Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Míša2 e1547398663113

Knížka vyprá­ví úsměv­né pří­ho­dy jed­né malé sed­mi­le­té hol­čič­ky Míšy, kte­rá byd­lí na malém měs­teč­ku spo­lu se svý­mi rodi­či a svým malým psí­kem, kte­ré­ho s lás­kou oslo­vu­je Pupík.

Holčička je piho­va­tá zrz­ka se stá­le roz­zá­ře­ný­ma oči­ma, jež zbož­ňu­je jaho­dy, pořád­ně napě­ně­né kakao, sbí­rá barev­né lis­ty, malu­je a čte pří­běhy své­ho oblí­be­né­ho hrdi­ny dok­to­ra Dolittla, kte­rý si doká­že poví­dat se vše­mi zví­řa­ty.

Doma na zahra­dě ve vět­vích sta­ré lípy má Míša posta­ve­ný malý dome­ček na hra­ní, ale není to jen tak oby­čej­ný dome­ček. Je to kli­ni­ka, sku­teč­ná nemoc­ni­ce pro nemoc­ná a zra­ně­ná zví­řát­ka. Není tedy divu, že prá­vě na tom­to mís­tě Míša ráda pomá­há nemoc­ným ptáč­kům, vever­kám, jež­kům, ale i jiným zví­řát­kům, kte­ré zrov­na potře­bu­jí její pomoc.

Ostatně ona je jako sku­teč­ná paní dok­tor­ka, kte­rá moc dob­ře ví, co jed­not­li­vých paci­en­tům chy­bí, pro­to­že stej­ně jako její hrdi­na Dolittle, i ona rozu­mí řeči zví­řat. A o tom­to malém tajem­ství nikdo, kro­mě její­ho dědeč­ka Jakuba, kte­rý je ostat­ně taky vete­ri­nář, neví: Ostatně i děde­ček, stej­ně jako Míša, rozu­mí řeči zví­řat.

Míša si kro­mě léče­ní zví­řá­tek vede i svo­jí vlast­ní lékař­skou kni­hu, kam si zazna­me­ná­vá všech­ny své lékař­ské úko­ny a pokro­ky. Na svůj věk je moc šikov­ná a navíc má k ruce i skvě­lé­ho, čtyř­no­hé­ho pomoc­ní­ka Pupíka, kte­rý umí skvě­le sto­po­vat nemoc­né paci­en­ty, či svým čeni­chem upo­zor­nit na to, co by je moh­lo trá­pit, nebo jim nao­pak chy­bět.

Míša a Pupík jsou pros­tě sehra­ná dvoj­ka. Jestli se chce­te o tom pře­svěd­čit, sta­čí se začíst do strá­nek této úchvat­né kni­hy a pono­řit se do jed­not­li­vých pří­bě­hů, kde tato malá dok­tor­ka pře­kva­pu­je nejen svo­jí svo­jí šikov­nos­tí, ale i postře­hem a rych­lým úsud­kem.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 31 ...
STANISLAVA ŠLOSSEROVÁ (KOSTÝMNÍ VÝTVARNICE)  „Když se herec cítí v kostýmu dobře, tak dobře hraje a celý film je dobrý.“ V Přá...
FIFA 18 - CZECH LEAGUE PATCH 2017/18 (v1.01) HET liga sezóny 17/18, včetně dresů pro sezónu 2017/2018 Liga mistrů a Evr. liga...
Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulis...
Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu Producentská společnost Negativ, největší český producent celovečerních filmů distribuovan...

Dokonale umí pomá­hat svým malým a bez­bran­ným paci­en­tům jako napří­klad v lese nale­ze­né a zra­ně­né sovič­ce zamo­ta­né do drát­ku, ane­bo si pře­čtě­te pří­ho­du, jak s pomo­cí Pupíka při­šli na bola­vé ouško u ště­ňát­ka, jež pat­ři­lo nej­lep­ší kama­rád­ce Evičce. Či jak si pre­ciz­ně pora­di­la se záně­tem kopýt­ka u malé­ho hří­bát­ka Zefýrka...

Knížka je moc hez­ky napsa­ná. Jednotlivá dob­ro­druž­ství snad­no vtáh­nou své malé čte­ná­ře do děje, a urči­tě se rádi pře­čtou to, jak si malá dok­tor­ka Míša pora­dí s pro­blémy svých paci­en­tů.

Navíc je kni­ha vel­mi boha­tě ilu­stro­va­ná krás­ný­mi a vel­mi barev­ný­mi obráz­ky, pro­kres­le­ný­mi do posled­ních detai­lů. Obrázky, jako by si žily svůj vlast­ní život a při pohle­du na ně si je hned zami­lu­je­te. A co víc, všech­ny posta­vič­ky mají krás­ně zvý­raz­ně­né obrov­ské oči, jež obráz­kům dodá­va­jí na jejich živos­ti a plas­tič­nos­ti.

Jednotlivé pří­běhy jsou vel­mi krát­ké, roz­dě­le­né do kapi­tol. Moc dob­ře se čtou, neboť jsou hod­ně dopl­ně­ny o roz­ho­vo­ry. Kniha je napsá­na jed­no­du­še, sro­zu­mi­tel­ně a snad­no ji zvlád­ne pře­číst kaž­dý začí­na­jí­cí čte­nář.

Kniha jako tako­vá pro­bou­zí lás­ku ke zví­řa­tům a učí být k pří­ro­dě a k živým tvo­rům ohle­du­pl­ní, nepře­hlí­žet je a sna­žit se jim, pokud budou potře­bo­vat, pomo­ci. A neza­po­meň­te na to, že i čtyř­no­hý kama­rád může být ten nej­věr­něj­ší a nej­spo­leh­li­věj­ší pří­tel za kaž­dé situ­a­ce, s kte­rým si uži­je­te nejen spous­tu dob­ro­druž­ství, ale i nikdy nekon­čí­cí zába­vy.

Více na Kritiky.cz
Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den. Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako here...
#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 % Vzpoura mozků: OdysseusVydalo nakladatelství XYZ v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 56...
Dan Brown: Počátek Konstrukčně asi nejčitelnější a nejlidštější Brown. Čitelností myslím to, že indicie ...
Game of Thrones | Season 8 Episode 1 | Inside the Episode (HBO) ...
V každém okamžiku jsme pořád ještě naživu “Venku vždycky panuje atmosféra, ze které si připadám prázdnější, aniž bych se cítil le...

MÍŠA A JEJÍ MALÍ PACIENTI. Nečekaní hos­té

Napsala: Aniela Cholewińská-Szkoliková

Ilustrace: Agnieszka Filipowská

Překlad: Danuta Kulová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 47

ISBN 978-80-264-2311-9

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *