Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

motýl3 e1549406109702

Motýlí křik je vel­mi bri­lant­ní thriller s bra­vur­ně kon­ci­po­va­nou kon­spi­rač­ní teo­rií, jež vás díky rych­lé­mu sle­du udá­los­ti a akcí nechá v mra­zi­vém napě­tí až do posled­ní strán­ky kni­hy, kte­rou doslo­va pře­čte­te jed­ním dechem. Je těž­ké ji odlo­žit, byť jen na malou, kra­tič­kou chví­li.

„Záleží jen na vás, jak dale­ce se odvá­ží­te násle­du­jí­cí­mu pří­bě­hu uvě­řit - jak moc jste ochot­ni při­jmout prav­du, ať je jak­ko­li nepří­jem­ná. Přestože se jed­ná o fik­ci, všech­na vědec­ká fak­ta, data, mís­ta a orga­ni­za­ce, kte­ré jsou v  kni­ze pou­ži­ty, sku­teč­ně exis­tu­jí, jsou reál­né a snad­no ově­ři­tel­né z veřej­ně dostup­ných zdro­jů.“ (Jan Tománek)

Hlavním hrdi­nou je tele­viz­ní repor­tér Pavel Černý, jehož slá­va už dáv­no pomi­nu­la a je nená­vrat­ně pryč. Sám Pavel se musel spo­ko­jit pou­ze s toče­ním dru­ho­řa­dých repor­tá­ží, jejichž sle­do­va­nost byla napros­to mini­mál­ní. Čekal, až při­jde vhod­ná pří­le­ži­tost a obje­ví se něja­ký ten vel­ký „sólo kapr“, kte­rý jej vrá­tí zpět na tele­viz­ní výslu­ní.

Více na Kritiky.cz
Král zlodějů Film inspirovaný skutečnými příběhy a osudy dětí zapojených do organizovaného zločinu vz...
Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy „ROZPRAVY O TANTŘE“. Zájem o tantru každičkým dnem roste, ale většina z nás ani přesně neví, co to taková tan...
Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the ...
Galina Miklínová Spoluautorka scénáře, autorka výtvarné podoby a režisérka Lichožroutů. Režisérka, vý...
Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka Pokud bychom chtěli některý z animovaných filmů označit za kultovní, zaslouží si to mezi pr...

To už se ale mělo záhy změ­nit! A to v oka­mži­ku, kdy je v záko­pu nale­ze­no zave­le­né, bez­vlád­né tělo sekre­tá­ře Ministerstva země­děl­ství Spojených stá­tů ame­ric­kých Williama Sanderse. Jednalo se sku­teč­ně o nešťast­nou náho­du, jak to na prv­ní pohled vypa­dá, ane­bo o doko­na­le zamas­ko­va­nou a dob­ře pro­myš­le­nou vraž­du?

Pavel začne pát­rat na vlast­ní pěst, mož­ná tak tro­chu i hnán svo­jí vlast­ní cti­žá­dos­tí a tou­hou dostat se zpět „do repor­tér­ské­ho sed­la“ a obno­vit tak svo­jí zašlou slá­vu; se nevě­dom­ky pouš­tí na vel­mi ten­ký led. Vše odstar­to­va­lo odvy­sí­lá­ní jeho repor­tá­že sna­ží­cí se z pou­hé náho­dy vytřís­kat pokud mož­no co nej­vět­ší repor­tér­skou sen­za­ci.

A i když se Pavlovi poda­ři­lo zís­kat infor­ma­ce z taj­né­ho zdro­je, kte­ré sku­teč­ně nasvěd­ču­jí tomu, že sekre­tář byl zavraž­děn, je tomu sku­teč­ně tak ane­bo si s repor­té­rem někdo jen pěk­ně zahrá­vá?

„.... pře­kom­bi­no­va­né a slo­ži­té se zda­jí ty věci, kte­rým buď­to nero­zu­mí­me, což zna­me­ná, že nezná­me všech­na fak­ta a sou­vis­los­ti - nebo věci, ve kte­rých zasáh­ne náho­da - říkej­me jí tře­ba fak­tor X nebo motý­lí efekt. Vlastně sta­čí vymě­nit jedi­né drob­né koleč­ko v sou­ko­lí a vše do sebe zapa­dá - co když data, kte­rá jste dostal, neby­la urče­na vám nebo jste je jen špat­ně inter­pre­to­val a vlast­ně nechtě­ně je pou­žil niko­li pro­ti jejich nepří­te­li, ale pro­ti tomu, kdo vám je dal...“

Jak moc prav­di­vé můžou být infor­ma­ce, kte­ré si nemů­že­te nebo nedo­ká­že­te nijak ově­řit z jiných zdro­jů? Proč, když měl Pavel, léty pro­tře­lý a zku­še­ný repor­tér, k dis­po­zi­ci infor­ma­ce a zdro­je, si tyto pod­lo­že­né infor­ma­ce neo­vě­řil i z jiných, dal­ších zdro­jů?

Více na Kritiky.cz
Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé ...
Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení Nejedná se o klasickou knížku, na kterou jsme zvyklí. Tuto knížku navrhly děti ze 7. třídy ...
Král zlodějů (Král‘ zlodejov) Teoreticky se dá říct, že se jedná o český film což je i není pravda. Je v tom, že má če...
Prince Prince Rogers Nelson (* 7. června 1958 Minneapolis, Minnesota, USA- 21. dubna 2016 Chanhassen) byl ...
Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku Kniha s podtitulem Laskavý průvodce ženy středního věku si klade za cíl ukázat, že vždyck...

Proč se zbrkle pus­til do odvy­sí­lá­ní repor­tá­že tak, jak mu to vše bylo před­lo­že­no, aniž by hle­dal mezi tím vším něja­ké bliž­ší sou­vis­los­ti, a radě­ji se nechal nevě­dom­ky zma­ni­pu­lo­vat a vtáh­nout do mani­pu­la­ce pro „vyš­ší“ mocen­ské cíle?

Proč repor­táž Černého roz­pou­ta­la tolik roz­ru­chu a pozdvi­že­ní nejen v Čechách, ale i ve svě­tě? Může být tohle začá­tek k objas­ně­ní a odha­le­ní kon­spi­rač­ní teo­rie spo­je­né s taj­nou kon­fe­ren­cí Bilderberg, kde za zavře­ný­mi dveř­mi jed­ná o budouc­nos­ti celé­ho svě­ta sku­teč­ně úzká spo­leč­nost těch nej­bo­hat­ších a nej­moc­něj­ších lidí tzv. svě­to­vá eli­ta?

Podaří se mu pro­nik­nout mezi jed­not­li­vé čle­ny a pood­ha­lit tak rouš­ku tajem­ství týka­jí­cí se této mocen­ské sku­pi­ny? Jak moc nebez­peč­ná hra se roze­hrá­la, a kdo nako­nec sku­teč­ně pře­ži­je?

A jakou roli ve sku­teč­nos­ti sehra­je nená­pad­ná a tajem­ná dív­ka s nezvyk­lým jmé­nem Zilla, půso­bí­cí jako tele­viz­ní asi­s­tent­ka, a tak tro­chu i pomoc­ná ruka Pavla, stu­dent­ka práv? I když se zdá nedů­le­ži­tou a ved­lej­ší posta­vič­kou celé­ho pří­bě­hu, čte­nář brzy při­jde na to, že opak je prav­dou.

Právě tato nená­pad­ná Zilla sehra­je v pří­bě­hu vel­mi klí­čo­vou a zásad­ní roli, neboť pochá­zí z rodi­ny vel­mi sil­ných žen (ale­spoň co se ducha týče) a s vel­mi tajem­nou a mož­ná i troš­ku děsi­vou minu­los­tí...

„Vše, co sly­ší­me, je názor, niko­li fakt. Vše, co vidí­me, je úhel pohle­du, niko­li prav­da.“ (Marcus Aurelius)

Thriller Motýlí křik vel­mi dopo­ru­ču­ji, a mož­ná díky tomu, že se ode­hrá­vá v čes­kém pro­stře­dí s pře­sa­hem i za hra­ni­ce rod­né vlas­ti, je mi mno­hem bliž­ší, než thrille­ry zahra­ni­čích auto­rů.

Navíc se zde nachá­ze­jí skvě­le vykres­le­né posta­vy, a záro­veň jsou zde i krás­ně začle­ně­ny oso­by z naší poli­ti­ky a veřej­né­ho živo­ta, jako je napří­klad posta­vič­ka kní­že­te Černohorského. Každý pozor­ný čte­nář  hned ví, o koho se asi tak ve sku­teč­nos­ti jed­ná.

Více na Kritiky.cz
Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych,...
Malá kniha meditací: V malosti života objevíte velkolepé chvíle! Proč meditovat? Protože je to vlastně forma „užívání si života“. Protože meditace můž...
Lída Baarová Na tiskové konferenci se představili hlavní tvůrci filmu Lída Baarová....
Dunkerk v IMAX® Flora ČR Podívejte se na unikátní fotky jedinečné promítací kabiny 70mm filmu v pražském IMAX® Flo...
MasterChef Česko řada II. díl 12 Díl z 21.9.2016....

Celý pří­běh je zasa­zen do zají­ma­vých kulis, kde není nou­ze o rych­lý spád samot­né­ho pří­bě­hu, čas­té a neo­če­ká­va­né akce, kde se snou­bí doko­na­lá hra s fak­ty, před­lo­že­ný­mi indi­ci­e­mi a mocen­skou mani­pu­la­ci.

Ne vždy auto­rem před­klá­da­né indi­cie a jed­not­li­vé stříp­ky nápo­věd do sebe hned napo­pr­vé zapa­da­jí, někdy nao­pak fabu­lu­jí, spe­ku­lu­jí a sna­ží se svést čte­ná­ře ze sto­py, což umoc­ňu­je doko­na­lý pro­ži­tek ze čte­ní a své­ho čte­ná­ře si tak namo­tá­vá na pomy­sl­nou nit­ku a udr­žu­je jeho pozor­nost až do samot­né­ho závě­ru kni­hy. Věřte, že tuhle kni­hu není mož­né jen tak dát z ruky. Na prv­ní strán­ce vás chyt­ne a nepus­tí, dokud jí nepře­čte­te.

Motýlí křik

Autor: Jan Tománek

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

Vydání prv­ní, Praha 2018

ISBN: 978-80-7597-153-1

Počet stran: 334

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller
Hodnocení: 5 - ‎10 hl.


|

Související příspěvky:

  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […]
  • Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem12. ledna 2018 Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem Tohle je jedna z knih, kterou bych tak ráda si užila načtenou! Aby vynikla její dramatičnost, vtip, nadhled a lehkost, se kterou se vám doslova vryje pod kůži a stane se návykovou. No ano, […]
  • Kozí příběh se sýrem - 62%25. října 2012 Kozí příběh se sýrem - 62% Kozí sýr může být gurmánská lahůdka nebo také důvod, proč natočit dětský film. V pohádkovém království je na sýrech závislý král, který pro svůj mlsný jazýček hodlá ochutnat sýry ze všech […]
  • Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete8. července 2018 Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete Milujete kriminálky, kde se tým vyšetřovatelů snaží dopadnout pachatele, skládá jednotlivé stopy, které je navádí ať již blíže nebo dále od vyřešení otázek, a zároveň máte možnost […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Ceny Český lev 2019 - Výsledky24. března 2019 Ceny Český lev 2019 - Výsledky Letošní ročník Českých lvů byl zdaleka nejvydařenější za posledních mnoho let. Předávání cen probíhalo v hbitém tempu a bez zbytečných prostojů, důstojně a povětšinou i bez trapného […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *