kte­ré roz­ptý­lí a poba­ví. A dru­há sku­pi­na samo­stat­ných ces­to­va­te­lů?  Nejspíše při­ta­ká a vysy­pe z ruká­vu řadu dal­ších podob­ných his­to­rek. A někte­ré mož­ná Martin Úbl inspi­ru­je k napsá­ní vlast­ní kni­hy se zážit­ky z cest.

Více na Kritiky.cz
V dobré společnosti Jednou jsi dole a jednou nahoře. V dnešní době nikdy nevíš, jak dlouho se ještě udržíš na...
Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vz...
Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimo...
Post Mortem - zpátky do minulosti Francouzsko-kanadská společnost Microids nejednou prokázala, že umí. Z rodiny kvalitních adven...
TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé ...

 • Název kni­hy:     Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor
 • Autor:                  Martin Úbl
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství:  CPress (Albatros Media)

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Sympatizant - kniha14. června 2017 Sympatizant - kniha V příběhu se setkáváme s dvojitým špiónem, který jde na dvě strany – vietnamská a jihovietnamská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hodně politické – komunistické, což by mladší […]
 • Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně5. srpna 2016 Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně Blanku Milfaitovou jsem do přečtení její knihy neznala. A to i přesto, že patří k známým osobnostem, je držitelkou několika prestižních „marmeládových“ ocenění (dokonce i za nejlepší […]