Labužníkem na plný úvazek

Labuz

Ač si Miroslava Macka vyba­ví vět­ši­na z nás jako pore­vo­luč­ní­ho poli­ti­ka v bar­vách nejme­no­va­né pra­vi­co­vé stra­ny, kte­rý roz­dá­val fac­ky, aby obhá­jil čest své ženy, v něko­li­ka posled­ních letech jsme o něm sly­še­li spí­še jako o znal­ci dob­ré­ho jíd­la, ang­lic­ké lite­ra­tu­ry a odváž­ném muži, kte­rý se pus­til do pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho Saturnina. Téměř všech­ny uve­de­né zájmy spo­jil dohro­ma­dy ve své nové kni­ze Labužníkem na plný úva­zek, kte­rou sepsal spo­leč­ně se svou man­žel­kou Petrou Mackovou Hrochovou. Mimochodem, není to tatáž man­žel­ka, kvů­li níž pada­ly fac­ky.

Sami auto­ři o sobě čas­to mlu­ví jako o požit­ká­řích a ve svých náro­cích na kva­li­tu jíd­la a pro­stře­dí nehod­la­jí sle­vit ani o píď.  Jejich nová kni­ha se sklá­dá ze dvou čás­tí, kte­ré na sebe tema­tic­ky nava­zu­jí. V prv­ním oddí­le se dozví­me vše o eti­ke­tě sto­lo­vá­ní, ser­ví­ro­vá­ní, nápo­jích, nádo­bí… Není opo­me­nu­to oprav­du nic a najde­me zde i kapi­to­ly věno­va­né pro­stí­rá­ní, osvět­le­ní, hud­bě a dnes tolik dis­ku­to­va­ná téma­ta zví­ře­cích maz­líč­ků a dětí u sto­lu. Druhá část pak při­ná­ší recep­ty na oblí­be­né pokr­my této dvo­ji­ce.

Vzhledem k tomu, že jíme i oči­ma, je drob­ným nedo­stat­kem této kni­hy absen­ce obra­zo­vé čás­ti, ale­spoň u vybra­ných recep­tů. Fotografie by urči­tě zlá­ka­ly více čte­ná­řů k tomu, aby se sami poku­si­li vybra­né jíd­lo uva­řit a záro­veň by tak auto­ři poskyt­li i názor­nou ukáz­ku, jak ser­ví­ro­vat. U toho­to typu pub­li­ka­ce by čte­nář obra­zo­vý dopro­vod nejen uví­tal, ale dokon­ce oče­ká­val.

Recepty jsou napsá­ny sro­zu­mi­tel­ně a pro toho, kdo má už něco odva­ře­no, by neměl být nejmen­ší pro­blém s jejich reál­nou pří­pra­vou. Možná také pro­to, že se ve vět­ši­ně pří­pa­dů jed­ná o jíd­la, kte­rá jsou vše­o­bec­ně zná­má a kdo vaří pra­vi­del­ně a z pocti­vých suro­vin, tak se s nimi urči­tě už v pra­xi setkal.

Což pla­tí i pro infor­ma­ce v prv­ní čás­ti kni­hy. Pokud se vaře­ním, a sto­lo­vá­ním obec­ně, něja­ký čas zabý­vá­te, budou pro vás infor­ma­ce zde uve­de­né spí­še opa­ko­vá­ním než­li něčím novým, co jste dosud nevě­dě­li. Ovšem při zhléd­nu­tí nejme­no­va­né­ho tele­viz­ní­ho pořa­du, kte­rý se pre­zen­tu­je jako rea­li­ty show o vaře­ní v čes­kých domác­nos­tech, je nut­no uznat, že řada sou­tě­ží­cích by moh­la a měla z kni­hy čer­pat neo­me­ze­ně, aby dosáh­la ale­spoň na mini­mál­ní kuli­nář­skou úro­veň. Takže ano, podob­ná kni­ha jako Labužníkem na plný úva­zek na trhu chy­bě­la a pokud s vaře­ním začí­ná­te a mys­lí­te to váž­ně, bude pro vás na začá­tek to pra­vé.


 • Název kni­hy:     Labužníkem na plný úva­zek
 • Autoři:                 Miroslav Macek, Petra Macková Hrochová
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství: x.y.z (Albatros Media)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […]
 • Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)26. ledna 2019 Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11) Namíchtejte si ingredience svého koktejlu tak, abyste byli skutečně šťastní. Tahle kniha vám neřekne nic nového, ale pomůže vám si uvědomit, že všechno, co potřebujete k dosažení štěstí, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší20. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Třetí pokračování knihy Sirotčince slečny Peregrinové je zase svou vazbou o něco tlustější a obsahuje zase o něco více stránek, než předchozí dva díly. Koho by nezajímalo, jak tohle […]
 • Květiny z papíru7. února 2018 Květiny z papíru Máte rádi květiny a těšíte se na jaro, až si je znovu budete moct natrhat, dát do vázy a zkrášlit tak svůj domov? Nečekejte, dokud příroda nabídne živé květiny a udělejte si zatím […]
 • Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy5. února 2019 Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy Je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Má potíže s adaptací nebo se správným držením tužky? Chcete, aby byl váš předškolák dobře připravený na 1. třídu? Jste pedagog a hledáte […]