Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka

  •  
0047433908 moje pacificka hrebenovka a10150f17435 v 1

Pacifická hře­be­nov­ka je turis­tic­ká hře­be­nov­ka ve Spojených stá­tech, kte­rá je dlou­há 4286 kilo­me­t­rů a pat­ří mezi nej­těž­ší turis­tic­kou tra­su na svě­tě. Ročně se na ní vydá zhru­ba 3000 lidí, a z toho pro­jde celou tra­su, zhru­ba kaž­dý šest­nác­tý. Vede přes tři stá­ty a sedm národ­ních par­ků. Doba pocho­du trvá v prů­mě­ru 6 - 8 měsí­ců. A je to sen i život­ní výzva. Být sám něko­lik měsí­ců, čelit drs­né pří­ro­dě, zví­řa­tům ale i sám sobě. Svým stra­chům, pochy­bám, kte­ré ale po skon­če­ní trai­lu mizí, pro­to­že co v civil­ním živo­tě může být hor­ší než prá­vě být sám v divo­či­ně a čelit tvá­ří tvář nebez­pe­čí.

Monika Benešová tra­su zvlád­la za pou­hých pět měsí­ců. Rozhodla se Pacifickou hře­be­nov­ku zdo­lat, dodat si odva­hy, změ­nit svůj dosa­vad­ní život a vyře­šit své pro­blémy, jako je nemoc, stres z rych­lé Prahy, kdy pro­fe­sí novi­nář­ky, nemě­la během kaž­do­den­ní­ho sho­nu čas zpo­ma­lit a, zamys­let se nad život­ním smě­rem.

Když jed­no­ho dne její tělo řeklo dost! A jako varo­vá­ní nad nut­nou změ­nou při­šli vel­ké střev­ní potí­že, kte­ré se s pra­cí dali sklou­bit vel­mi těž­ce. Čímž se roz­tá­čel kolo­toč tra­pa­sů v prá­ci skrz své potí­že a násled­ných depre­sí, kte­ré na sebe nene­cha­li dlou­ho čekat.

Už nemůžu. Nedokážu se tady doma psy­chic­ky srov­nat, nezvlád­nu to. Bojím se vyjít na uli­ci, bojím se podí­vat lidem do očí. Co když se mi zase někde udě­lá zle a nedo­běh­nu to? Všichni se mi budou posmí­vat. Takhle se utrá­pím.

Chuť a v tu chví­li i nut­nost zamys­let se nad hod­no­tou vlast­ní­ho zdra­ví a osob­ním štěs­tím, si kladla otáz­ky. O čem sním? Co jsem vždy chtě­la?

Pojedu sama do Santiaga de Compostela, kte­rá mi dodá ener­gii a chuť pros­tě jít dál, fyzic­ky i psy­chic­ky. A tak i uči­ni­la a když se poz­dě­ji z tis­ku dozvě­dě­la, že prv­ní Češi pro­šli pěš­ky celou Ameriku, bylo roz­hod­nu­to.
Dala výpo­věď v redak­ci, zaří­di­la si vízum a i přes rady léka­řů nikam nejet, se její roz­hod­nu­tí neda­lo změ­nit. A vyra­zi­la s Rosťou, zku­še­ným Čechem, kte­rý na Pacifické hře­be­nov­ce už byl....

V kni­ze popi­su­je svou pro­mě­nu, dří­ve nesa­mo­stat­né, cit­li­vé hol­ky, kte­rá je dale­ko od rodi­čů a vše­ho co ji při­po­mí­ná domov. Ale během ces­ty, občas­ných poby­tů v kem­pech pro tre­ka­ře, zjiš­ťu­je že se stá­le více začí­ná  těšit na samo­tu, a svo­bo­du, kde slo­ží hla­vu a co jí čeká dal­ší den.

Pacifickou hře­be­nov­ku aspoň pod­le fil­mu Divočina s Reese Witherspoon v hlav­ní roli, mám spo­je­nou se sil­ný­mi život­ní­mi pří­běhy lidí, kte­ré jejich život, či osud na hře­be­nov­ku nasmě­ro­val a tak mi tam chy­bě­lo více bar­vi­tos­ti. Možná kdy­by mís­ty více popsa­la pár zážit­ků s přá­te­li tre­ka­ři, zají­ma­vý­mi lid­mi na ces­tě, či při autosto­pu, urči­tě by to kni­hu více osvě­ži­lo. Ale i tak jsem kni­hu dočet­la za dva dny, drže­la ji pal­ce, obdi­vo­va­la odva­hu a občas se i nahlas hla­si­tě zasmá­la, nad její­mi eska­pá­dy, nej­ví­ce asi když pře­kra­čo­va­la hra­ni­ci v pru­hu na auta.

Monika Benešová - Moje Pacifická hře­be­nov­ka

Hodnocení  - 80%

Nakladatelství - Motto

130 - 200 mm, váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

EAN - 9788026714248

Kniha k objed­ná­ní zde :

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/47433908/moje-pacificka-hrebenovka/


Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka
Hodnocení: 4.3 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.21. května 2019 Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2 Komiksová kniha od Jana Šorma je, jak už název napovídá o Janu Zajícovi, tedy skutečné osobě, která stejně jako více známý Jan Palach spáchal sebevraždu, co by protest a nesouhlas s ruskou […]
  • Ze dna až na vrcholky hor6. dubna 2019 Ze dna až na vrcholky hor Dnešní doba je zaměřena na výkon, dravost a úspěch měřený finančním ohodnocením. Kdo nesplňuje alespoň některé z těchto měřítek, neobstojí ve společnosti a je na něj pohlíženo jako na […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%2. března 2017 Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60% Odejít ze světa a ještě za to získat ocenění? Tak to se může povést jen těm, kteří nepřežili díky své vlastní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, která se uděluje od roku vznikla v roce […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70%30. října 2018 Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70% Svatební fotografie je jedna z nejnáročnějších, už jen proto, že se jedná výjimečný okamžik. Vše musí být dokonalé a poutavé, aby nad prohlížením rodinného alba bylo na co […]
  • Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%12. října 2018 Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80% Češi psi milují. Dle statistik jsme s počtem dvou milionů chovaných psů na předním místě v Evropě a vlastně se není ani čemu divit, protože jak často pejskaři říkají : kdo si pořídí psa, […]
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]