NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?

manžel2 e1548106109327

Nic není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. A i za pozlát­kem doko­na­lé­ho man­žel­ství se může v tichos­ti ode­hrá­vat osob­ní tragé­die a roze­hrá­vat se pří­liš nebez­peč­ná hra plná intrik a pře­tvá­řek.

Ano, všich­ni máme něja­ká svá tajem­ství a vnitř­ní démo­ny; a mož­ná, že prá­vě Paul jich má více než dost.... Navenek by se moh­lo zdát man­žel­ství Paula a Miy jako napros­to doko­na­lé, ale je tomu sku­teč­ně tak? Anebo není všech­no zla­to, co se třpy­tí? 

Samotný děj pří­bě­hu „Nejúžasnější den“ je vyprá­věn z úst „doko­na­lé­ho“ man­že­la Paula, kte­rý se sám popi­su­je jako doko­na­lý man­žel, živi­tel rodi­ny a ochrán­ce, kte­ré­ho by moh­ly Mie všech­ny ženy závi­dět.

Po pře­čte­ní prv­ních strá­nek kni­hy se zdá, že spo­leč­ný život Miy a Paula je napros­to doko­na­lý bez sebe­men­ší chy­bič­ky. Paul má skvě­lou prá­ci, Mia je nejen krás­ná, ale hlav­ně dob­ře situ­o­va­ná žena, mají spo­lu dva krás­né, zdra­vé syny cho­dí­cí do pres­tiž­ní ško­ly, vel­ký dům v boha­té čtvr­ti a úchvat­nou cha­tu u jeze­ra. Co víc si ješ­tě můžou přát? ...

Více na Kritiky.cz
Počátek Pamatujete si, jak jste si u Mementa říkali „Páni, to je ale chytrý film! To mě nenapad...
Šarlota a vysněný kůň 3 : Nečekaný host - bude ranč zachráněný? Pan Kessler, jenž byl učitelem jezdectví, momentálně volal na Šarlotu, aby šla ze stáje poma...
O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě il...
Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby Michael patří mezi nejtalentovanější komiky slovenské standupové scény. Teď je na nejlepš...
Deníky Poliny Žerebcovové Deníky Poliny Žerebcovové ukrývají Polinin životní příběh – děvčátka uprostřed čeč...

Bereme pro­to jako samo­zřej­most, že Paul naplá­nu­je báječ­ný víkend na cha­tě u jeze­ra bez dětí, tako­vý roman­tic­ký víkend ve dvou, nej­ú­žas­něj­ší den v jejich živo­tě, od kte­ré­ho kaž­dý oče­ká­vá tak tro­chu něco jiné­ho. Každý z nich má o víken­du jiné plá­ny a jiné zámě­ry, kte­ré se tak tro­chu vylu­ču­jí.

„Dnešek je náš zvlášt­ní den, kdy se máme ohléd­nout zpět a být vděč­ní za všech­no, co jsme vytvo­ři­li. Den, kdy si máme užít, že jsme spo­lu.“

Ale už ces­tou tam a pří­jez­dem na cha­tu se všech­no začí­ná tak tro­chu pěk­ně kom­pli­ko­vat a kazit se. Nic není tak, jak si Paul původ­ně naplá­no­val. Jeho plán začí­ná mít vel­ké trh­li­ny, všech­ny pochy­by vyplou­va­jí na povrch a napě­tí mezi ním a Miou se vyost­řu­je.

Vypadají sice jako doko­na­lý pár se skvě­lý­mi dět­mi a se živo­tem, co nemá prak­tic­ky žád­nou chy­bič­ku, ale pod slup­kou toho vše­ho všech­no vře a čeká na svo­jí pří­le­ži­tost. Jeden den, kte­rý si oba zvo­li­li za den, jež bude tím nej­ú­žas­něj­ším dnem pro oba, bude i záro­veň i pro oba zba­ve­ním se jed­no­ho těž­ké­ho bře­me­ne a kdo ví, tře­ba i novou šan­cí na nový život....

„Manželství: někdy dává­te, někdy bere­te. Někdy dosta­nu, co chci, jin­dy udě­lám pro svou ženu něco pěk­né­ho. Takhle to cho­dí.  Sáhnu hlu­bo­ko do stud­ny své trpě­li­vos­ti a zjis­tím, že je sko­ro vyschlá SKORO.

Nikdy není dob­ré, když vyschne úpl­ně, to mi věř­te. Spousta lidí z mé minu­los­ti to tvr­dě pocí­ti­la na vlast­ní kůži. Teď jsme však vyspě­lej­ší, už se nene­chá­vám tak vyčer­pat. Vím, jak se utě­šit. Vím, co a koho potře­bu­ji. A obvykle dosta­nu, co chci. Jsem si jis­tý, že už jste na to při­šli taky...“

Teprve postu­pem času, co Paula blí­že pozná­vá­me, (a nejen jeho, ale jeho man­žel­ství s Miou), zjiš­ťu­je­me, že všech­no je tak tro­chu jinak, než nám sám sebe pre­zen­tu­je a nejen nám, ale i sám sebe před oko­lím.

„Nemusíte však být posta­vou romá­nu, abys­te byli nevě­ro­hod­ní. Jen se nad tím zamys­le­te, my všich­ni jsme nevě­ro­hod­ní vypra­vě­či svých vlast­ních pří­bě­hů. Upravujeme. Překrucujeme prav­du. Snažíme se svě­tu uká­zat svou lep­ší ver­zi, i kdy­by jen pro­to, abychom udě­la­li dojem na part­ne­ra, šéfa nebo své děti....

Více na Kritiky.cz
Horem pádem Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole. Aspoň to se nám snaží říct nov...
Jitka Petřeková: Včelí úl Pomáhá při učení a rozvíjí fantazii. Řeč je o knize Jitky Petřekové, nazvané Včelí úl...
Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia ...
Zombik – 28 ...
Sleeping Dogs: Definitive Edition Zdarma pro Xbox One. Dostupné: 01/12 - 31/12....

Dokážeme zaří­dit, abychom před těmi na dru­hé stra­ně vypa­da­li doko­na­lí, šťast­ní a požeh­na­ní.

Všichni víme, že ničí život není doko­na­lý.“

Jak moc věří jeden dru­hé­mu? Jak doko­na­lé je jejich man­žel­ství? A může vůbec exis­to­vat a být doko­na­lé man­žel­ství i po spo­leč­ných dese­ti letech? Jak moc ten­to víkend otře­se jejich živo­ty?

A vy si začí­ná­te uvě­do­mo­vat, že zra­da může při­jít kdy­ko­liv, i od nej­bliž­ší­ho člo­vě­ka, od kte­ré­ho bys­te to nikdy neče­ka­li. O to víc je toto vyprá­vě­ní mra­zi­vé a str­hu­jí­cí, neboť si člo­věk ve finá­le uvě­do­mu­je, že se nako­nec ve svém živo­tě musí spo­lé­hat jen sám na sebe a svůj zdra­vý úsu­dek.

Nejúžasnější den byl pro mě oprav­du vel­ký čte­nář­ský záži­tek, a kni­hu jsem pře­čet­la doslo­va jed­ním dechem. A v hla­vě mě navždy uvíz­la myš­len­ka, že:  „Dokonalé man­žel­ství je jen doko­na­lá ilu­ze.“ Zajímavé rozuz­le­ní, kte­ré by těž­ko doká­zal kdo­ko­liv před­ví­dat.

Více na Kritiky.cz
Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zaž...
Jaime Lannister – Hra o Trůny „Nejsou další muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytířem...
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technolo...
Machinarium V rámci Steam Sales, které momentálně probíha, si nezapomeňte koupit českou hru Machinarium ...
Výměna manželek – 12. 4. 2017 ...

Kniha vás chyt­ne, pohl­tí a postup­ným tem­pem vás dostá­vá do děje, pood­ha­lu­je jed­not­li­vé osu­dy a živo­ty postav, díky čemuž si lehce udě­lá­te obrá­zek o tom, co jste dopo­sud nevě­dě­li a nemě­li ani sebe­men­ší tuše­ní. Takové postup­né odkrý­vá­ní tři­náctých kom­nat a tajem­stvích, jež vás lec­kdy dost zasko­čí a pře­kva­pí nepři­pra­ve­né, pro­to­že nic nelze dopře­du před­ví­dat.

Nejvíce se mi líbi­lo to, jak se Paul na začát­ku vychva­lu­je a maže nám med kolem pusy, jak moc je milu­jí­cí, obě­ta­vý a chá­pa­jí­cí man­žel, z kte­ré­ho se postup­ně mění mani­pu­lu­jí­cí a sobec­ký člo­věk, jež si jde pev­ně za svý­mi zájmy, pře­hna­ně hamiž­ný a milu­jí­cí luxus, pení­ze a vydr­žu­jí­cí si milen­ku.

Tento mra­zi­vý, a poměr­ně dost rych­le ply­nou­cí psy­cho­lo­gic­ký thriller, jež se ode­hrá­vá během jed­no­ho víken­du, dopo­ru­ču­ji roz­hod­ně si ho pře­číst!!!

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Omega
NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující man­žel. Dokonalý vrah?

Autor: Kaira Rouda

Překlad: Marcela Petrželová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2018

Počet stran: 400

ISBN 978-80-7390-966-6

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Motýlí křik je skvělý konspirační thriller5. února 2019 Motýlí křik je skvělý konspirační thriller Motýlí křik je velmi brilantní thriller s bravurně koncipovanou konspirační teorií, jež vás díky rychlému sledu události a akcí nechá v mrazivém napětí až do poslední stránky knihy, kterou […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid13. března 2017 Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid Na trhu se objevila další detektivka, která se na zadní straně přebalu označuje jako „Maják v moři thrillerů“. Děj se odehrává v severském prostředí, proto čtenář bude pln očekávání, zda […]
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […]
  • Manželské okovy - opravdu silný příběh12. listopadu 2018 Manželské okovy - opravdu silný příběh Máte rádi romány Kláry Janečkové? Chcete zažít opravdu silný příběh a trochu se i bát? Neváhejte a sáhněte po novince Manželské okovy. Rozhodně nebudete litovat.  Sofie po otcově smrti a […]
  • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *