Nakládat, odjíždíme!

Nakladat2

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat, odjíž­dí­me! němec­ké­ho auto­ra Wolfganga Metzgera.

Okruh čte­ná­řů, pro kte­ré je kni­ha vhod­ná, pře­sta­vu­jí už nejmen­ší děti od dvou let věku a kni­ha je při­způ­so­be­na jejich potře­bám. Kulaté rohy, sil­né lis­ty, kte­rých je včet­ně obál­ky bohu­žel jen šest…  Jak už vyplý­vá z názvu kni­hy, vše se točí kolem doprav­ních pro­střed­ků, se kte­rý­mi se děti mohou na uli­ci běž­ně potkat. Najdeme zde obráz­ky taha­čů, trak­to­rů, sta­veb­ních stro­jů, dodá­vek, bagrů, apod. Ilustrace jsou u toho­to typu knih důle­ži­těj­ší než samot­ný text a tato kni­ha není výjim­kou. Přes sta­tek, běž­ný ruch uli­ce, shon v auto­ser­vi­su a stav­bu se pře­ne­se­me až do vel­koskla­du potra­vin, kde prá­vě pro­bí­há pří­pra­va k dis­tri­buci zbo­ží.

Na kaž­dé dvoj­stra­ně je vyob­ra­ze­no něko­lik stro­jů, kte­ré jsou ve vět­ši­ně pří­pa­dů dopl­ně­ny o různá posuv­ná a odklá­pě­cí okén­ka. Takže nejmen­ší čte­ná­ři mohou sami nalo­žit nabou­ra­né auto na dodáv­ku odta­ho­vé služ­by, vyklo­pit ze lží­ce bag­ru hlí­nu do při­pra­ve­né vleč­ky nebo nahléd­nout do vozí­ku, kte­rý má mamin­ka při­pev­ně­ný za jízd­ním kolem.  Ilustrace jsou reál­né a krás­ně pro­ve­de­né a vše­mož­ná okén­ka baví snad kaž­dé dítě. Pro ty nejmen­ší dvou­le­té před­sta­vu­jí občas pro­blém posu­no­va­cí­mi prv­ky, ale odklá­pě­ní jim nedě­lá nejmen­ší potí­že. Texty je nut­no brát pou­ze jako dopl­něk k ilu­stra­cím, na kte­rých celá kni­ha sto­jí.

Knize Nakládat, odjíž­dí­me! nelze nic vytknut až na dva malé detai­ly. Jedním je už výše zmi­ňo­va­ný malý počet stran. Určitě by se dalo najít více doprav­ních pro­střed­ků, stro­jů a situ­a­cí, kte­ré by se do kni­hy daly pou­žít. Druhou drob­nost před­sta­vu­je fakt, že se jed­ná o kni­hu pře­vza­tou z němec­ké­ho ori­gi­ná­lu a přes­to­že jsou hlav­ní názvy pře­jme­no­va­né čes­ky, tak na znač­kách aut a na jiných detai­lech je vidět, že kni­ha byla původ­ně urče­na pro němec­ky mlu­ví­cí trh. Tento trend je na trhu s kni­ha­mi pro nejmen­ší patr­ný už del­ší dobu. Nemáme u nás dosta­tek auto­rů a ilu­strá­to­rů, kte­ří by psa­li a kres­li­li kni­hy pří­mo pro čes­ké děti?


 • Název kni­hy:     Nakládat, odjíž­dí­me!
 • Autor:                  Wolfgang Metzger
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství:  Albatros


Nakládat, odjíždíme!
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme!2. ledna 2019 Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme! Malí milovníci bagrů, jeřábů, míchaček a stavebních strojů, aut, traktorů a vůbec všech nakladačů a převozních automobilů budou mít velkou radost z knížky Nakládat, odjíždíme! Je určená […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Zvířátka na statku28. září 2017 Zvířátka na statku Jako dotyková knížka působí na první pohled publikace Zvířátka na statku. Na titulní straně jsou vyobrazení prasátko, ovečka, pes, kachně, slepice, kráva a kůň. Koňské břicho je udělané […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Objevuj s námi! Fousky a ocásky8. června 2018 Objevuj s námi! Fousky a ocásky Také vám přijde nadlidský úkol naučit svoje dvouleté dítě barvy, protiklady, zvuky zvířat a rozdíl mezi pruhy a puntíky? Mohla by vám k tomu pomoci veselá knížka Fousky a ocásky. Je dělaná […]
 • Listování Pěkně podle abecedy22. listopadu 2017 Listování Pěkně podle abecedy Jedná se o dětskou naučnou knížku, kterou napsal Zdeněk Železný. Kniha obsahuje 80 stran. V knížce nám autor přiblíží abecedu, která je základem pro každé dítě. O ilustraci obrázků se […]
 • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
 • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]