Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

bmid navrat z minulosti Xzp 384782

Žijeme v době plné před­sud­ků. Rozštěpové vady rtu a pat­ra pat­ří mezi vady, kte­ré lze ope­ro­vat v čas­ném stá­diu po naro­ze­ní. Následná reha­bi­li­ta­ce, odhod­lá­ní pomoc svým tak­to posti­že­ným dětem je nároč­ná. Nezisková orga­ni­za­ce Šťastný úsměv, z.s. pomá­há dětem naro­ze­ným s roz­ště­pem obli­če­je. Snaží se o to, aby roz­štěp nebyl tabu, aby kaž­dý věděl, že tato vada je jen malá chy­bič­ka, kte­rá se sta­la úpl­ně na počát­ku těho­ten­ství při vývo­ji obli­če­je. Napravit tuto vadu však trvá vel­mi dlou­ho a není to tak snad­né.  Je nesmír­ně důle­ži­té vytr­vat a nevzdá­vat se. 

Třináctiletý Michal zůstá­vá u své babič­ky na ven­ko­vě. Jeho rodi­če, oba léka­ři odjíž­dí na čty­ři měsí­ce za pra­cí do Indie. Náhodně obje­ví tzv. Čertovu pla­ni­nu v lese, kde poci­ťu­je nepří­jem­né, sví­ra­vé poci­ty. V tom­to mís­tě se sna­ži­lo už něko­lik lidí zasá­zet stro­my a ty zde neros­tou. Jeho babič­ka mu začne vyprá­vět pří­běh o ženě, kte­ré se naro­di­la dív­ka jmé­nem Andulka s roz­ště­pem, dří­ve se tomu říka­lo zaje­čí pysk. Ta ale zemře­la a o dív­ku se sta­ra­la babič­ka, kte­rá jí v pěti letech vyhna­la. Ujala se jí sel­ka, sta­ra­la se u ní o drů­bež. Nemohla cho­dit do ško­ly, špat­ně mlu­vi­la, ale krás­ně kres­li­la. Jednoho dne, když pás­la husy, domů se nevrá­ti­la. Slehla se po ní zem a už jí nikdo nikdy nena­šel. To se sta­lo přes­ně před sto lety v době 1. svě­to­vé vál­ky. V mís­tě Čertovy pla­ni­ny byly nale­ze­ny dva obráz­ky, kte­ré Andulka nakres­li­la. Michal a jeho kama­rád­ka Pája se začnou tím­to mís­tem zabý­vat. Podaří se jim tuto záha­du roz­luš­tit?

Knihu Návrat z minu­los­ti, jejíž autor­kou je Martina Kolísková, mamin­ka tři­nác­ti­le­té Lenky, kte­rá se naro­di­la s roz­ště­po­vou vadou, vyprá­ví pří­běh s téměř detek­tiv­ní záplet­kou a náde­chem tajem­na, oko­ře­ně­ný „vědec­kým bádá­ním“ dět­ských hrdi­nů, plný humor­ných momen­tů i pří­le­ži­tos­tí k zamyš­le­ní je určen dětem od 10 let. Je to věk, kdy se s posměš­ky, nepo­cho­pe­ním i šika­nou setká­va­jí děti v dneš­ní době nej­čas­tě­ji.

Část zis­ku z kaž­dé­ho pro­da­né­ho výtis­ku věnu­je autor­ka nezisko­vé orga­ni­za­ci Šťastný úsměv, z.s., kte­rá pomá­há dětem s roz­ště­pem obli­če­je pro­jít léč­bou s úsmě­vem.

Příběh jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Kniha se mi moc líbi­la. Autorka nás vra­cí do doby před sto­ly lety. Poukazuje na to, jak to měli lidé těž­ké. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té mít pově­do­mí o dětech s tou­to vadou. V rám­ci své před­cho­zí prá­ce v nemoc­ni­ci jsem se s tako­vý­mi dět­mi setká­va­la běž­ně. Přijmout dítě s roz­ště­pem bylo pro rodi­če obrov­ská zkouš­ka vzta­hu, ale i to, že si mnoh­dy sáh­ly na dno svých sil, bylo smut­né. Proto je osvě­ta oprav­du moc důle­ži­tá, ale veřej­nost na tyto děti nena­hlí­že­la s opo­vr­že­ním. Tyto děti mají prá­vo na plno­hod­not­ný život. V tom jim pomá­há nezisko­vá orga­ni­za­ce Šťastný úsměv.  Za to jim pat­ří vel­ký dík.

Autor: Martina Kolísková

Ilustrace: Barbora Naomi Vavrlová

Žánr: pří­běh pro děti

Vydáno: 2017, Barbora Cifrová, Prosenice

Počet stran: 169

Vazba kni­hy:

ISBN: 978-80-270-3623-3

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]
  • Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti9. srpna 2018 Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice důležitý. Pravidelně se hýbat a otužovat by měla být součást každého dne, nejen dětí, ale i […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]
  • (Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje29. prosince 2018 (Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje Hledáte originální a inspirující román plný laskavosti, citu, nespravedlnosti i bolesti? Na motivy knihy (Ne)obyčejný kluk natočil režisér Stephen Chbosky film s Jacobem Tremblayem, Julií […]