Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči

  •  
0046092185 logopedie pro nejmensi a101f0f16848 v

Hrátky se slo­vy, decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní, prá­ce s rytmem, určo­vá­ní dél­ky slov, počá­teč­ních hlá­sek, bás­nič­ky s pohy­bem, pís­nič­ky, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, pojme­no­vá­ní obráz­ků, to vše pat­ří k prá­ci uči­tel­ky s dět­mi v mateř­ské ško­le. Již od útlé­ho věku si s dět­mi poví­dá­me, vše pojme­no­vá­vá­me, uka­zu­je obráz­ky, dává­me jim  ten správ­ný mluv­ní vzor. 

Pracovní sešit plný her, dopl­ňo­va­ček barev­ných obráz­ků a úko­lů bude vaše děti bavit.

Tato logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka obsa­hu­je řadu pou­ta­vých barev­ných, ale i čer­no­bí­lých obráz­ků. Je boha­tě ilu­stro­va­ná. Najdete zde decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní, vyt­les­ká­vá­ní dél­ky slov, roz­ví­jí zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, gra­fo­mo­to­ri­ku, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, časo­prosto­ro­vé před­sta­vy, co je na obráz­ku nesmy­sl­né, napo­do­bit zvu­ky zví­řat i růz­ných čin­nos­tí (LearnEasy24). Naučí se mno­ho dět­ských pís­ni­ček, díky kte­rých roz­ví­jí smy­sl pro ryt­mus, melo­dii i slov­ní záso­bu. Děti vyprá­ví, co je na obráz­ku, učí se pře­mýš­let, logic­ky mys­let, určo­vat zdrob­ně­li­ny, pozná­vat bar­vy základ­ní, odvo­ze­né i geo­me­t­ric­ké tva­ry, základ­ní předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, hle­dat roz­dí­ly, co je správ­ně a co je špat­ně (Peter Rabbit stre­am onli­ne). Děti si při těch­to čin­nos­tech upev­ní ale i schop­nost sou­stře­dit se, soci­ál­ní návy­ky, ale dokon­čit úkol, což je nesmír­ně důle­ži­té pro dal­ší život dítě­te.

Jsou to úžas­né kni­hy, se kte­rý­mi běž­ně pra­cu­ji ve své pra­xi ve škol­ce a jsem s nimi veli­ce spo­ko­je­ná. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Kniha je urče­na dětem již od 2 let, rodi­čům, uči­tel­kám v mateř­ských ško­lách, pro logo­pe­dy i logo­pe­dic­ké asi­s­ten­ty. Věřím, že si kaž­dý si zde najde to své, co potře­bu­je prá­vě pro svou prá­ci  s dět­mi, ať už je to kde­ko­li.

Publikaci bych dala spe­ci­ál­ní plus za to, že je urče­na dětem již od 2 let. Řada logo­pe­dic­kých pří­ru­ček je vět­ši­nou pro děti star­ší. Takto může­te s dět­mi nená­sil­nou for­mou tré­no­vat správ­nou mlu­vu. Děti si to vůbec neu­vě­do­mu­jí, jsou nad­še­ní a ani jim nepři­jde, že se něco učí.

Autor: Irena Šáchová

Ilustrace: Martin Růžek

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 48

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-253-4140-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči1. července 2019 Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči Dnešní děti více času tráví u mobilu či tabletu a klasickou knihu úplně nevyhledávají. Jejich řečový projev na tom není moc dobře. Do mateřské školy přichází děti s řadou logopedických vad […]
  • Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let25. února 2019 Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. Má vaše dítě potíže s výslovností jednotlivých hlásek? Chcete, aby váš předškolák zvládl zápis do […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […]
  • Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let29. dubna 2019 Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí mnohočetnými dyslaliemi nebo nemluví vůbec. Proč dnešní děti mluví hůře? Motorika mluvidel souvisí s […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z18. března 2019 Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí mnohočetnými dyslaliemi nebo nemluví vůbec. Proč dnešní děti mluví hůře? Motorika mluvidel souvisí s […]
  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]