NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI

hafíci e1547366396506

V kni­ze „Kámoši hafí­ci“ se může­te těšit na vyprá­vě­ní o jed­not­li­vých dob­ro­druž­stvích dvou neo­hro­že­ných psích par­ťá­ků, jež milu­jí výzvy a třemhlav se vrha­jí do nových a lec­kdy nebez­peč­ných akcí.

V nej­krás­něj­ší kolek­ci na vás čeká šest úžas­ných pří­bě­hů plných těch­to akcí, a to pod názvem: R.A.F, Hafící v Paříži, Hissy má per­ný den, Halloweenská mise, Vánoční pát­rá­ní a Havajské dob­ro­druž­ství.

Hlavními hrdi­ny jsou dva ště­ně­čí brat­ři jmé­nem Bingo a Rolly, kte­ří mají k ruce své­ho skvě­lé­ho páníč­ka a vyná­lez­ce v jed­né oso­bě jmé­nem bob, jež jim svý­mi vychy­táv­ka­mi, vyná­le­zy a rada­mi pomá­há z pří­pad­ných nesná­zí a potí­ží.

Pro tyto rozkoš­né hafí­ky jsou nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí sko­ro na den­ním pořád­ku, a o někte­ré z nich se s vámi podě­li­li na strán­kách této kni­hy, čímž se prak­tic­ky stá­vá­te svěd­ky toho, jak krů­ček po krůč­ku pood­ha­lu­jí svo­jí skry­tou dáv­ku důvti­pu, sebe­vě­do­mí, hra­vos­ti a odhod­lá­ní jít si pev­ně za svým pře­dem sta­no­ve­ným cílem.

Více na Kritiky.cz
Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, ...
American Truck Simulator - 1.4 Novinky v patchi 1.4....
Sestra (2008) Zhruba po měsíci jsem se vypravil do kina. Tentokráte na film dle románu J. Topolu s názvem "Se...
LINA LEANDERSSON, SEBASTIAN HIORT AF ORNÄS - BROKEN HILL BLUES – Zlín Film Festival 2014 ...
Temný případ Galerie screenů z traileru na 3. sezónu seriálu Temný případ. ...

A na co se v jed­not­li­vých vyprá­vě­ních může­te těšit?

R.A.F.

Páníček Bob jed­no­ho dne pře­kva­pí své čtyř­no­hé svě­řen­ce robo­tic­kým psem Fíkem pře­zdí­va­ným R.A.F., kte­rý měl Rollymu a Bingovi dělat spo­leč­nost v době, když bude v prá­ci. Kromě toho­to robo­tic­ké­ho psa ješ­tě navíc napro­gra­mo­val tak, aby vždy ukli­dil vše­chen nepo­řá­dek, kte­rý ti dva „nezbed­ní­ci pro­ve­dou“.  A jak to asi tak může dopad­nout, když robot pes spat­ří spo­lubyd­lí­cí koč­ku Hissy? A kdo nako­nec bude muset mís­to robo­ta uklí­zet obrov­ský nepo­řá­dek? A hlav­ně proč?

Hafíci v Paříži

Když pání­ček má chuť na fran­couz­ský toast, a chle­ba není zrov­na doma, je to ten správ­ný úkol pro naše psi. A jak jinak ho sehnat, než prá­vě pří­mo ve Francii.... Stačí si jen nasa­dit spe­ci­ál­ní oboj­ky a už jste tam, hez­ky pře­ne­se­ní, aniž bys­te muse­li zdlou­ha­vě a vel­mi nároč­ně ces­to­vat.

Více na Kritiky.cz
Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick ps...
POLICAJNÉ PRÍPADY | 15 epizóda ...
Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o k...
Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochu...
Nakládat, odjíždíme! Pro každé malé dítě je průjezd popelářského auta nebo práce bagru událostí, která ovliv...

Bohužel po pří­jez­du se dozví­da­jí, že chle­ba někdo ukra­dl a na nich je, aby vypá­t­ra­li zlo­dě­je a našli chle­ba. Psí brat­ři se pouš­tí do zdlou­ha­vé­ho a napí­na­vé­ho pát­rá­ní. Podaří se jim sku­teč­né­ho zlo­dě­je vysto­po­vat? Přivezou Bobovi milo­va­ný fran­couz­ský chléb? Splní úkol, kte­rý si před­se­vza­li?

Hissy má per­ný den.

Když je kočič­ka smut­ná, že má roz­bi­tou nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ku, a to krá­líč­ka Runnyho, při­chá­zí i v tom­to pří­pa­dě na pomoc psí přá­te­le, aby se o ní posta­ra­li v době, kdy bude jejich pání­ček Bob spra­vo­vat její hrač­ku. Hissy se necí­tí zrov­na dva­krát nej­lé­pe, tak je na jejich přá­te­lích, aby ji něja­kým způ­so­bem roz­ptý­li­li, a hlav­ně na ní dohléd­li.

Více na Kritiky.cz
Zlatá mládež - Anotace prvních čtyř epizod V premiérové druhé řadě pět mladých Čechů na vlastní kůži poznává, zda zvládnou žít...
Grbavica Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, p...
Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019....
Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve k...

Co ale všech­no zaži­jí, a koho všech­no pot­ka­jí, to si už musí­te pře­číst v pří­bě­hu s názvem „Hissy má per­ný den“. Jaké neho­dy se při­ho­dí, div samot­nou Hissy nezmr­za­čí? Bude se nako­nec díky lás­ky­pl­né péči psí­ků cítit sku­teč­ně jako výji­meč­ná? Anebo ne? Podaří se Bobovi krá­líč­ka Runnyho sku­teč­ně opra­vit?

Halloweenská mise

Halloweenská mise je o tom, jak si všich­ni tři uží­va­jí Halloweenskou osla­vu, tj. samot­né zdo­be­ní domu a pří­pra­vu kos­tý­mů. Ovšem při samot­ných pří­pra­vách se sezná­mí s hol­čič­kou Chloe, kte­rá je vel­mi smut­ná, neboť při­šla o svůj kos­tým na kole­do­vá­ní, kte­rý si sama vyro­bi­la.

Více na Kritiky.cz
Soutež s filmem Hunger Games - 3. díl - výherce Tak výherce soutěže je znám....
Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typicko...
S07E07: The Dragon and the Wolf - Přílet Daenerys s drakem Dragonem První ukázka z dnešní epizody....
Doctor Who | Christmas Special 2017 ...
Jan Tříska Jan Tříska (4. listopadu 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho ma...

Kámoši hafí­ci se za kaž­dou cenu poku­sí ten­to kos­tým najít a zís­kat zpět. Budou v této misi úspěš­ní? A jakým nástra­hám a léč­kám budou muset čelit a na vlast­ní kůži pod­stou­pit? Dokáží pře­ko­nat svůj strach ze stra­ši­del­né­ho a děsi­vé­ho veče­ra jen pro­to, aby Chloe měla svůj kos­tým na sobě včas? Stihnou všich­ni spo­leč­ně a včas vyra­zit na kole­du?

Vánoční pát­rá­ní

Všichni byli natě­še­ní na roz­dá­vá­ní a roz­ba­lo­vá­ní dár­ků, že sko­ro ani nemoh­li usnout, ale nako­nec se jim to pře­ci jen poda­ři­lo. Tedy ale­spoň do doby, než je vzbu­di­ly podiv­né zvu­ky, jež vydá­val nešťast­ný Santa Claus pod stro­meč­kem. Zdálo se, že něco hle­dá a nemů­že najít.

Vypátrá Santa spo­lu s jejich pomo­cí vánoč­ní dárek pro Boba, kte­rý se jak­si někde ces­tou ztra­til? Dostanou ho včas pod vánoč­ní stro­me­ček?

Havajské dob­ro­druž­ství

Boba jed­no­ho dne ráno zau­jal inze­rát ohled­ně výle­tu na Havaj a krás­ně se při­tom zasnil. Všimli si toho i jeho čtyř­no­zí kama­rá­di. Ti se hned roz­hod­li, že Bobovi udě­la­jí radost a seže­nou mu písek z havaj­ské plá­že.

Jaké nástra­hy a nebez­pe­čí je na plá­ži čeka­jí,  a doká­ží se s nimi poprat? A jak bude na písek v před­sí­ni rea­go­vat Bob? Bude mít obrov­skou radost?  Anebo mís­to podě­ko­vá­ní vyprá­ší koži­chy svým čtyř­no­hým kama­rá­dům?

Více na Kritiky.cz
Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 20...
ZLÍNFEST - Ranní info 28. května 2018 ...
Daniel Cech - Klavesnice ...
LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje) Eman ve filmu Přání k mání byla jeho první velkou rolí, i když je Lukáš ve svých 13 letec...
Fallout 4 Tak zas vyšla úspěšná hra. Není to pokračování GTA, ale je to postapokalyptický svět ve s...

Kniha, i když je svým for­má­tem vel­mi vel­ká a pro dět­ské­ho čte­ná­ře těž­ká do ruky, je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná díky svým krás­ným a vel­mi pou­ta­vým ilu­stra­cím. Desky jsou z vle­mi kva­lit­ní­ho tvr­dé­ho mate­ri­á­lu, díky nimž malé ruce obál­ku kni­hy jen tak „neuš­mud­la­jí“ a ona tak vydr­ží po dlou­hou dobu „jako nová“.

Na své si při­jdou nejen malí čte­ná­ři neu­mě­jí­cí ješ­tě číst, ale i ti začí­na­jí­cí, neboť celá kni­ha je dopl­ně­na krát­ký­mi pří­běhy, jež tvo­ří nepří­liš dlou­hý a nijak nároč­ný text, dopl­ně­ný o spous­tu krás­ných, barev­ných ilu­stra­cí, jež pod­ně­cu­jí buj­nou dět­skou fan­ta­zii pří­mo na kaž­dé strán­ce této kolek­ce.

Kámoši hafí­ci je kni­ha vel­mi chytla­vá a zábav­ná, kte­rá nau­čí děti vážit si oprav­do­vé­ho přá­tel­ství a těch pra­vých hod­not jako je odva­ha, odhod­lá­ní, spra­ve­dl­nost, dob­ro­čin­nost, schop­nost nezišt­né pomo­ci, ale i schop­nos­ti plnit si své povin­nos­ti, a při­tom si neza­po­me­nout i uží­vat spous­tu legra­ce a zába­vy.

Více na Kritiky.cz
Jana Kepkova - Trafika ...
American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 % Udržovat dvě skvělé hry je těžké. Velmi úspěšná hra Euro Truck Simulátor 2 má svého am...
Šarlatové kimono - kniha [caption id="attachment_123414" align="alignleft" width="177"] 'Promote Me!' portrait[/caption] Slu...
Šimpanz | Petr Vydra ...
#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 % Vzpoura mozků: OdysseusVydalo nakladatelství XYZ v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 56...

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018

TS 14. První vydá­ní

Počet stran: 176

ISBN 978-80-252-4472-2

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […]
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *