Krvavý měsíc od Markuse Luttemana

krvavýmesic

Krvavý měsíc je str­hu­jí­cí thriller, jež nás vtáh­ne do kru­té­ho a srd­cervou­cí­ho čte­ní vykres­lu­jí­cí ote­vře­ně a věro­hod­ně čer­ný trh s ohro­že­ný­mi dru­hy zví­řat; plné­ho lakom­ství, kru­tos­ti a lid­ské bez­o­hled­nos­ti v hon­bě za svým vlast­ním pro­spě­chem i za cenu boles­ti a nej­vět­ších ztrát.

Pochmurná novo­do­bá his­to­rie posled­ních noso­rož­ců svě­ta potře­bo­va­la pří­běh plný nadě­je - a díky Zoele tako­vý pří­běh ale­spoň na chvi­lič­ku exis­to­val. Stará dob­rá Zoela, jeden ze tří zbý­va­jí­cích noso­rož­ců tupo­nosých sever­ních ve švéd­ské zoo Kolmarden, byla bře­zí.

To, že se jí i v tak vyso­kém věku poda­ři­lo otě­hot­nět, neby­lo nic jiné­ho než svě­to­vá sen­za­ce. Pak však do osu­du zasáh­li pyt­lá­ci a všech­ny nadě­je na roz­mno­že­ní vzác­né­ho noso­rož­ce nadob­ro pohřbi­li.

A to všech­no jen pro pou­hý roh mají­cí ve Vietnamu vět­ší hod­no­tu než kilo zla­ta nebo kilo koka­i­nu. Říká se, že prá­šek z rohu vylé­čí všech­no mož­né i rako­vi­nu, ale je to napros­tý nesmy­sl.

krvavýmesic2

Rob Chazey - newor­ská rocko­vá hvěz­dič­ka, vedou­cí vel­mi bouř­li­vý život, si adop­tu­je pro­střed­nic­tvím své­ho mana­že­ra noso­rož­ce v jed­né afric­ké rezer­va­ci s dobrou pověs­tí, kte­rá dokon­ce za to, že zapla­til obrov­skou sumu peněz, ho necha­la, aby si toho­to noso­rož­ce pojme­no­vat pod­le své­ho přá­ní. Dal mu jmé­no po svo­jí mat­ce Lena.

Jednoho dne se však zčis­ta jas­na dozví­dá zdr­cu­jí­cí zprá­vu: pyt­lá­ci zabi­li noso­rož­ce Lenu. Rob ihned a bez­myš­len­ko­vi­tě odlé­tá do Afriky, aniž by tušil, že tou­to ces­tou doslo­va roz­pou­tá oprav­do­vé peklo, kde i jemu půjde o holý život.

Více na Kritiky.cz
Westworld 2. sezóna - epizoda 5-10 Krátký přehled o tom, co nás čeká v následujících 6 epizodách. ...
Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá v...
Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen Česká televize dnes mimořádně zařazuje do programu ČT art hudební film Tančírna. Snímek, ...
Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ...
18. 01. 18 Dnes má premiéru: Nemilovaní - Nelyubov Distributor: Film Europe Dabing/Titulky: tit....

Po pří­jez­du do rezer­va­ce Limpopo jej dostá­vá na sta­rost Thabisa, kte­rá v rezer­va­ci pra­co­va­la již čty­ři roky jako prů­vod­ky­ně a sto­pař­ka. Thabisa uká­že Robovi faleš­ný noso­ro­ž­čí roh vyro­be­ný na 3D tis­kár­ně.

Tento roh vzni­kl tak, že smí­cha­li kera­tin s DNA noso­rož­ce a dosta­li tak prá­šek, kte­rý potom vytisk­li do podo­by rohu, díky čemuž zís­ka­li roh nero­ze­zna­tel­ný od pra­vé­ho a ješ­tě se zabu­do­va­ným vysí­la­čem.

Kdyby se Robovi a Thabise poda­ři­lo pod­str­čit pyt­lá­kům nebo zko­rum­po­va­ným stráž­cům par­ku tenhle roh, aby jej pak dones­li své­mu šéfo­vi namís­to sku­teč­né­ho rohu, bylo by mož­né zjis­tit, kdo je na úpl­ném vrš­ku hie­rar­chie. Podaří se jim to?

Mezitím v době své­ho poby­tu Rob zjiš­ťu­je, že rezer­va­ce orga­ni­zu­je tro­fej­ní lovy svých zví­řat. Je napros­to zdě­še­ný a nechá­pe, proč se na jed­nu stra­nu věnu­je spous­ta času a zdro­jů na ochra­nu noso­rož­ců před pyt­lá­ky, ale záro­veň si sem z Ameriky zvou lov­ce vel­ké zvě­ře, aby je stří­le­li.

Thabisa mu to však krás­ně vysvět­li­la: „Děláme to kvů­li penězům. Rezervace je ve ztrá­tě a nákla­dy na bez­peč­nost se už vymy­ka­jí kon­t­ro­le. Trofejní lov­ci nám zapla­tí pade­sát tisíc dola­rů nebo i víc, aby si moh­li zastře­lit lva, buvo­la nebo v oje­di­ně­lých pří­pa­dech i noso­rož­ce. Ač to zní podiv­ně, ti lov­ci jsou důle­ži­tí pro záchra­nu dru­hů před vyhy­nu­tím.

Nosorožci byli roz­mís­tě­ni do růz­ných dal­ších rezer­va­cích a dále dosta­li tro­fejo­ví lov­ci povo­le­ní, aby je při­je­li do Afriky stří­let, ale pou­ze za pev­ně sta­no­ve­ných pod­mí­nek. Poplatky jsou dost vyso­ké, díky čemuž se také při­vá­dí na svět víc a víc noso­rož­ců. Čím víc se jich naro­dí, tím víc si jich pak můžou maji­te­lé půdy kou­pit do svých rezer­va­cí, což zas při­lá­ká dal­ší turis­ty a vyne­se i víc peněz.

Více na Kritiky.cz
Remember Me ...
Simona Babcakova - Sestra 2 ...
Chris Carter Chris Carter se narodil 13. října 1956 ve městě Bellflower ve státě California v rodině stav...
Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „An...
Oblíbený seriál ULICE slaví již desátou sezonu svého vysílání. Buďte mezi prvními, kdo získá unikátní kuchařku vydanou k této příležitosti! Ve spolupráci Nakladatelství Fragment a TV Nova vzniká unikátní kuchařská kniha. Své oblíbe...

Lovná zvěř ale­spoň do chví­le, než je zastře­le­na, žije svo­bod­ný život, a ne jako zví­řa­ta na vel­ko­ploš­ných jat­kách, jež cítí ve vzdu­chu trý­zeň.

K tro­fej­ní­mu lovu jsou peč­li­vě vybra­né kusy, kte­ré tím či oním způ­so­bem před­sta­vu­jí hroz­bu pro zví­řa­ta stej­né­ho dru­hu, nebo kte­rá jsou už sta­rá a brzy zemřou stá­řím.“

Při jed­né noč­ní pro­jížď­ce, když Rob s Thabisou uvíz­nou v par­ku, jsou svěd­ky vraž­dě­ní  noso­rož­ců pyt­lá­ky a i jed­no­ho ze zrád­ců z řad správ­ců par­ku. Jakýsi muž s klo­bou­kem, jež navá­děl leta­dlo na mís­to, kde byli tři kusy noso­rož­ců.

Více na Kritiky.cz
Latitude Zero Osamělost může znamenat šílenství....
Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku Společnost SEGA je u Nintenda velmi známá, a proto nebylo až takovým překvapením, že vyjde z...
ZLÍNFEST - Rozhovor se Zdeňkem Skaunicem 26. května 2018 ...
Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce) Na sever, do kraje mrazu a chladu, se každé jaro vrací kulíci zlatí, aby tam vyvedli své mlad...
Čtvrtečník - 18. března 2004 Dnešního dne naše kina obohatí jeden "béčkový" horor - Gothika, sci-fi film Výplata, Costner...

Podaří se jim pod­str­čit při hon­bě za pyt­lá­ky faleš­ný roh? Proč se všech­no najed­nou zvrt­lo a Rob se tak oci­tl v ohro­že­ní živo­ta? Jak je mož­né, že v jed­nu chví­lí utí­ká bok po boku se zasra­ným pyt­lá­kem, aby se sám vyhnul kul­ce? Potřeboval se ho někdo zba­vit a mít pro­spěch z jeho smr­ti?

Je Rob sku­teč­ně mrt­vý ane­bo v tichos­ti z ústra­ní tahá za nit­ky, díky kte­rým se poda­ří pood­ha­lit vršek hirear­chie čer­né­ho trhu s ohro­že­ný­mi zví­řa­ty? A kam ho všech­ny nově zís­ka­né sto­py pove­dou a jakých neče­ka­ných zvra­tů se dočká­me?

krvavymesic3

Čtením toho­to romá­nu krů­ček po krůč­ku odha­lu­je­te poza­dí nele­gál­ní­ho obcho­du s rohy noso­rož­ců, nahléd­ne­te pod rouš­ku zko­rum­po­va­ných poli­ti­ků, poli­cis­tů, cel­ní­ků, paše­rá­ků, tero­ris­tů, ale tře­ba i stráž­ců par­ku a jejich osob­ní pohnut­ky vedou­cí napříč celým svě­tem od Švédska, New Yorku až po Hanoj, Šanghaj až do Jižní Afriky.

Tito vel­cí a nevi­di­tel­ní lidé zne­u­ží­va­jí sla­bos­ti malých, oby­čej­ných pyt­lá­ků, jež jsou život­ní­mi okol­nost­mi donu­ce­ní jít lovit a zabez­pe­čit tak své rodi­ny. Sny pyt­lá­ků jsou si v mno­hém podob­né tj. nut­nost pře­žít niko­liv zbo­hat­nout, jak je tomu na samot­ném vrš­ku řetěz­ce.

„Pytlák Daniel Tamele má svo­jí vlast­ní rodi­nu, syna Abela a dce­ru Maiu. Na jed­né z pyt­lác­kých výprav je zastře­len jeho bra­tran­ce, po němž zůstá­vá žena Adele v pátém nebo šes­tém měsí­ci. Odteď je Danielovou povin­nos­tí posta­rat se o ně oba, o Adele i o to dítě. Jak to má ale zvlád­nout, když nedo­ká­že zajis­tit ani vlast­ní rodi­nu?

Více na Kritiky.cz
The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene. Každý vedel že to príde,len nikto neveril že tak rýchlo.The Avengers dosiahli miliardu za reko...
Kofeinzombie ...
Osamělý svobodný muž – 10 ...
Underworld Co se může stát, když se mezi válku mezi upíry a lykany (vlkodlaky) dostane člověk, který m...
Resident Evil: Zatracení - 50 %  Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drsná Alice v pokračování hrané filmo...

Sny pyt­lá­ka jsou o tom, že bude brzy doma. S něko­li­ka rohy v bato­hu, pak už nebu­dou děti a žena nikdy hla­do­vět. Potom se pře­stě­hu­jí do měs­ta a pošlou děti na uni­ver­zi­tu. Budou se moci nastě­ho­vat do pro­stor­né­ho domu u moře, s vlast­ní led­ni­cí a tekou­cí vodou v kohou­tích. A on sám by kaž­dý večer při­šel domů s čer­s­tvě ulo­ve­nou rybou. “

Kniha vyprá­ví nejen o mra­zi­vém a krva­vém vybí­je­ní ohro­že­ných dru­hů zví­řat, jež samot­né pyt­lác­tví při­ná­ší, ale i o jed­not­li­vých lid­ských obě­tech, kte­ré v tom­to krva­vém obcho­du čas­to pad­nou a pod­leh­nou.

Autor pro svo­jí kni­hu vybral vel­mi výstiž­ný a pří­znač­ný název: „Krvavý měsíc“ sym­bo­li­zu­jí­cí krva­vé řádě­ní pyt­lá­ků za úplň­ku. Ostatně úpl­něk, vel­ký, kula­tý a sví­tí­cí měsíc je čas­to ozna­čo­ván jako sví­til­na pyt­lá­ků. Je to obdo­bí, kdy jsou pyt­lá­ci nej­víc aktiv­ní, a v tuto noc vždy zemře spous­ta zví­řat a noso­rož­ců.

Více na Kritiky.cz
Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017? Recenze a pořádné otestování! Závidím vám to počáteční vzrušení, když vstupujete d...
Far Cry 5 - Arcade Podívejte se na to, jak se hraje mod Arcade ve hře Far Cry 5. ...
Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och. Karel Och je umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu, který letos nabídne 200 fil...
Samaritánka Ačkoli už našimi kiny proběhl Kimův novější snímek Luk a na MFF v Karlových Varech byl pro...
Terapie III – EPIZODA 17: Pondělí 17:00, Lucia ...

Každých osm hodin je v Africe nebo Asii kvů­li své­mu rohu zabit jeden noso­ro­žec. Rohy se poté pro­dá­va­jí za závrat­ně vyso­ké ceny ve Vietnamu a Číně, kte­ří věří, že rohy mají léči­vé schop­nos­ti. To je pod­vod. Ale zlo­či­nec­ké syn­di­ká­ty ve Vietnamu a Číně na tako­vých obcho­dech vydě­la­jí kaž­dý rok mili­ar­dy.

krvavýmesic4

Moc se mi líbí ges­to auto­ra, kte­rý se roz­ho­dl věno­vat 10 pro­cent z pří­jmů z pro­de­je kni­hy „Krvavého měsí­ce“ na růz­né pro­jek­ty na záchra­nu jed­no­ho z těch­to dru­hů noso­rož­ců. Je pře­svěd­če­ný, že nej­lep­ším způ­so­bem, jak zre­du­ko­vat pyt­lác­tví, je sní­že­ní poptáv­ky po rozích, a pro­to putu­je hlav­ní část peněz, ale­spoň ze začát­ku, orga­ni­za­cím Traffic a Education for Nature-Vietnam. Navíc v závě­ru kni­hy při­klá­dá vel­ké množ­ství fak­tů a odka­zů na jed­not­li­vé infor­mač­ní zdro­je, tak­že čte­nář, kte­rý by se o všem chtěl dozvě­dět více, si může jed­not­li­vé infor­ma­ce dohle­dat sám.

Více na Kritiky.cz
Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý n...
Barbora Vajsejtlová, Zdeňka Krejčová: Vánoce za dveřmi „Loni touhle dobou jsme opět a logicky dostala svou adventní horečku. Venku lilo jako z konve,...
#1892: Alpha 3: Výplata vlků - 60 % Alpha 3: Výplata vlků (Alpha: Le salaire des loups)Vydalo nakladatelství BB/art v ...
Recenze: Dva nula – 80% Začalo to návštěvami fotbalových utkání, setkáváním s diváky, a pokračovalo výběrem n...
Komiks 66 ...

 

„Příliš mno­ho pra­vi­del, pří­liš mno­ho těch,  kte­ří musí o všem vědět,

a kte­ří roz­ho­du­jí. Rozumíte mi. 

Některé věci se děla­jí jed­no­du­še­ji, když je člo­věk sám.“

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský . Vydáno v edi­ci Knihy Omega

Více na Kritiky.cz
Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží ...
První republika - Galerie fotek [gallery link="file" ids="151620,151621,151622,151623,151624,151625,151626,151627,151628,151629,1516...
60 sekund Randall (Nicolas Cage) měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.A taky ho to bavilo.Místo ...
VILMA CIBULKOVÁ (Kamila) „Jirkovi zahraju cokoliv“  Vaše scéna s Eliškou Balzerovou, vlastně slovní přebíjená...
Robinsonův ostrov - 12. 4. 2017 26. díl Robinsonova ostrova....

KRVAVÝ MĚSÍC

Autor: Markus Lutteman

Přeložila: Tereza Herrmannová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o., v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 399

ISBN: 978-80-7585-038-6

 

 

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Černé lekníny od Michel Bussi1. srpna 2018 Černé lekníny od Michel Bussi Thriller "Černé lekníny" je úchvatné a dechberoucí čtení, kde veškeré odhalení, rozuzlení a pochopení všeho, co se v knize doopravdy stalo, je vyostřeno a krůček po krůčku odkryto až v […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage16. dubna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […]
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • Ester Ledecká17. února 2018 Ester Ledecká Zopakujte si zlatou jízdu Ester Ledecké. WIR. SIND. FASSUNGSLOS!!! #Ledecka kann selbst nicht glauben, was gerade passiert ist. Der pure Wahnsinn. 😱😱😱 #PyeongChang2018 […]
  • Motýlí křik je skvělý konspirační thriller5. února 2019 Motýlí křik je skvělý konspirační thriller Motýlí křik je velmi brilantní thriller s bravurně koncipovanou konspirační teorií, jež vás díky rychlému sledu události a akcí nechá v mrazivém napětí až do poslední stránky knihy, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *