Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky

0054633377 Moje prvni zahradka

Víte co jsou říz­ky na mušká­tech? Máte rádi zahrad­ni­če­ní a chce­te se ledasče­mu při­u­čit a dozvě­dět? Martina Drijverová je autor­kou pou­ta­vé pub­li­ka­ce, kte­rá vás pro­ve­de svě­tem pěs­to­vá­ní růz­ných rost­lin a pora­dí vám, abys­te měli ty nej­krás­něj­ší dýně či nej­chut­něj­ší jaho­dy. Chcete to také zku­sit? Zahradničení je vlast­ně zába­va.

Celou kni­hou vás pro­ve­dou dva zahrad­ní­ci Adámek a Evička. Adámek je z ves­ni­ce a zave­de vás na zahrád­ku, kdež­to Evička byd­lí ve měs­tě a pěs­tu­je ledasco na bal­kó­ně.

Kniha je plná nápa­dů a tipů, jak si sám vypěs­to­vat dýně, řeři­chu, raj­ča­ta, mrkev, ředkvič­ky, kopr, cuke­ty, jaho­dy, mali­ny, viš­ně, ale také jak vyro­bit indi­án­ský stan z fazo­lí, mecho­vou zahrád­ku, jezír­ko na bal­kó­ně či ryb­ní­ček ve skle­ni­ci. Obě děti jsou oprav­du moc šikov­né a bude­te pře­kva­pe­ni, co vše doká­žou vymys­let. V kni­ze nalez­ne­te i nápa­dy na zají­ma­vé poku­sy s rost­li­na­mi nebo jak se zba­vit bělás­ků na vašem zelí.

Tato kni­ha je roz­dě­le­na do 29 krát­kých kapi­tol, ve kte­rých autor­ka krát­ce sezná­mí s pěs­to­vá­ním růz­ných plo­din. Každá z těch kapi­tol je dopl­ně­na ilu­stra­cí k dané­mu téma­tu.

Při čte­ní této kni­hy zaži­je­te pří­jem­nou poho­du a radost z dob­ře vyko­na­né prá­ce. Ta dři­na na zahrád­ce roz­hod­ně sto­jí za to. Tato kni­ha je dle mého názo­ru napros­to ide­ál­ní pro děti, kte­ré baví obje­vo­vat svět, hrát si s hlí­nou, sázet. Zcela při­ro­ze­ně se děti učí mít úctu k pří­ro­dě a ke vše­mu živé­mu. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Knihu jsem uká­za­la svým synům, kte­ří také rádi se mnou pra­cu­jí na zahra­dě a hned chtě­li vyzkou­šet mno­ho expe­ri­men­tů, kte­ré tato skvě­lá pub­li­ka­ce nabí­zí. Jsem z ní napros­to nad­še­ná. Ilustrace Daniely Horáčkové mě vykouz­li­ly úsměv na tvá­ři. Už se moc těším, až opět vyra­zím na zahrád­ku a budu rela­xo­vat s motyč­kou v ruce. I když se při odstra­ňo­vá­ní ple­ve­le zapo­tí­te, věř­te, že je to ten nej­lep­ší bal­zám na duši, na všech­ny naše sta­ros­ti. Největší odmě­nou pro vás bude boha­tá úro­da, ze kte­ré bude­te mít pak radost a pro svou rodi­nu vypěs­tu­je­te mno­ho ovo­ce a zele­ni­ny, kte­rou potom zpra­cu­je­te ve vaší kuchy­ni.

Kniha je urče­na pro děti od 5 let a nejen pro ně.


Autor: Martina Drijverová

Ilustrace: Daniela Horáčková

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Počet stran: 68

Vydáno: 2019, Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-05386-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny28. listopadu 2018 Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny Máte rádi přírodu, chodíte často na výlety a chcete sebe či své děti naučit i něco o okolní flóře? Kniha od vydavatelství Grada vás v tomto ohledu rozhodně nezklame. Jak už název […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele15. října 2018 Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování5. května 2019 Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování "Proč to dělá?" " Proč se chová tak agresivně?" Pokud pracujete s dětmi nebo máte své vlastní, tuto otázku jste si jistě položili mnohokrát za svůj život. Některé situace jsou opravdu […]
  • Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme - aktivity pro celý rok9. září 2019 Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme - aktivity pro celý rok Práce s dětmi je velmi zajímavá a pestrá. Je to neustálá cesta hledání způsobů, metod, forem i nápadů. Vždy, když si připravuji činnosti pro děti, tak si kladu za cíl, aby se něco nového […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu?18. prosince 2017 A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu? První dětská knížka, která se na zvířátka dívá jiným způsobem. Roztomilým, leč důrazným.  Lidským. A hodně dětskýma očima. Takovým, že nebudete mít chuť je jíst. Protože vlastně vůbec […]