Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

matcina volba

Madeleine měla všech­no, o čem sni­la. Nádherný dům, odda­nou nej­lep­ší kama­rád­ku Lucy, sta­rost­li­vé­ho man­že­la Doma a roz­to­mi­lá dvoj­čát­ka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěs­tí nemů­že odvrá­tit. V den desá­tých naro­ze­nin dvoj­čat se ale její život změ­nil od zákla­dů a její lás­ka k rodi­ně pro­šla zatěž­ká­va­cí zkouš­kou. Na její dve­ře zakle­pal vrah a nutil ji, aby udě­la­la straš­li­vé roz­hod­nu­tí. Jedno z jejich dětí mělo zůstat naži­vu, dru­hé mělo zemřít. Bylo jen na Madeleine, kte­ré ze svých dětí odsou­dí k smr­ti - syna nebo dce­ru?

Během své­ho poby­tu v nemoc­ni­ci, kde se zota­vu­je z pro­ži­té­ho trau­ma­tu, se Madeleine mar­ně sna­ží při­jít na to, proč se její svět roz­sy­pal na kous­ky. Postupně se jí race­jí zpo­mín­ky na všech­no, co tra­gic­ké­mu dni před­chá­ze­lo. A teh­dy pocho­pí, že nebez­pe­čí ohro­zu­jí­cí její rodi­nu ješ­tě zda­le­ka nepo­mi­nu­lo...

Psychologický thriller Matčina vol­ba napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Samantha Kingová. Ta se ve své prvo­ti­ně sou­stře­dí na otáz­ku, zda je mož­né, aby mat­ka milo­va­la všech­ny své děti stej­ně. Spíš než na akci a napě­tí se sou­stře­dí na psy­chi­ku hlav­ní hrdin­ky, kte­rou popi­su­je do nejmen­ších detai­lů. Při čte­ní tak s Madeleine bude­te pro­ží­vat její bolest, zma­te­nost a bez­moc­nost. Její vzpo­mín­ky jsou matou­cí a zne­po­ko­ji­vé, a navíc není jis­té, zda jsou prav­di­vé. Byl její život doko­na­lý a šťast­ný nebo ne? A co se ono­ho osud­ní­ho dne vlast­ně sta­lo?

V posled­ní tře­ti­ně dojde k něko­li­ka zvra­tům, kte­ré nejen­že roz­me­ta­jí na kusy všech­no, čemu Madeleine věři­la, ale pře­kva­pí i čte­ná­ře, kte­rým by se moh­lo zdát, že už vědí, jak bude pří­běh pokra­čo­vat. Ano, samot­ný konec se dá před­ví­dat, ale sple­ti­té ces­tič­ky, kte­ré k němu vedou, ne. Autorka navíc do kni­hy zakom­po­no­va­la něko­lik ori­gi­nál­ních nápa­dů, tak­že je jis­té, že milov­ní­ky psy­cho­thrille­rů tato kni­ha nezkla­me.

Hodnocení: 90%

MATČINA VOLBA

Autorka: Samantha Kingová

Originální název: The Choice

Překlad: Milan Lžička

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 336


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]