Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky

nejlepsi hry do kapsy

Připravujete naro­ze­ni­no­vou osla­vu a potře­bu­je­te zaba­vit mno­ho dětí? Jste uči­tel­kou ve mateř­ské  ško­le, či dru­ži­ně a chce­te se inspi­ro­vat, co vše může­te s dět­mi hrát? Tak je kapes­ní for­mát pub­li­ka­ce Nejlepší hry do kapsy určen prá­vě vám. Nebudete věřit, kolik her se do toho­to malé­ho for­má­tu vejde. 

Kniha před­sta­vu­je výběr dese­ti dílů řady Hry do kapsy, kte­ré Portál vydal v letech 2003 až 2005. Náměty a akti­vi­ty lze upra­vit dle nároč­nos­ti. Náročnost se zde urču­je fyzic­ká a psy­chic­ká na stup­ni­ci od 1 do 4. Obsahuje kre­a­tiv­ní, soci­ál­ně – psy­cho­lo­gic­ké a pohy­bo­vé hry. Každá z her je dosta­teč­ně popsá­na, najde­te u ní cíl, čeho chce­me dosáh­nout, jaké pomůc­ky potře­bu­je­me, v jakém pro­stře­dí je hra­je­me – her­na nebo v pří­ro­dě, dále jaký čas potře­bu­je­me na pří­pra­vu a vlast­ní hru, při­bliž­ně od jaké­ho věku je vhod­ná, její fyzic­ká a psy­chic­ká nároč­nost a počet hrá­čů, pro kte­ré je hra urče­na. Součástí her je popis, jak danou akti­vi­tu bude­me pro­vá­dět a vlast­ní reflexe, co jsme při dané hře cíti­li, co pro nás bylo snad­né, ba nao­pak obtíž­né.

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dětí. Pomocí her pod­po­ru­je­me důvě­ru, logic­ké myš­le­ní, kon­takt, posi­lu­je­me vzta­hy ve sku­pi­ně, učí­me vyja­d­řo­vat své poci­ty, zba­vo­vat se ostychu, kre­a­ti­vi­tu, logic­ké myš­le­ní, vyu­ží­vat čas a učit se ho plá­no­vat, umět při­znat svůj strach, ujas­nit si hod­no­ty ve svém živo­tě, posi­lo­vat vlast­ní identi­tu, nejen brát, ale i dávat. Pomocí her pod­po­ru­je­me oprav­du celou osob­nost. Neměli bychom zapo­mí­nat na to, jaké před­nos­ti i výho­dy mají hry. Snažit se děti vtáh­nout do děje, hrát si s nimi, napro­ti table­tům a počí­ta­čům. Děti se dosta­teč­ně hýbou a zaži­jí mno­ho dob­ro­druž­ství.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Kniha se mi moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své pra­xi. Na této pub­li­ka­ce je roz­hod­ně nej­lep­ší její for­mát, kte­rý je oprav­du do kapsy. Za to si jí veli­ce cením a dávám body navíc. Přestože má tako­vý for­mát obsa­hu­je nepře­ber­né množ­ství her i námě­tů na růz­né akti­vi­ty.


 • Autor: Jan Neuman, Soňa Hermochová
 • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
 • Vydáno: 2014 , Portál, Praha
 • Počet stran: 192
 • Vazba kni­hy: měk­ká
 • ISBN: 978-80-262-0468-8

Jan Neumann před­ná­ší pro­ble­ma­ti­ku dob­ro­druž­ných her, spor­tů v pří­ro­dě a turis­ti­ky na FTVS UK v Praze. Je auto­rem mno­ha úspěš­ných knih.

Soňa Hermochová je psy­cho­lož­ka, zabý­vá se soci­ál­ní psy­cho­lo­gií, dlou­ho­do­bě půso­bí jako vyso­ko­škol­ská peda­gož­ka. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou mno­ha knih.


Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
 • Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči1. července 2019 Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči Dnešní děti více času tráví u mobilu či tabletu a klasickou knihu úplně nevyhledávají. Jejich řečový projev na tom není moc dobře. Do mateřské školy přichází děti s řadou logopedických vad […]
 • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
 • Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B19. prosince 2018 Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty pro svou práci? Knihrátky s Námořnickou pohádkou se vám rozhodně budou líbit.  Námořnická pohádka od […]
 • Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností4. března 2019 Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností Pracujete s dětmi? Chcete obohatit své zkušenosti o další a nové činnosti? Kniha Pohybové hry pro školáky bude pro vás velkým přínosem. Autor připravil zásobník cvičení na základě svých […]
 • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
 • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 % Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím roce […]
 • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]
 • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
 • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]