Má paní

kniha ma pani

Anglického krá­le Jindřicha VIII. urči­tě není potřeb­né před­sta­vo­vat - a to samé pla­tí i pro Annu Boleynovou, jeho dru­hou man­žel­ku. On byl nej­moc­něj­ší muž Anglie, výbuš­ný, ale cha­risma­tic­ký, sobec­ký i okouz­lu­jí­cí. Ona byla uro­ze­ná dív­ka s uhran­či­vým pohle­dem, bys­trá a cti­žá­dosti­vá, a spo­leč­ně tvo­ři­li doko­na­lý pár. Jejich lás­ka roz­vrá­ti­la zave­de­né pořád­ky, od zákla­du změ­ni­la celou zemi a pře­ko­na­la všech­ny pře­káž­ky, kte­ré jí stá­ly v ces­tě - výsměch monar­chů, výhrůž­ky pape­že a pohr­dá­ní pros­té­ho lidu...

Zdálo se, že tahle lás­ka je věč­ná. Ona jako­by žili jen jeden pro dru­hé­ho. Jakoby se jich nic z okol­ní­ho svě­ta netý­ka­lo. Ano, svým vzta­hem šoko­va­ly, ale ješ­tě šoku­jí­cí byl konec jejich lás­ky. Konec, kte­ré­mu se i dnes zdrá­há­me uvě­řit.

Většina kni­hy je psa­ná v ich - for­mě. Příběh ale nevy­prá­vá Jindřich ani Anna, nýbrž krá­lov­ský šašek, kte­rý se díky své­mu posta­ve­ní všu­de dostal a všech­no viděl a sly­šel. Neméně pod­stat­nou část tvo­ří Jindřichovy auten­tic­ké dopi­sy, ve kte­rých se vyzná­vá ze své lás­ky k Anně.  Teměř za kaž­dým dopi­sem pak čas­to násle­du­jí krát­ké odstav­ce, ve kte­rých autor­ka vysvět­lu­je his­to­ric­ké sou­vis­los­ti a pro­zra­zu­je, co mají spo­leč­né s tímhle pří­bě­hem lás­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la spíš lidem, kte­ří toho moc o Jindřichovi VIII. a Anně Boleynové moc nevě­dí, pro­to­že autor­ka jejich pří­běh nero­ze­bí­rá do hloub­ky, ale sou­stře­dí se jen na ty nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti. Ty však lidé, kte­ří se o tohle téma zají­ma­jí, už prav­dě­po­dob­ně zna­jí, a tak by pro ně kni­ha moh­la být zkla­má­ním. Pokud však je tohle téma pro vás nové, kni­hu vám dopo­ru­ču­ji. Je psa­ná pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­ně, tak­že jed­not­li­vé sou­vis­los­ti snad­no pocho­pí­te, a oce­ní­te taky Jindřichovy dopi­sy, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi část­mi kni­hy.

Hodnocení: 100%

MÁ PANÍ

Autorka: Veronika Moreira

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 160


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
  • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
  • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […]
  • Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle22. října 2017 Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle Mladá Annabelle, pracující jako ošetřovatelka, je nucena utéct z Londýna do Paříže. Zde poznává nejen svou tetu Aline, ale i malíře Henriho, do kterého se zamiluje. Mladí lidé si užívají […]
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
  • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […]