Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech

namety pro skolni druzinu

Pedagogická prá­ce v dru­ži­ně má svá spe­ci­fi­ka. Po skon­če­ní výu­ky je tře­ba, aby děti efek­tiv­ně strá­vi­ly vol­ný čas, posi­lo­va­ly svou osob­nost, zdo­ko­na­lo­va­ly se v soci­ál­ních doved­nos­tech, uči­ly se spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi. 

Kniha obsa­hu­je deset tema­tic­kých plá­nů prá­ce v dru­ži­ně. Je urče­na pro děti od 6 do 11 let. Celoroční plá­ny se v dru­ži­ně zpra­co­vá­va­jí na celý rok a jsou ori­en­tač­ním vodít­kem, kte­rý uvá­dí, na co se v daném roce zamě­řit.

V pub­li­ka­ci je popsá­no 10 tema­tic­kých plá­nů prá­ce v dru­ži­ně.

 1. pro­jek­tů:

1) Tvořivá díl­na

2) Když se chce, tak všech­no jde

3) Pojedeme na výlet

4) S kníž­ka­mi jsme kama­rá­di

5) Odvážnému štěs­tí pře­je

6) Umíme se cho­vat a jed­nat

7) Jak se žije jin­de

8) Svoje měs­to dob­ře znám

9) Dál, výš, rych­le­ji

10) Čeká na vás pohád­ka

Každý pro­jekt je podrob­ně popsán. Vědomostní otáz­ky, hry, akti­vi­ty s úko­ly, sou­tě­že, spor­tov­ní akti­vi­ty a výtvar­né čin­nos­ti, zákla­dy spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní, zdra­vo­vě­da pro děti, pre­ven­ce úra­zů, doprav­ní výcho­va, prá­ce s kni­ha­mi – Robinson Crusoe, Metráček, Knížka Ferdy Mravence, Pavián mezi lid­mi, Tarzan aj.

Různé akce a akti­vi­ty, kte­ré lze spo­leč­ně rea­li­zo­vat – let­ní kar­ne­val, puzz­li­á­da, roz­ma­ni­té spor­tov­ní dis­ci­plí­ny jako je fot­bal, flor­bal, tur­naj ve stol­ním teni­se, šta­fe­to­vý běh, zábav­ná olym­pi­á­da. Rozepsané jsou i týden­ní pro­jek­ty.

Knihu roz­hod­ně uví­ta­jí vycho­va­tel­ky v dru­ži­ně, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé pro­jek­ty pro své týden­ní či měsíč­ní blo­ky. Tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je nepře­ber­né množ­ství námě­tů na čin­nos­ti růz­né­ho dru­hu.

Musím říci, že se mě nej­ví­ce líbi­la zdra­vo­vě­da pro děti a doprav­ní výcho­va. Obě téma­ta jsou pro ško­lá­ky nesmír­ně důle­ži­tá, jeli­kož se posled­ní dobou děti dostá­va­jí do situ­a­cí, kdy se vybí­zí to, že by měli poskyt­nout prv­ní pomoc a jak se mají cho­vat v doprav­ním pro­vo­zu.

Další z pro­jek­tů, kte­rý urči­tě sto­jí za zmín­ku je „Jak se žije jin­de.“ Školáci se čas­to setká­va­jí se spo­lu­žá­ky, kte­ří se nena­ro­di­li v České repub­li­ce, ale v zahra­ni­čí. Porozumět jejich způ­so­bu živo­ta i záko­ni­tos­tem jiné­ho život­ní­ho sty­lu je oprav­du důle­ži­té.


Autor: Krista Balková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2010, Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7367-802-9

Krista Balková vystu­do­va­la peda­go­gic­kou fakul­tu v Hradci Králové, přes 40 let pra­co­va­la s dět­mi, posled­ních 15 let ve škol­ní dru­ži­ně ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy5. února 2019 Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy Je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Má potíže s adaptací nebo se správným držením tužky? Chcete, aby byl váš předškolák dobře připravený na 1. třídu? Jste pedagog a hledáte […]
 • Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami – praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny18. března 2019 Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami – praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny Hledáte pro svou práci s dětmi zajímavé inspirace? Pracujete s dětmi se speciální vzdělávacími potřebami či dětmi nadanými a nemáte dostatek materiálů? Neváhejte a sáhněte po  této […]
 • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
 • Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele15. října 2018 Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *